Cöln, von, släktBand 09 (1931), sida 513.

Biografi

von Cöln, stockholmsk konterfej ar- och tapetmålarfamilj, härstammande från en Johan Johansson von C, som 1683 bodde i Stockholm i stadens södra del. Dennes son hovkonter-fejaren Anders Johansson von C. (f. omkr. 1663, d. 1716), är, liksom övriga konstnärer av denna släkt, föga känd och beaktad av konstforskningen. Av hans hand ha vi några ganska opersonligt uppfattade porträtt, t. ex. av kapten Lars Lagerberg (hos arkitekten E: Strokirk, Stockholm), Stilen anknyter närmast till David von Kraffts skola. Anders von C:s hustru Brita Stenkel 1 eller Stenkels (d. 1707) har signerat ett porträtt av professor Erik Castovius (se denne) i Uppsalasamlingen, daterat 1703, samt ett större ryttarporträtt på Tistad i Södermanland, målat före 1704 och framställande presidenten i. bergskollegium greve Jakob Spens. Hennes konst är visserligen tämligen vederhäftig i utförandet men röjer ej någon större begåvning eller spiritualitet. Anders och Brita von C. voro föräldrar, till konterfejaren och tapetmålaren D a v i d von C. (f. omkr. 1696, d. 1763), vilken anknöt till David Klöcker Ehrenstrahls skola och . efterlämnat en del kopior i Gripsholms-samlingen, t. ex. efter Ehrenstrahls porträtt av Adolf Fredriks fader furstbiskppen, av Lybeck hertig Kristian August och efter några .porträtt, utförda av den hessiske hovmålären H. de . Quiter. Ett porträtt av en okänd man, daterat 1738 (likaså på Gripsholm), kan möjligen vara ett självständigt arbete av konstnären. Enstaka djurmålningar av David von C. äro endast svaga efterapningar av liknande målningar av Ehrenstrahl. Till tapetmåleriet får man snarast hänföra en grupp blomsterstycken, framställande citron- och orangeträd samt ananasväxter i urnor (på Gripsholm, Drottningholm och Ulriksdal). Sedan han varit verkmästare vid P. Remekes tapetfabrik i elva år, grundade han egen fabrik för vaxdukstapeter (kommerskollegietsi privilegium 2 okt. 1749). Då tapetmålarna lätt kömmo i delo med målärämbetets skrårättigheter eller själva kämpade för sina privilegier, kunna åtskilliga notiser om den von Cölnska verkstaden insamlas i Stockholmsdomstolarnas handlingar.

David von C. var gift med Helena Broms (f. 1693, d. 1751) och hade med henne flera barn. a) Konterfejaren i Stockholm Carl Fredric von. C. (f. omkr. 1715, d. omkr. 1750) har efterlämnat en del porträttmålningar, som visserligen äro hårda i utförandet men likväl tyda på en viss färdighet och realistisk uppfattning. I Hudiksvalls rådhus återfinnas hans porträtt av borgmästaren Johan Boberg och sju rådmän, samtliga utförda 1748. Från samma år är även det porträtt i stadens kyrka av prosten Olof Johansson Broman, Glysisvallurs bekante författare, som här finnes återgivet i dennes biografi. Carl Fredric von C:s hustru var Margareta Katarina Hetzin (d. 1762, 42 år gammal), som sedermera gifte om sig med konterfejaren och tapetfabrikören Johan Heinrich Cornelius (se denne), b) Carl Fredric von C:s broder konterfejaren och tapetmålaren Lorentz von C. (f. 1718, d. 1772) övertog 1752 sin faders tapetfabrik, sedan hallrätten konstaterat, att han »blivit en god målare, som kunde visa vackra prov på sin konstfärdighet». Några väggmålningar med allegoriska framställningar av smaken och synen i ett gammalt Stockholmshus (Allmänna gränd 3 A) ha förslagsvis av fil. doktor Arvid Baeckström tillskrivits ett samarbete mellan David von C. och hans son Lorentz. Denne var gift med Katarina (Elisabet) Pasch, en brorsdotter till målaren Lorens Pasch d. ä. c) En dotter till David von C, Brita (Birgitta) von C. (f. på 1720- eller 1730-talet), gifte sig 12 dec. 1754 med hovskräddaren hos holländske envoyén Karl Vilhelm Cornelius.

Författare

E. E:SON UGGLA.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Klara församlings vigsel- och dödböcker, bouppteckningar samt mantalslängder för stadens östra del 1676 och för dess södra del 1683, Stockholms stadsarkiv; Klerckerska saml., KB; Inventarier över samlingarna på Gripsholm, Drottningholm och Ulriksdal, nationalmuseum; porträttbeskrivningar, SvPA; Odelbergska saml. Nordiska museets arkiv. — A. Basckström, Ett 1700-talshus i Djurgårdsstaden och dess väggmålningar (Samf. S:t Eriks årsbok 1921); A. Hafström, De bildande konsternas utöfvare i Sverige 1600— 1884 (1884); A. Hahr, De svenska kungl. lustslotten (1900); dens, David von Krafft och den Ehrenstrahlska skolan (UUÅ 1901); Mila Hallman, Målare och urmakare, flickor och lösdrifvare (1916); C. R. af Ugglas, Tistad (Sv. slott och herresäten, Södermanland, 1908). — Se i övrigt ang. D. von Cöln Räkenskapsbok för P. Reincke d. ä. och d. y, RA.Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cöln, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15757, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. E:SON UGGLA.), hämtad 2019-08-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15757
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cöln, von, släkt, urn:sbl:15757, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. E:SON UGGLA.), hämtad 2019-08-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se