Eric Dahl

Född:1749-05-25 – Varnhems församling, Skaraborgs län
Död:1809-08-15 – Skövde stadsförsamling, Skaraborgs län

Präst, Psalmdiktare


Band 09 (1931), sida 547.

Meriter

1. Eric Dahl, f. 25 maj 1749 i Värnhem, f 15 aug. 1809 i Skövde. Föräldrar: tredje predikanten i Värnhem, sedermera kyrkoherden i Saleby Kristoffer Dahl och Johanna Helena Enegren. Elev vid Skara trivialskola 6 nov. 1761 och gymnasium ht. 1762; student i Uppsala 1 okt. 1767; prästvigd i Skara 20 dec. 1772; avlade pastoralexamen 22 febr. 1786. Pastorsadjunkt i Saleby 1772; nådars-predikant därstädes 1772—74 och 1776—77; komminister därstädes 3 juni 1778 (tillträdde 1779); orerade vid prästmötet i Skara 1787; uppförd å tredje förslagsrummet till kyrkoherde i Ryda 15 okt. 1788 och å andra förslagsrummet till kyrkoherde i Källby 4 nov. 1789; sökte Sjogerstads pastorat 1789; kyrkoherde i Skövde 18 okt. 1793 (tillträdde 1796); kontraktsprost i Billings kontrakt 1800 (ed 16 juli). Erhöll 1792 av Svenska akademien belöning för två psalmer, tryckta i 1793 års »Förslag till kyrko-sånger»; teol. doktor 1 nov. 1800. — Ogift. 1. Eric Dahl, f. 25 maj 1749 i Värnhem, f 15 aug. 1809 i Skövde. Föräldrar: tredje predikanten i Värnhem, sedermera kyrkoherden i Saleby Kristoffer Dahl och Johanna Helena Enegren. Elev vid Skara trivialskola 6 nov. 1761 och gymnasium ht. 1762; student i Uppsala 1 okt. 1767; prästvigd i Skara 20 dec. 1772; avlade pastoralexamen 22 febr. 1786. Pastorsadjunkt i Saleby 1772; nådårs-predikant därstädes 1772—74 och 1776—77; komminister därstädes 3 juni 1778 (tillträdde 1779); orerade vid prästmötet i Skara 1787; uppförd å tredje förslagsrummet till kyrkoherde i Ryda 15 okt. 1788 och å andra förslagsrummet till kyrkoherde i Källby 4 nov. 1789; sökte Sjogerstads pastorat 1789; kyrkoherde i Skövde 18 okt. 1793 (tillträdde 1796); kontraktsprost i Billings kontrakt 1800 (ed 16 juli). Erhöll 1792 av Svenska akademien belöning för två psalmer, tryckta i 1793 års »Förslag till kyrko-sånger»; teol. doktor 1 nov. 1800. — Ogift.

Biografi

Liksom sina yngre bröder utmärkte sig D. för »kvickt snille och stor arbetsamhet» och tycks särskilt ha haft en ovanlig färdighet att i bunden och obunden stil bruka hebreiska, grekiska och latinska språken.- Orationer, betraktelser, ja till och med ansökningshandlingar skrev han gärna på vers, till illitterata myndigheter likvisst på svenska. Då han sökte Skövde pastorat, vitsordade biskop Ture Weidman, som dock ej uppförde D. på första förslagsrummet, att han måste anses som »en av detta stiftets ypperligaste prästmän». Särskilt framhöllos av biskopen och andra hans utmärkta och sällsynta kunskaper uti de döda språken, särdeles grundspråken. Det betonades också, att dessa kunskaper hos honom hade »ett förädlat värde av den modestie, varmed han bär och brukar dem, det allvarliga nit, varmed han sköter ämbetet, och de goda gåvor, varmed han är utrustad». D: s poetiska fallenhet och samtidens allmänna intresse, ej minst i hans hemstift, för psalmboksfrågan förde honom såväl till kritiskt sysslande med tidigare psalmboksförslag som ock till egna försök. Med anledning av den pristävlan, som Svenska akademien år 1792 utlyst för psalmförfattare, insände D. två försök över av akademien uppgivna ämnen: »Guds försyn» och »Människans bestämmelse», vilka blevo belönade och införda i provpsalmboken 1793 (n:o 453 och 457). Såsom exempel på hur nya idéer, särskilt naturens harmoni och människans perfektibilitet, söka sig uttryck i 1700-talets andaktspoesi, ha D:s bägge psalmer ett visst historiskt intresse, på samma gång som de röja den allvarliga fromhet, författaren insupit i sitt föräldrahem. Lindrigt bearbetade inflöto de även i brodern Kristoffer Dahls »Psalmer» 1807 (där n:o 33 och 32). Ännu i 1814 års »Förslag till förbättrade kyrkosånger» kvarstå de tre sista stroferna av D: s psalm om »Guds styrelse och försyn» (n: o-11.3). I den av A. A. Afzelius och S. J. Hedborn utgivna tidskriften För religionens vänner finnes därjämte intagen -en psalm av D. om »Nya födelsen».

Författare

B. LIEDGREN.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: Två psalmer (n:o 453 och 457) i Förslag till kyrkosånger, Sthm 1793; något omarbetade i Chr. Dahl, Psalmer, Sthm 1807 (n:o 33 och 32), den förstnämnda delvis även i Förslag till förbättrade kyrko-sånger, Sthm 1814 (n: o 113). — Nya födelsen. [Psalm] (För religionens vänner, H. 1, Sthm 1817, s. 26—28).

Källor och litteratur

Källor: Skara konsistoriums skrivelser till K. M:t 4 nov. 1789 och 9 okt. 1793, RA. — E. Liedgren, Svensk psalm och andlig visa (1926); J. W. Warholm, Skara stifts herdaminne, 2 (1874); P. Wieselgren, Sv. kyrkans sköna litteratur (1856).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eric Dahl, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15772, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. LIEDGREN.), hämtad 2023-06-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15772
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eric Dahl, urn:sbl:15772, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. LIEDGREN.), hämtad 2023-06-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se