Ernst Mauritz Dahlin

Född:1843-08-04 – Lits församling, Jämtlands län (i Handog)
Död:1929-02-24 – Helsingborgs Maria församling, Skåne län

Matematiker


Band 09 (1931), sida 724.

Meriter

1. Ernst Mauritz Dahlin, f. 4 aug. 1843 i Handog, Lits socken, d. 24 febr. 1929 i Hälsingborg. Föräldrar: fanjunkaren Olof Dahlin och Anna Laura Elisabet Stridsberg. Elev vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1854, vid Uppsala h. elementarläroverk ht. 1858—vt. 1859 och ånyo vid Östersunds h. elementarläroverk ht. 1859; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 11 juni 1867; student i Uppsala 22 mars 1869; fil. kand. 13 sept. 1873; disp. 22 maj 1875; fil. doktor 31 maj 1875. Docent i matematik vid Uppsala universitet 8 sept. 1875; e. o. tjänsteman i riksbanken 8 apr. 1876; förordnades 25 aug. 1876 som andre lärare vid fängelserna å Långholmen 1 sept.—31 dec. 1876; skolföreståndare vid fängelserna i Malmö 1 febr. 1877 (förordnande 8 jan. 1877) —31 dec. 1878; e. lärare i matematik för maskinistavdelningen vid Malmö navigationsskola 2 okt. 1877; tillika tf. kamrer vid strafffängelset i Malmö 25 febr. 1878 (nytt förordnande 5 mars 1878); kamrer vid straffängelset (sedermera centralfängelset) i Malmö 29 nov. 1878; tf. kamrer i fångvårdsstyrelsen under tre månader 29 maj 1885; erhöll avsked från befattningen vid navigationsskolan 31 aug. 1903 och från kamrerarbefattningen 13 aug. 1913 från 1 sept. med pension enligt K. brev 8 aug. 1913. Erhöll filosofiska fakultetens i Uppsala andra pris 1875; RVO 1895; fil. jubeldoktor 30 maj 1925.

Gift 1) 14 juni 1879 med friherrinnan Bernhardina Adelaide (Adéle) Oktavia Stackelberg, f. 22 aug. 1846, d. 29 sept. 1884, dotter till majoren friherre Bernt Adolf Gustav Hjalmar Louis Stackelberg och Maria Augusta Vilhelmina Lundbom; 2) 13 aug. 1892 med Anna Fransiska Emilie Julie Ohlsen, f. 8 sept. 1848 i Köpenhamn, f 16 juni 1926 i Hälsingborg, dotter till handelsträdgårdsmästaren Jörgen Ernst Ohlsen.

Biografi

D. föreslogs 1875 av filosofiska fakulteten i Uppsala till docent i matematikens historia men utnämndes av dv. akademikansleren, som ansåg det föreslagna ämnet alltför speciellt, till docent i matematik. Några meriter, som berättigade honom till en akademisk lärarbefattning på det matematiska forskningsområdet, ägde han näppeligen. Till Sveriges lärdomshistoria har han lämnat ett, om också blygsamt, tillskott genom sin gradualavhandling »Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679», som till huvudsaklig del innehåller kortfattade referat över Uppsalaprofessorernas matematiska skrifter före nämnda år. D. påpekar här en viktig källa för vår äldre lärdomshistoria, nämligen astronomiska observatoriets i Uppsala (nu i universitetsbiblioteket deponerade) handskriftssamling, men man kan icke säga, att han helt utnyttjat denna källa ens för matematikens del. Avhandlingen väcker emellertid intresse genom sitt för tiden originella ämnesval. Den kan närmast, karakteriseras såsom förarbete till en verkligt vetenskaplig framställning av de matematiska studiernas historia i Sverige före 1679 och bibehåller som sådant sitt värde, till dess en dylik föreligger. Även till en fortsättning för tiden efter 1679 hade D. börjat samla material, men arbetet måste nedläggas, då han av ekonomiska skäl nödgades lämna universitetet.

D. inträdde i fångvården och förvaltade under trettiofem år med »framstående skicklighet och ovanligt nit» kamrerartjänsten vid centralfängelset i Malmö. Vid hans avgång 1913 uttalade fångvårdsstyrelsen sin tacksamhet för hans »långa och värderade tjänst i fångvården och det utmärkta föredöme, han därvid varit till befästande av fångvårdens anseende». På grund av dessa förtjänster beviljade 1913 års riksdag honom förhöjd pension. — D: s personlighet präglades av gudsfruktan, omutlig redlighet, stor arbetsflit och okuvlig energi. Han var en i många avseenden originell människa, fängslande i umgänget genom skarpsinne och stora, gedigna kunskaper. Intresserad för friluftsliv, idkade han särskilt gärna skidsport, när tillfälle bjöds, och simidrott. På sin tid var han en av Sällskapet O. D: s främsta andrabasar. Vid sextiotre års ålder deltog han i K. F. U. M:s sångarfärd till Förenta staterna.

Författare

G. Eneström. Harald J. Heyman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679. Upps. 1875. IV, 146, (2) s., 1 pl. (Gradualavh.; även i UUÅ, 1875.)

Källor och litteratur

Källor: Uppsala univ.-kanslers handl. 1875, justitiedep. handl. 31 dec. 1912 (meritförteckn.) och 8 aug. 1913, RA; fångvårdsstyrelsens koncept 1913 och kameralhandl. 125/1878 (meritförteckn.), fångvårdsstyrelsens arkiv. — K. prop. 1913 nio 1, tionde huvudtiteln, s. 85; meddelande av fängelsedirektören Å. Norrman.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ernst Mauritz Dahlin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15818, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Eneström. Harald J. Heyman.), hämtad 2023-01-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15818
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ernst Mauritz Dahlin, urn:sbl:15818, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Eneström. Harald J. Heyman.), hämtad 2023-01-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se