Carl Gustaf Ekmansson

Född:1744-09-08 – Veta församling, Östergötlands län
Död:1812-05-14 – Stora Åby församling, Östergötlands län

Riksdagsledamot, Präst


Band 13 (1950), sida 157.

Meriter

Ekmansson, Carl Gustaf, f. 8 sept. 1744 i Veta sn (ög.), d. 14 maj 1812 i Stora Åby sn (ög.). Föräldrar: kyrkoherden i Veta Carl Magnus. Ekman och Anna Maria Ternera. Student vid Uppsala univ. 26 aug. 1760; disp. 28 nov. 1764 och 9 juni 1767; fil. magister 15 juni 1767; prästvigd 27 juli 1768; komminister i Örtomta (ög.) 1776, tilltr. 1777; kyrkoherde i Veta 9 juli 1783, tilltr. 1784; prost över egna församlingar 24 april 1786; kontraktsprost i Vifolka och Valkebo kontrakt 7 sept. 1793; kyrkoherde i Stora Åby (ög.) 14 febr. 1805, tilltr. s. å.; led. av prästeståndet vid riksdagarna 1786 och 1800; teol. doktor i Uppsala 1 nov. 1800.

G. 17 aug. 1777 m. Maria Hallström, f. 2 juni 1762 i Örtomta, d. 21 aug. 1838 i Stora Åby, dotter av kyrkoherden, kontraktsprosten Carl Erik Hallström och Maria Elisabeth Decker.

Biografi

Sin stora berömmelse har E. vunnit genom sin postilla, ett av den svenska predikolitteraturens mest spridda alster, utgången i icke mindre än 12 upplagor. E. representerar en hovsam pietism, men är i sin stil starkt påverkad av upplysningen, mångordig och högstämd utan att bli svulstig. För varje predikan anges ämnet klart och tydligt, ibland fyndigt och antitetiskt formulerat, t. ex. »Guds barns skatt, förgäves sökt på jorden, med visshet funnen i himmelen» (15 sönd. e. Tref.) och »De trognas död i livet och liv i döden» (24 sönd. e. Tref.). Predikningarna äro för sin tid ovanligt korta och ha inte minst därigenom lämpat sig för hus- och enskild andakt. Anmärkningsvärt är, att E. i den tryckta postillan låtit hänsyftningar på särskilda tillfällen kvarstå, t. ex. i predikan på 5 sönd. e. Tref. (avskedspredikan i Örtomta), vars varma personliga ton därigenom starkt framhäves. Mestadels undervisar E. om människans väckelse och tillväxt i kristendom i ord och begrepp, som lätt kunna fattas även av enkla åhörare. Genom sin förening av högtidlighet, innerlighet och enkelt allvar har E: s postilla behållit sitt grepp även över senare generationer och blivit särskilt högt skattad av allmogen men också funnit tacksamma läsare bland de bildade, bl. a. C. W. Böttiger och C. R. Nyblom. Som församlingslärare var E. samvetsgrann och nitisk, och som riksdagsman ivrade han kraftigt mot kronobrännvinet och tryckte ett memorial däremot 23 maj 1786. – Brev från E. till N. M. Lindh finnas i K. biblioteket.

Författare

Bror Olsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Dissertatio academica, cognitione sui et reipublicte, quid quantumqaie proficiat orator. TJps. [1764]. 4:o. <6), 18 s. (Diss.; prres. P. Ekerman.) – Animadversiones in Paradoxon Oiceronianum: £equalia esse peccata et recte facta. Ups. [1767]. 4:o. (2), 14 s. (Diss.; prses. P. Ekerman.) – Tiggare-tröja, eller critiske anmärkningar, wid de Oförgripelige frågor öfwer ingen ting, som uti Norrköpings wekoblad, under n:o 42 blifwit införde. Norrköping 1767. 4:o. (20) s. (Pseud. Michael Lurifax.) – Oförgripelige tankar om krogar, skådespel, menederier och prsemier för hemligt angifne bränwinsbrott, såsom hinderlige för religionens utöfning, inlämnade til det högwördige präste-ståndets ecclesiastique utskott, wid riksdagen 1786. Sthm 1786. 4 :o. (8) s. – Wördsammaste memorial [om hinder för religionens utövning]. Sthm 1786. 4:o. (6) s. [Ny uppl. med särskilt titelblad:] Memorial, om flere hinder, för religionens utöfning, inlemnadt til det högwördige präste-ståndets ecclesiastique utskott, wid riksdagen 1786. Linköping u. å. – Wördsamt anförande til protocollet [ang. barnamord]. Upläst hos högwördige präste-ståndet den 17 junii 1786. Sthm 1786. 4:o. (3) s. – Predikningar och skrifte-tal. En årgång. Norrköping 1795. 4:o. (10), 552, (12) s. 12:e uppl. Sthm (tr. Göteb.) 1874. VIII, 412 s. – Skrifte-tal. Linköping 1795. 4:o (2), 38 s. – Utkast til skrifte-tal. Norrköping 1797. (28), 187, (1) s. – Läran om goda gärningars inflytande på människans ewiga salighet, föreställd på 13 sönd. efter trinit. uti St. Olavi kyrka i Norrköping, år 1797. Prof-prädikan. Norrköping 1797. 4:o. 17 s. – Tillfällige tal. Norrköping 1800. (4), 148 s. – Grifte-tal öfwer prosten... Dan. Grevillius, hållet i Hofs kyrka den 5 junii 1801. [Jämte: Perso-nalier.] Linköping 1802. 4:o. 24, (1) s. – En christelig prof-predikan om Guds röst till syndaren: Gör räkenskap! och syndarens swar till Gud: Herre haf tålamod med mig — jag will allt betala dig! förestäld uti St. Åby kyrka, på tjugu-andra söndagen efter Hel. Treenighets söndag, år 1804. Linköping 1S05. 4:o. 13 s. – Predikningar. En ny årgång. Örebro 1807. 4:o. (4), 576, (2) s. – Twenne tröstefulla skrifte-tal. Till trycket befordrade af Å. B. Lund 1843. (8) s. – Twenne tröstefulla skriftetal. Det första: Wid sjuksängen, för en aflidande. Till trycket befordrade af Å. B. Lund 1843. (8) s.

Källor och litteratur

Källor: Biografi i företal till E: s postilla fr. o. in. 3:e uppl. 1812. – C. W. Böttiger, Självbiografiska anteckningar. Ny uppl. Med inledning av G. M. Silfver-stolpe. (1929), s. 40; C. R. Nyblom. En sjuttioårings minnen, 1 (1908), s. 33; C. T. Odhner, Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering, 2 (1896), s. 460; Bror Olsson, Från Martin Luther till Sven Lidman (1943) ; J. Å. Westerlund, J. A. Setterdahl & E. Meurling, Linköpings stifts herdaminne, 5 (1943).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Gustaf Ekmansson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15889, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bror Olsson.), hämtad 2019-06-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15889
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Gustaf Ekmansson, urn:sbl:15889, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bror Olsson.), hämtad 2019-06-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se