Carl Eric Ekmarck

Född:1784-04-08 – Strängnäs domkyrkoförsamling, Södermanlands län
Död:1846-07-23 – Strängnäs domkyrkoförsamling, Södermanlands län

Skriftställare, Publicist


Band 13 (1950), sida 159.

Meriter

1. Carl Eric Ekmarck, f. 8 april 1784 i Strängnäs, d. 23 juli 1846 där. Föräldrar: domprosten Lars Ekmarck och Augusta Maria Nybohm. Student vid Uppsala univ. 9 okt. 1800; e. o. kanslist i Krigskollegii artilleridepartement 9 dec. 1807; kammarskrivare i fortifikationsdepartementet där 23 juni 1809; revisors titel 11 maj 1811; avsked med assessors titel 8 febr. 1812; boktryckare i Strängnäs s. å.; utgivare av Strengnäs weckoblad 8 jan. 1825–17 dec. 1828, av Södermanlands och Nerikes annonsblad 3 jan. 1829–dec. 1832, av Samlaren i ecclesiastika och litterära ämnen 1833–34 och Samlaren uti blandade ämnen 1833–22 febr. 1845, av Södermanlands och Nerikes nyheter 8 febr. 1845—juli 1846.

G. 24 juni 1813 i Torshälla m. sin kusin Lovisa Ulrica Nybohm, f. 24 juni 1795 där, d. 14 maj 1874 i Strängnäs, dotter av k. sekreteraren, rådmannen och godsägaren Anders Christian Nybohm och Anna Lovisa Schepherus.

Biografi

I brödrakretsen Ekmarck var Carl E. den tjänande brodern, som genom sitt innehav av tryckeriet i Strängnäs kunde stå de båda andra bröderna till tjänst med att publicera skrifter av dem, översättningar och skrifter om dem. E. hade ideella och litterära intressen liksom bröderna. Han deltog i nykterhetsrörelsen på dess moderata flygel och skrev själv flera skrifter till nykterhetens, sedlighetens och sparsamhetens befrämjande. Han utförde icke så få översättningar från bl. a. danskan och tyskan, bl. a, av arbeten av Oehlenschläger och Achim von Arnim. De av E. redigerade tidningarna i Strängnäs voro utpräglat konservativa; deras kulturprägel gör dem intressanta i flera hänseenden. Visst uppseende väckte E:s sammanställning »De constitutionella tidningarnes strid mot den falska liberalismen år 1835» (1836), en samling konservativa artiklar ur pressen.

Sin största betydelse har E. kanske haft genom sitt förhållande till E. M. Arndt. I den enligt uppgift av B. E. Malmström verkställda översättningen av Arndts »Historiska karaktersskildringar» (1834) skrev E. som utgivare ett företal, vari han bekände, att »ingen författare har haft det inflytande på min fäderneslandskärlek som Arndt. Han har lärt mig älska Sverige framför alla andra länder...». Detta inflytande förlägger E. till 1810, »den varmaste tid av min levnad», och förklarar, att Arndts bok är honom lika kär som för tjugofem år sedan. Sin kärlek till Arndt visade E. på flera sätt. Arndts berömda »Katechismus für deutsche Soldaten», skriven för resningen 1812, utgav E. 1834 under titeln »Kateches för Skandinaviens krigare», försedd med vederbörliga ändringar och tillägnad officerarna vid Sveriges och Norges krigsskolor. Samma år översatte och utgav han »Sweriges karakteristik», hämtad ur inledningen till Arndts karaktärsskildringar. I en längre, patriotisk efterskrift förklarade han sin avsikt vara »att giva än mer näring åt den rena krigiska lågan», särskilt med tanke på fara för Sverige från Rysslands sida. E. utgav även 1837 i samma syfte en »samling utaf fosterländska sånger, jämte några smärre uppsatser» av Arndt. Denna volym förenar inom sitt band hela den götiska och patriotiska riktningen från 1800-talets början (Böök). Den inledes med »Svea» och innehåller alla Tegnérs, Geijers, Vitalis' och Atterboms fosterländska dikter liksom epigonernas. »Den svenska patriotiska rörelsens samband med den tyska idealismen illustreras förträffligt av Ekmarcks antologi» (Böök). I sina skrifter ådagalade E. sin varma religiositet, ibland på ett naivt men välmenande sätt. E: s litterära kvarlåtenskap synes ha gått till spillo vid en brand i Strängnäs 1871. Hans enda barn, en dotter, var gift med domprosten i Strängnäs I. S. Widebeck. Strödda brev från E. finnas i Riksarkivet, K. biblioteket, Vetenskapsakademiens bibliotek, Uppsala univ.-bibliotek och Lunds univ.-bibliotek.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Den sorgliga ungdoms-festen. Strengnäs 1835. 11 s. (Anon.) – Tal, hållet uti Strengnäs nykterhets-förenings allmänna sammankomst... den 8 junii 1840. [Jämte: Smärre skrifter till nykterhetens befrämjande.] Strengnäs 1840. (2), 56 s. [Omslagstitel:] Skrifter till sedlighetens befrämjande. 2:a–4:e uppl. med titel: Skrifter till sedlighetens och sparsamhetens befrämjande. Strengnäs 1842,1844,1845. 64 s. [Utdrag med titel:] Exemplet werkar. Sthm 1842. 6 s. 2:a uppl. Sthm 1849. 4 s. 3:e uppl. Sthm 1852. [Även tryckt i:] (Fosterlandswännen, Årg. 7, 1843, s. 14–16). – Dessutom redaktionella artiklar och notiser i iStrengnäs weckoblad, Samlaren, Södermanlands och Nerikes annonsblad samt Södermanlands och Nerikes nyheter.

Översatt: J.W. von Goethe, De besynnerliga grannbarnen (Klytia, Strengnäs 1813, s. 41–57; övers. sign. O. E. E.). – J. H. Campe, Robinson den yngre. En bok till nytta och tidsfördrif för barn. Strengnäs 1815. 376 s. (övers, anon.) – E. M. Arndt, Om bondeståndet och dess representation i staten. Strengnäs 1817. 58 s. (övers, anon.) – Den sköna Euryanthes af Savoyen historia, utgifwen af Fredrik Schlegel. Strengnäs 1818. VI, 151 s. – Brudgåfwa till alla älskwärda hustrur, som wilja winna och bibehålla sina mäns kärlek och trohet. Strengnäs 1819. 45, (2) s. (Övers, anon.) 4:e uppl. Strengnäs 1830. 34, (2) s. – A. Oehlenschläger, Berättelser. Strengnäs 1819. 253, (3) s. – L. Achim von Arnim, De tre älskvärda systrarna och den lyckliga färgaren. Strengnäs 1820, 96 s. (övers, anon.) – L. Achim von Arnim, Melyck Maria Blainville. Strengnäs 1820. 59 s. (övers, anon.) – C. G. [feltr. för G. I.] Wenzel, En man af werld, eller reglor för ett fint och behagligt lefnadssätt. öfwers. efter sjette oförändrade uppl. Strengnäs 1822. 192 s. (övers, anon.) – Samling utaf reseäfwentyr utgifwen af Engel. Strengnäs 1823. (4), 251, (1) s. (övers, anon.) – G. I. Wenzel, Konsten att bibehålla helsa, styrka och skönhet; grundad på de af naturen utstakade lagar. Efter andra tyska upplagan. Strengnäs 1825. (4), 148 s. (övers, anon.) – Lefnads-reglor för christeliga egta makar, föräldrar och husfäder, som wilja rätt uppfylla sina plikter och lägga en säker grund för sin husliga sällhet, timliga lycka och ewiga salighet, utgifne af Jac. Fredr. Feddersen. Strengnäs 1828. 80 s. (övers, anon.) 2:a tillökta uppl. Strengnäs 1830. 95, (1) s. 3:e uppl. Strengnäs 1832. – Lefnads-reglor för ungdom och tjenstfolk, som wilja winna sin egen och medmänniskors aktning och förtroende, samt lägga den pålitligaste grund för en lycklig och lugn framtid, utgifne af Jac. Fredr. Feddersen. Jämte ett bihang, innehållande den ärlige Richards hushålls-reglor, af Benj. Franklin. Strengnäs 1830.122, (1) s. (övers, anon.) 2:a uppl. Strengnäs 1831. – E. M. Arndt, Sweriges karakteristik. Strengnäs 1834. 56 s. (Sammantr. med: dens., Kateches för Skandinaviens krigare, 1834, se nedan ; övers, anon.) – L. C. Eichtenberg, Kapiten James Cook's märkwärdiga lefnad. Strengnäs 1834. 52 s. (övers, anon.) – F. L. von Truchses-Waldburg, Napoleons resa från Fontainebleau till Frejus, ifrån den 17 till den 29 april 1814. Strengnäs 1834. 55 s. (övers, anon.)

Utgivit: Samling af biographier öfver namnkunniga fruntimmer. 1–2. Strengnäs. 1. 1814. (4), 139, (1) s. 2. 1816. 135, (1) s. – Utwald samling af folksånger. 1–2. Strengnäs. 1. 1816. 96 s. 2. 1817–20. 96 s. – Biblisk språkbok öfver Joh. Augusti Ernesti Theses Theologise dogmaticaa. Strengnäs 1822. 42 s. – Samling af berättelser för barn, till öfning uti innanläsning, isynnerhet vid vexel-undervisningsskolor. Strengnäs 1822. (4), 124 s. 3:e oförändr. uppl. Strengnäs 1827. VI s., s. 7–128. – Strengnäs weckoblad. Strengnäs 1825–28. – Samlaren af aeademiska, ecelesiastika och andra inrikes nyheter m. m., Strengnäs 1829, 1832; Samlaren i ecelesiastika och litterära ämnen, Strengnäs 1833–34; Samlaren uti blandade ämnen, Strengnäs 1833–45. – Södermanlands och Nerikes annons-blad. Strengnäs 1829–32. – E. M. Arndt, Historiska karaktersskildringar. Strengnäs 1834. VIII, 316 s. – E. M. Arndt, Kateches för Skandinaviens krigare [övers, av B. E. Malmström], samt Sweriges karakteristik [övers, av C. E. Ekmarck]. Strengnäs 1834. VIII, 60, 56 s. — Läsning i förtroliga sällskapskretsar utur åtskilliga utländska författare samlad och i svensk öfversättning utgifven. [1–]2. Strengnäs 1835. [1.] IV, 380 s., 1 pl. 2. (2), IV, 384 s. – Rättegångshandlingar uti ett wid Strengnäs rådhus-rätt anhängigt tryckfrihets-mål, i anledning af en i bihanget till n:o 33 af tidningen Samlaren den 25 april 1835 införd, ifrån Eskilstuna insänd, artikel, rörande derstädes öflig, enligt myntbestämnings-lagen, olaglig wexling af gångbart swenskt silfwermynt. Strengnäs 1835. 66 s. – De constitutionella tidningarnes strid mot den falska liberalismen år 1835. Strengnäs 1836. X, 464 s. – L. H. Roos af Hjelmsäter, Strödda anteckningar under vistandet uti Preussen, Sachsen, Österrike och Italien. Strengnäs 1836. IV, 153, (1) s., 1 portr. – öfwersigt af Swea rikes historia ifrån konung Carl XII:s död till 1772 års revolution, eller striden mellan konunga-makten och aristokratiska mång-herre-wäldet i Swerige ifrån år 1718. Strengnäs 1836. 256 s. [Omslagstitel:] Bihang till skriften »1720, 1772, 1809». – J. U. Ekmarck, Smärre skrifter uti åtskilliga ämnen, dels öfversatta, dels författade. Strengnäs 1837. (12), 462 s. – J. U. Ekmarck, Jon Ulrik Ekmarcks lefnad, beskrifven af honom sjelf. Strengnäs 1837. (4), LXXXVIII s. – Samling utaf fosterländska sånger; jämte några smärre uppsatser af Ernst Moritz Arndt, m. fl. Strengnäs 1837. (4), 355 s. – Fonfrédes politiska trosbekännelse. Strengnäs 1841. 4 s. – Hvad har Straussiska läran förmått uträtta i Schweitz, eller några underrättelser om de religiösa oroligheterna derstädes år 1S39. Sammandrag. Strengnäs 1841. 34 s. – Söndags-bibliotheket. Skildringar af christligt-fromma mäns lefwerne. Till församlingens wäckelse och uppbyggelse utgifwet af wänner till Guds rike. Med ett företal af Dr A. Tholuck. Bd 1*. [H. 1*.] Drag ur Johan Henrik Jung-Stillings lefwerne. Utgifna af Fredrik Wilhelm Bodemann. Strengnäs 1845. VIII, 90 s. – Södermanlands och Nerikes nyheter. Strengnäs 1845–46.

Källor och litteratur

Källor: Strängnäs kyrkoarkiv, Strängnäs. – F. Böök, Esaias Tegnér, 1 (1917), s. 321 f.; H. Erneberg, Från biskop Paulinus' blad till biskop Strömbergs (1927) ; J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630—1865 (1930) ; G. E. Klemming & J. G. Nordin, Svensk boktryckeri-historia 1483–1883 (1883) ; Tage Larsson, Reformen i brännvinslagstiftningen 1853–1854. Förhistorien (1945) ; B. Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur, 3 (1902) ; T. Norlind, Allmänt musiklexikon, 1 (2:a uppl., 1927) ; U. Willers, Ernst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser (1945).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Eric Ekmarck, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15892, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-06-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15892
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Eric Ekmarck, urn:sbl:15892, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2024-06-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se