Ekwall, släktBand 13 (1950), sida 228.

Biografi

Ekwall, småländsk släkt, härstammar från pappersmakaren i Röttle vid Gränna Petter E. (f. 1730, d. 1789), vars närmaste ättlingar fortsatte hans yrke. Hans son pappersfabrikören Carl E. (f. 1766, d. 1822) var sålunda fader till pappersfabrikören Petter E. d. y. (f. 1801, d. 1859). Från denne och hans bror kronofogden Nils Fredrik E. (f. 1803, d. 1885) härstamma två olika huvudgrenar av släkten. Till den äldre linjen hörde Petter E. d. y:s son kronolänsmannen Oscar Fredrik E. (f. 1839, d. 1919), som var fader till den internationellt framstående anglisten Bror Oscar Eilert E. (f. 1877, d. 1964), professor i engelska språket vid Lunds univ. 1907–42, och till verkst. direktören i försäkringsbolaget Allmänna Brand Carl Oscar Per E. (f. 1875, d. 1942). De sistnämndas farbroder stadskamreraren i Stockholm Axel Theodor E. (f. 1840, d. 1914) är fader till de båda väg- och vattenbyggarna Axel E. (E. 3) och Per Gunnar E. (f. 1886, d. 1954), den senare från 1931 överingenjör vid Stockholms stads gatukontor. Gunnar E. har utfört betydande gatuanläggningar och trafikregleringar i huvudstaden samt uppgjort förslaget till planeringen av Bromma flygfält 1931.

Till den yngre släktgrenen hörde kronofogden N. F. E:s (se ovan) barn målarinnan Emma Amalia E. (E. 1) och målaren Knut Alfred E. (E. 2). Tvenne deras bröder, Ernst Hugo E. (f. 1854, död i New York 1891[2]) och Gustaf Nikolaus E. (f. 1858, d. 1920), ägnade sig ävenledes åt den konstnärliga banan, nämligen som medaljgravörer. Hugo E. erhöll utbildning hos Conradsen i Köpenhamn och verkade i Jönköping och Göteborg. Hans bana bröts av sjukdom och följder av denna, och han utvandrade 1888 till Förenta staterna, där hans vidare öden äro okända. Gustaf E. var verksam som gravör i Göteborg 1881–1914, därefter i Alingsås till sin död. Båda bröderna E. voro mera hantverkare än verkliga konstnärer men obestridligen tekniskt skickliga stålgravörer. Den period, under vilken deras huvudsakliga verksamhet inföll, omkr. 1872–1905, var de många utställningarnas tid med ett starkt ökat behov av medaljer och märken av olika slag, och detta bildar bakgrunden till bröderna E:s verksamhet – de äro nästan de enda medaljgravörer i vårt land, som haft sitt arbete förlagt utanför huvudstaden. Långa rader av medaljer över industriutställningar, lantbruksmöten, hushållningssällskap och andra ha de utfört. Vissa av deras verk ha trots den ganska enkla genomsnittskvaliteten ett icke så ringa värde, så t. ex. Hugo E:s medaljer över kronprins Gustav 1877 och över Esaias Tegnér s. å. samt Gustaf E:s minnespenning över kronprins Gustav från 1884. Gustaf E:s verkstadsutrustning och verktygsuppsättning befinner sig sedan 1937 i Göteborgs museum. En stor del av Gustaf Ers medaljer äro publicerade i Numismatiska Meddelanden, 10 (1887), 13 (1892), 17 (1905–15) och 24 (1925). – Brorson till Emma, Knut, Hugo och Gustaf E. är Per E. (f. 1895, d. 1990[1]), professor i fysikalisk kemi Åbo akademi.

Författare

Bengt Hildebrand. N. L. Rasmusson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Om E. Hugo E. se Stockholms rådhusrätts 6:e avd:s brottmålsprotokoll nr 234 för 1885, SSA. – Nekrolog över Gustaf E. i Alingsås tidning 26 maj 1920; E. Gamby, Gustaf Ekwalls gravörs-verkstad till Göteborgs museum (Nord. numismatisk unions medlemsblad 1938, s. 87; undert. E. P.) ; Svenska släktkalendern, utg. av G. Elgenstierna 12, 1938 (1937).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Dödsår tillagt

 

2022-03-29

2. Uppgift om dödsår tillagt

2022-03-29

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekwall, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15935, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand. N. L. Rasmusson.), hämtad 2022-05-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15935
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekwall, släkt, urn:sbl:15935, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand. N. L. Rasmusson.), hämtad 2022-05-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se