Henrik Victor Enblom

Född:1819-05-08 – Jakobs församling, Stockholms län
Död:1876-05-24 – Jakobs församling, Stockholms län

Läroboksförfattare, Skolman


Band 13 (1950), sida 484.

Meriter

2. Henrik Victor Enblom, bror till E. 1, f. 8 maj 1819 i Stockholm (Jak.), d. 24 maj 1876 där (ibid.). Inskriven vid Uppsala univ. 13 okt. 1837 (studentex. 8 juni 1838); flerårig utlandsvistelse; vik. lektor i matematik vid Atheneum i Gävle 1846; adjunkt i främmande levande språk vid Västerås gymnasium 3 mars 1848; lektor i sistnämnda ämnen vid h. allm. läroverket i Västerås 1 juli 1859; var på grund av sjuklighet tjänstledig från vt. 1861; erhöll avsked med förtidspension 1871. – Ogift.

Biografi

Efter endast några terminers vistelse i Uppsala nödgades Victor E. avbryta sina studier på grund av ett bröstlidande, som sedan följde honom livet ut. Då han emellertid vid sin fars frånfälle fått ett ej obetydligt arv, sattes han i tillfälle att bekämpa sitt onda på det sätt, som främst stod till buds vid denna tid, genom vistelse i mildare luftstreck i främmande länder. Under vidsträckta resor, som bl. a. förde honom ända till Brasilien och Egypten och så småningom till Rom, där han vistades vid mitten av 1840-talet och hade livlig kontakt med den svenska konstnärskolonien, förvärvade han omfattande språkkunskaper och bekantskaper samt insikter i de politiska och sociala förhållandena ute i världen. Under dessa år grundlades också hans politiska liberalism.

E. gjorde en insats som läroboksutgivare genom sin engelska språklära, »Lärobok i engelska språket» (1856), ett för sin tid förtjänstfullt arbete, i vilket han använt ett nytt system för uttalsbeteckningen. Det varpå grund av denna utgåva och tack vare sina allmänna språkkunskaper, som E., vilken icke tagit någon akademisk examen, efter tretton års lärartjänstgöring och fullgjorda lektorsprov erhöll ett lektorat i Västerås 1859. Hans pedagogiska intressen omfattade även matematiken, det ämne i vilket han först givit undervisning, och resulterade i en i handskrift bevarad bearbetning av Euklides' Elementa.

För samtiden var E. främst känd som nära vän till August Blanche, vars liberala åskådning han delade. De hade träffats i varje fall redan 1845 i konstnärskretsar. E., som under senare år ofta vistades tillsammans med Blanche på somrarna, skall ha försett denne med en del material till hans skisser och berättelser. Kännedomen om främmande länder och folk gjorde E. till en ivrig förkämpe för att bereda skydd och hjälp åt politiska flyktingar i Sverige under 1850- och 1860-talen. Inom de liberala kretsarna synes E. ha spelat en ej oväsentlig roll som utjämnare av inre motsättningar, vartill han torde ha varit särskilt lämpad genom personkännedom, karaktärsfasthet och ett på en gång slagfärdigt och urbant sätt.

Författare

Walfrid Enblom.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Lärobok i engelska språket. Sthm (tr. Westerås) 1856. (4), 97, (1), 334, (2) s. Ny omarb. uppl. [1860–]1872.

Källor och litteratur

Källor: Statsrådsprotokoll i ecklesiastikärenden 9 juni 1871 KA; dödlista för Stockholm norr 1876, SSA. – G. O. Hyltén-Cavallius, Ur mitt framfarna lif (1929); G. Nordensvan, Svensk konst och svenska konstnärer (1892); K. G. Odén, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900 (1902); Westerås stifts-matrikel 1861 (1861)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henrik Victor Enblom, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16073, Svenskt biografiskt lexikon (art av Walfrid Enblom.), hämtad 2023-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16073
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henrik Victor Enblom, urn:sbl:16073, Svenskt biografiskt lexikon (art av Walfrid Enblom.), hämtad 2023-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se