C Axel G Braunerhjelm

Född:1872-02-08 – Enköpings-Näs församling, Uppsala län (på Hjulsta)
Död:1943 – Österhaninge församling, Stockholms län

Kavalleriofficer, Militärhistoriker


Band 06 (1926), sida 126.

Meriter

2. Carl Axel Georg Braunerhjelm, f. 8 febr. 1872 på Hjulsta i Enköpings-Näs församling. Föräldrar: överstelöjtnanten Karl Gustav Georg Braunerhielm och Adelaide Emilia Ebba Ulrika Sparre. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Beskowska skolan ht. 1883–vt. 1888; studerade vid Philp och Hellgrens privata institut ht. 1888–1889; avlade mogenhetsexamen som privatist vid Nya elementarskolan i Stockholm 18 maj 1889; volontär vid livregementets dragonkår 26 maj. s. å.; elev vid krigsskolan å Karlberg 28 juli 1890; avlade officersexamen 28 okt. 1891; underlöjtnant i livregementets dragonkår 13 nov. s. å.; elev vid ridskolan 1 okt. 1892–30 sept. 1893; arrenderade Stockholms nya ridinstitut 1892–98; elev vid krigshögskolan 24 sept. 1896–12 juli 1898; andre regementsadjutant 19 nov. 1898–30 mars 1899; underlöjtnant vid livregementets dragoner 3 dec. 1898; löjtnant i armén 3 mars 1899; intendentsaspirant 4 mars–17 sept. s. å.; anställd vid statens järnvägar för stakning av banan Gällivare—Riksgränsen 4 apr.–15 nov. s. å.; löjtnant i regementet 14 apr. 1900; kommenderad i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1 apr.–30 sept. 1902; subalternofficer och lärare vid krigsskolan 2 okt. s. å.–30 nov. 1906; löjtnant vid regementet av 2kl 13 mars 1903 och av 1kl 1 juli 1904; elev vid skjutskolan 30 juni–19 aug. 1905; regementskvartermästare 23 aug. 1907–31 okt. 1909; ryttmästare i livregementets dragoner 1 maj 1909; placerad som chef för femte skvadronen av livregementets dragoner 11 mars 1910–1 maj 1915; ryttmästare av 2kl vid regementet 4 juli 1910; genomgick taktisk kurs för kaptener (ryttmästare) 1911; kommenderad vid chefens för sjätte arméfördelningen stab under försöksmobilisering i Umeå sept. 1912; ryttmästare av 1kl vid regementet 19 mars 1915; befälhavare för kavalleriets officersaspirantskola i Eksjö 26 juni s. å.–4 juni 1916; major i armén 5 nov. 1915; tf. major vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid livregementets husarer 1 jan. 1916; kommenderad till skjutskolans kurs för majorer och kaptener (ryttmästare) maj–juni 1917; överstelöjtnant vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid livgardet till häst 22 febr. 1918; överste och chef för kronprinsens husarregemente 30 nov. 1920. RSO 1912; KSO2kl 1924; innehar dessutom utländska ordnar.

Gift 9 juni 1915 med friherrinnan Ingrid Sixtensdotter Sparre, f. 27 maj 1887, dotter till godsägaren friherre Karl Henrik Sixten Sparre.

Biografi

Vid sidan av sin militära gärning, som under trägen trupptjänst och upprepade kommenderingar lett fram till överstebefattningen vid kronprinsens husarregemente, har B. ägnat många års möda åt författandet av livregementets till häst historia, vilken under åren 1912–22 utkommit i fem delar om sex band. Denna historia, som intager en rangplats bland våra regementshistorier, lämnar i de första delarna en skildring av Upplands- och Södermanlandsfanorna till 1621 samt Upplands och Södermanlands ryttare till 1666. Delarna 3 och 4 behandla det av nämnda rytteriförband, bildade livregementet till häst till 1791, då detta uppdelades i trenne kårer, ur vilka sedermera utvecklats de nuvarande livregementets dragoner, livregementets husarer och livregementets grenadjärer, samt giva fortsättningsvis en kortfattad historik över dessa förband under tiden till 1914. B:s syfte har varit att så litet som möjligt behandla den allmänna krigshistorien för att i stället följa regementet på dess otaliga marscher och strider i Europa, men till följd av just den rika insats, som detta regemente gjort på allehanda slagfält och krigsskådeplatser, kommer dess historia att omfatta en icke ringa del av hela vår krigshistoria. De i femte delens båda band intagna biografiska uppgifterna utgöra ett personhistoriskt material av betydande värde, ytterligare förhöjt genom en mångfald av porträtt. Vid sitt arbete har författaren kunnat utgå från anteckningar av generalmajoren O. M. F. Björnstjerna samt riksheraldikern K. A. Klingspor och ryttmästaren G. R. G. Montgomery, men verkets slutliga avfattning vittnar framför allt om trägna forskningar, utförda av författaren själv.

Författare

Lenn Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meritförteckningar i krigsarkivet och försvarsdepartementets kommandoexpedition för armén. — Ang. B:s tryckta arbeten se texten.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C Axel G Braunerhjelm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16902, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lenn Jacobson.), hämtad 2023-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16902
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C Axel G Braunerhjelm, urn:sbl:16902, Svenskt biografiskt lexikon (art av Lenn Jacobson.), hämtad 2023-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se