Sven B Brisman

Född:1881-06-09 – Kils församling (T-län), Örebro län
Död:1953 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Nationalekonom


Band 06 (1926), sida 303.

Meriter

3. Sven Bernhard Brisman, f. 9 juni 1881 i Kil. Föräldrar: postmästaren Daniel Brisman och Julia Apollonia Josefina Hegardt. Elev vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1893; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 maj 1899; student vid Göteborgs högskola ht. s. å.; fil. kand. 11 mars 1903; fil. lic. 6 mars 1907; disp. 8 dec. 1908; fil. doktor 28 maj 1909; har -företagit studieresor bl. a. till Kristiania hösten 1901, till London sommaren 1906, till Danmark och Norge 1911, till London och Berlin 1912 och till Skottland och England 1923. Vik. kollega vid Göteborgs östra realskola vt. 1903 från 13 mars och timlärare därstädes vt. 1904; timlärare vid Göteborgs h. samskola vt. 1904 och läsåret 1906—07, lärare med full tjänstgöring läsåret 1905—06, ordinarie lärare ht. 1908 —vt. 1910; tillika timlärare i nationalekonomi vid Göteborgs handelsinstitut läsåret 1906—07 och ht. 1908—vt. 1910; genomgick provar vid Stockholms norra latinläroverk läsåret 1907—08; docent i historia vid Göteborgs högskola 9 febr. 1909 (med universitetskanslerns stadfästelse 18 febr.) samt i nationalekonomi med statistik vid handelshögskolan i Stockholm 21 mars 1910; v. lektor vid h. lärarinneseminariet 1910—15; styrelseledamot i Centralförbundet för socialt arbete sedan 1912; speciallärare i nationalekonomi vid tekniska högskolan från ht. s. å.; ledamot av kommittén angående utnyttjandet av statens norrländska malm-fyndigheter 24 okt. 1913—31 mars 1923; en av sakkunnige angående samhällsskadligt konstlat åstadkommande av knapphet på förnödenheter m. m. 7 dec. 1915—31 maj 1916; professor i nationalekonomi och bankvetenskap vid handelshögskolan i Stockholm 5 juni 1917; sakkunnig rörande orsakssammanhanget mellan sedelcirkulationens ökning och den allmänna prisnivåns stegring m. m. 14 juni—30 juli 1918; ledamot av tull- och traktatkommittén å frakta ta vdelning en 31 jan.—7 mars 1919; sakkunnig vid tillsät- tände av professurerna i nationalekonomi och socialpolitik vid Stockholms högskola 11 dec. 1920 och i nationalekonomi vid Göteborgs högskola 30 dec. 1922; en av sakkunnige för upplysningsverksamhet i ekonomiska och sociala frågor 8 apr. 1921—31 dec. 1922; har till besparingskommittén avgivit promemoria rörande »den sannolika utvecklingen av den relativa nationalinkomsten i Sverige» (tryckt som bilaga till dess betänkande 19 febr. 1925).

Gift 12 juli 1906 med Ester Carlberg, f. 23 jan. 1881, dotter till förste postkontrollören Andreas Carlberg.

Biografi

B. bedrev till en början historiska studier, med huvudvikten förlagd till ekonomisk historia. Hans doktorsavhandling, »Realisationsfrågan 1808—1834, 1. Frågans förhistoria och första framträdande 1808—1818» (1908), behandlar en av de intressantaste epokerna i det svenska penningväsendets historia och klarlägger det händelseförlopp, som ledde fram till den sista myntrealisation, dvs. nedskrivning av penningenhetens metallinnehåll, som ägt rum i Sverige. Arbetet har dock ej slutförts. I allt högre grad vände sig B: s intresse till den teoretiska nationalekonomien, vars centrala problem han gjorde till föremål för ett antal uppsatser i Ekonomisk tidskrift. År 1916 utgav han »Nationalekonomi», en sammanfattande framställning av den teoretiska och praktiska ekonomiens huvudproblem. Den har fått vidsträckt användning vid den elementära undervisningen samt har utgått i trenne delvis omarbetade upplagor. — Sin mest betydande insats har B. gjort på bankvetenskapens område, varåt han alltmera kommit att ägna sina krafter. Medan centralbankerna sedan gammalt gjorts till föremål för behandling av den ekonomiska vetenskapen, hade ända till helt nyligen intet egentligt intresse ägnats åt affärsbankernas utveckling. I sitt omfattande år 1915 utgivna arbete »De moderna affärsbankerna» gör B. ett försök att framställa de grundläggande principerna för deras historiska utveckling och nuvarande verksamhet. I detta på sätt och vis banbrytande verk lyckades han bl. a. kasta nytt ljus över bankkoncentrationens problem. Först de allra sista åren hava liknande arbeten sett dagen i utlandet. Sin erfarenhet som ekonomisk historiker fick B. i särskilt hög grad tillfälle att kombinera med sin ingående kunskap om penning- och bankväsendets teoretiska problem i en skildring av Sveriges riksbanks uppkomst och första utveckling (»Sveriges riksbank 1668—1918», 1, 1918). Genom »Aktiebolaget Göteborgs bank 1848—1923» (1923) och ännu mer genom »Sveriges affärsbanker. Grundläggningstiden» (1924) har han givit en framställning av det svenska bankväsendets tidigare skede. Värdefulla bidrag till litteraturen över penning- och bankfrågor har han också presterat i en del smärre skrifter, som utgivits av Svenska bankföreningen, I den vetenskapliga skandinaviska litteraturen över bankväsendets problem måste B: s insats betecknas som dominerande. — B. har tidtals varit livligt verksam som författare till artiklar över ekonomiska ämnen i dagliga tidningar och tidskrifter och har på detta sätt tagit en uppmärksammad del såväl i den livliga diskussionen rörande valutaproblemen under och efter världskriget som också i den därmed förbundna upplysningsverksamheten. Han har vidare verkat som föreläsare, företrädesvis inom sammanslutningar av praktiska affärsmän, samt har som kommittéledamot och sakkunnig medverkat vid utredningar rörande valutapolitik, ekonomisk upp- lysningsverksamhet m. m.

Författare

B. Ohlin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven B Brisman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16971, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Ohlin.), hämtad 2021-10-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16971
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven B Brisman, urn:sbl:16971, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Ohlin.), hämtad 2021-10-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se