Carl Gustav Brocman

Född:1747-01-09
Död:1770-04-19 – Stockholms stad, Stockholms län

Skriftställare, Journalist


Band 06 (1926), sida 425.

Meriter

4. Carl Gustav Brocman, son till B. 2, f. 9 jan. 1747 i Östia Eneby, d. 19 apr. 1770 i Stockholm. Student i Uppsala 8 febr.. 1765 och i Åbo s. å. (jmfr konsist. prot. 6 juni); disp. i Åbo 4 juli 1766 (Dissertatio historica de turcis, antiquissimis Scandiæ populis; pres. J. Bilmark). E.. o. amanuens i antikvitetsarkivet 17 sept. 1766; medarbetare i Norrköpings veckotidningar 1767. - Ogift.

Biografi

B. omtalas som en man med »mycken kvickhet samt böjelse för latinska poesien». Den dissertation om turkarna, som han under sin studietid i Åbo försvarade, företrädde den då rätt vanliga uppfattningen, att »turkarna» voro identiska med de »tauroschyter», som bott vid berget Taurus vid Svarta havet, och att de, antastade av Pompejus på grund av sin förbindelse med Mitradates, vandrat till Norden och bosatt sig där. Som en ganska kvick satiriker framstår B. i en parodisk dissertation om »hattar» (1769), som har sin udd riktad mot det politiska partigrälet. »Låt oss bortlägga namnen hatt och mössa, låtom oss endast söka rikets väl, befordra medborgares bästa, försvara friheten, skydda grundlagar.» Denna upphöjdhet över partierna lät emellertid förena sig med en devot beundran för K. F. Pechlin, vilken han prisade som »vindex patria? libertatis» och tillägnade sin bok om Norrköpings stads historia, varav en första del, sträckande sig till 1520, utkom 1770. Från fortsättningen äv detta arbete och från ett, som det ansågs, även i övrigt lovande författarskap bortrycktes B. genom sin kort därefter inträffade död.

Författare

G-. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

— I Uppsala universitetsbibliotek förvaras ett tiotal brev från B. till S. Älf (sign. G. 350 a, b och f) samt ett par versbiljetter till J. H. Liden (sign. 6. 151 a).

Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: Vid kongl. academie boktryckarens herr Johan Edmans i lifstiden kära dotters Lovisa Fredrica Edmans jordefärd, den 28 sept. år 1766. Norrk. [1766]. 4: o 2 bl. — Presterskapetz bewis wid riksdagen 1686, at dess löningar och inkomster ey böra efter det höghlofl. ridderskapetz förslag rubbas och minskas, uthan fast mehr efter Gudz ord och werdzlig lag oklandrade hägnas och bijbehollas. Upps. 1768. 4: o 9 bl. (Anon.; till-skrives omväxlande B. och N. R. Brocman.) — Till slut om präster. Sthm 1768. 4:o 2 bl. (Anon.) — Diss. hist.-crit.-philol. om hattar, med den astrologiska facultetens samtycke under den widtberömde professorens doctor Augustini Bonnetophili inseende, för lagerkrantzen förswarad af candido Titio Bibulo alumno pileato. Sthm 1769. 4: o 8 s. (Pseud.) — Norrköpings stads historia. 1: a tid-hvarfvet* Upps. 1770. 6 bl., 52 s. — Dessutom responderat å akad. avhandling (se textenj samt medarbetat i Norrköpings weko-tidningar (1767).

Källor och litteratur

Källor: kanslikollegiets prot. 1766 och skrivelser till kanslikollegiet från antikv.-arkivets tjänstemän, RA; C. H. Braad, Ostrogothia literata (hdskr., UB och Link. stiftsbibi.). — [Salvii] Lärda tidningar, 1766, n:o 96, 1770, n: o 43; Fr. Hertzman, Hist.-statist. beskrifning öfver Norrköpings stad, 1 (1866); V. Lasrus. Åbo akademis studentmatrikel, 2 (Skrifter utg. af Sv. htt.-sällsk. i Finland, 11:2, 1895); K. G. Oden, Östgötars minne (1902).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Gustav Brocman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16979, Svenskt biografiskt lexikon (art av G-. Jacobson.), hämtad 2020-10-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16979
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Gustav Brocman, urn:sbl:16979, Svenskt biografiskt lexikon (art av G-. Jacobson.), hämtad 2020-10-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se