Fabian O. G. De Geer

Född:1850-04-28 – Kumla församling (T-län), Örebro län (i Säbylund)
Död:1934

Ämbetsman, Industriman


Band 10 (1931), sida 541.

Meriter

9. Fabian Otto Gerard De Geer, den föregåendes brorson, f. 28 apr. 1850 på Säbylund, Kumla socken, Örebro län. Föräldrar: kaptenen, godsägaren friherre Hjalmar Rudolf Gerard De Geer och Ebba Lidman. Elev vid Karolinska h. elementarläroverket i Örebro vt. 1860—ht. 1867; kadett vid Karlbergs krigsakademi 17 jan. 1868; avlade avgångsexamen 22 dec. 1870; underlöjtnant vid Närkes regemente (från 1893 livregementet till fot) 29 dec. 1870; löjtnant 2kl 27 sept. 1878; löjtnant 1kl 3 dec. 1880; kapten 2kl 1 febr. 1889; kapten 1kl och kompanichef 2 sept. 1892; erhöll avsked från kaptenslönen 6 aug. 1897; återfick densamma 9 nov. 1900; erhöll avsked ur militärtjänsten 30 mars 1901. — Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1 nov. 1872—apr. 1873; arrenderade Ullavi, Sköllersta socken, Örebro län, 1874—90; har företagit studieresor, bl. a. till Schweiz och Frankrike 1878 samt till Holland och Tyskland 1885; disponent för Hasselfors bruk 1886—1906 samt ledamot av styrelsen för Hasselfors bruks a.-b. från 1897; ledamot av Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1886 —99, sällskapets v. ordförande 1889—1904 och ordförande 1905 —06, ledamot av styrelsen för länets lantbruksskola 1902—06 (ordförande 1905—06) samt ordförande i styrelserna för sällskapets kemiska station 1904—06 och frökontrollanstalt 1904—06; ledamot av styrelsen för Örebro svinslakteri-a.-b. 1888—90; ledamot av Örebro läns landsting 1889—98 och 1901—06; en av bergslagens deputerade (revisor) i Järnkontoret 1892, 1899—1901 och 1903 —07 (ordförande 1901 och 1905—07) samt brukssocietetens ordförande 1905—07; ledamot av styrelsen för Svenska mosskulturföreningen 25 nov. 1893—19 mars 1930 (v. ordförande 20 nov. 1914—22 nov. 1919, ordförande 22 nov. 1919—19 mars 1930), av styrelsen för Nora bergslags elektriska a.-b. 25 nov. 1896—1903 och av styrelsen för Elvestorps a.-b. 1897—1902; ledamot av styrelsen för Sveriges utsädesförening 1900—25 (v. ordförande 1914—25); ledamot av styrelsen för Örebro läns lantmäns centralförening 14 nov. 1905—1908 och av styrelsen för dess lokalförening i Vretstorp 30 jan. 1906—1908; landshövding i Skaraborgs län 5 okt. 1906; inspektor för realskolan i Mariestad vt. 1907—ht. 1917; ordförande i styrelsen för Skaraborgs läns ränte- (och kapitalför-säkrings-)anstalt 18 juni 1907—28 juni 1918; ordförande i Svenska svinavelsföreningen 1907—17; ordförande i bestyreisen för industriutställningen i Falköping 1910; ledamot av kommittén angående den högre lantbruksundervisningens ordnande 17 febr. 1911—25 apr. 1913; ledamot av riksdagens första kammare för Skaraborgs län 1 mars 1911—1916 och var därunder bl. a. ledamot av första särskilda utskottet 1912 (ang. arbetarskydd); ledamot av styrelsen för Lidköpings sockerfabriks a.-b. (från 1913 Mellersta Sveriges sockerfabriks a.-b.) från 1911 (ordförande från 19 okt. 1912), av styrelsen för Södra Kalmar läns och Ölands sockerfabriks-a.-b. 1911—15 och av styrelsen för Östergötlands sockerfabriks a.-b. 1912—15; ledamot av styrelsen för Svarta bruks a.-b. 1912—30 nov. 1917 och av styrelsen för Ulvshytte järnverks a.-b. 1913—24; ledamot av kyrkomötet 1915 och var därunder bl. a. ordförande i ekonomiutskottet och v. ordförande i expeditionsutskottet; av K. M:t förordnad ledamot av styrelsen för Allmänna svenska utsädes-a.-b. 27 okt. 1916—31 dec. 1925; ledamot av styrelsen för Ramnäs bruks a.-b. från 14 apr. 1917 och av styrelsen för Wirsbo—Ramnäs kraft-a.-b. från 14 apr. 1917; erhöll avsked från landshövdingeposten 3 juli 1917; ledamot av styrelsen för Eugeniahemmet från 1918 (v. ordförande från 1930) och ordförande i dess förvaltningsutskott från 1918; ledamot av styrelsen för Porla brunns a.-b. från 23 apr. 1919 (ordförande 1919—20); ledamot av fullmäktige för Stiftelsen Lundsbergs skola från 1920 (preses från 1923); ordförande i Lantbruksklubben i Stockholm från 1920; ledamot av styrelserna för Ferna bruks a.-b. från 17 juni 1921 och Rederi-a.-b. Kinnevik från 16 juni 1923; ordförande i styrelsen för Lesjöfors a.-b. från 30 maj 1924; ordförande i styrelsen för central anstalten för försöksväsendet på jordbrukets område från 21 apr. 1927. RSO 1893; RVO 1896; LLA 1901 (hedersledamot 1922, v. preses 1920—27, preses 1927—31); RNO 1903; hedersledamot av Örebro läns hushållningssällskap 1906 och erhöll dess större guldmedalj 1906; hedersledamot av Skaraborgs länshushållningssällskap 1907; KNO1kl 1909; KmstkNO 1917; erhöll Svenska mosskulturföreningens guldmedalj 1925; hedersledamot av Sveriges utsädesförening 1926; erhöll Skaraborgs läns hushållningssällskaps stora guldmedalj 1929; hedersledamot av Svenska mosskulturföreningen 1930.

Gift 1 sept. 1887 å Skärva, Nättraby socken, med sin kusin grevinnan Agate Wachtmeister af Johannishus, f. 1 sept. 1863 på Johannishus, Hjortsberga socken, dotter till landshövdingen greve Hans Wachtmeister af Johannishus och friherrinnan Ebba De Geer.

Biografi

Vid sidan av sin militära karriär ägnade sig D. i sina yngre år åt utbildning på det agrikulturella området. Efter att åren 1872—73 ha varit elev vid Ultuna lantbruksinstitut och därjämte ha förvärvat praktisk erfarenhet som jordbrukare besökte han för jordbruksstudier Frankrike och Schweiz 1878 samt Holland och norra Tyskland 1885. Alltsedan 1874 innehade han på arrende Ullavi översteboställe i Sköllersta och skaffade sig anseende som en av Närkes skickligaste jordbrukare. Ett större verksamhetsfält fick han, sedan han jämväl övertagit befattningen som disponent för Hasselfors bruks aktiebolag, en befattning, som han innehade under två decennier (1886—1906). Under denna tid tog D. bl. a. livlig del i mosskulturens utveckling i vårt land. Torvströindustrien vid Hasselfors bruk blev snart en av de främsta i landet, och D. var en av dem, som år 1900 uppläto mark för de av Mosskultur- föreningen anordnade ängsodlingsförsöken på högmosse. D. är en genuin närking. Åt länets angelägenheter ägnade han livligt intresse och mycket arbete, icke minst åt dess hushållningssällskap, vars ordförande han var under någon tid. Inom snart sagt alla organisationer, som avsågo jordbrukets och dess binäringars förkovran, återfinnes D:s namn i olika egenskaper. Även brukshanteringen var föremål för hans nit och omvårdnad; han utsågs också till deputerad i Järnkontoret och var tre gånger brukssocietetens ordförande.

Sedan D. vid rätt framskriden ålder utnämnts till landshövding i Skaraborgs län (1906), fick han ett nytt verksamhetsområde med nya förpliktelser, vilka han fullgjorde med beprövad duglighet och omsorg. Av länets landsting invaldes han småningom i första kammaren, men under de få år, han tillhörde densamma, kom han icke att spela någon större roll. Sitt intresse ägnade D. huvudsakligen åt jordbruksfrågor och andra praktiska spörsmål. Även efter sin avgång från landshövdingeposten (1917) och ända in i sin höga ålderdom har D. -utövat åtskilliga uppdrag, både nya och sådana som stått i förbindelse med hans tidigare verksamhet och intressesfär. Bland annat har han under flera år varit preses i Lantbruksakademien.

Författare

G. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

kammarens protokoll; samtida tidningar och tidskrifter, 15 maj 1910 och Lantmannen 26 apr. 1930; Landstats- matrikel 1913.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fabian O. G. De Geer, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17349, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2023-02-08.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17349
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fabian O. G. De Geer, urn:sbl:17349, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2023-02-08.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se