Sten De Geer

Född:1886-04-26 – Jakobs församling, Stockholms län ((Jakob och Johannes))
Död:1933-06-02 – Göteborgs Vasa församling, Västra Götalands län

Geograf


Band 10 (1931), sida 568.

Meriter

12. Sten De Geer, den föregåendes son, f. 26 apr. 1886 i Stockholm. Elev vid Beskowska skolan ht. 1897—vt. 1905; avlade mogenhetsexamen därstädes 17 maj 1905; student vid Stockholms högskola ht. 1905 och i Uppsala ht. 1906; fil. kand. 15 dec. 1908; fil. lic. 5 febr. 1910; disp. 26 maj 1911; fil. doktor 31 maj 1911; har företagit talrika utländska resor, bl. a. till Spetsbergen sommaren 1908, Böhmen och Schlesien sommaren 1910, Frankrike och Italien vintern 1910—11, flertalet Östersjö- samt tyska Nord-sjöhamnar sommaren 1911, Tyrolen 1912, Danmark, Norge och Finland 1921 samt Tyskland, Belgien, Storbritannien och Nordamerika 1922. Tjänstgjorde som tf. geolog vid Sveriges geologiska undersökning mars—maj 1910; sekreterare vid fjärde sektionen av elfte internationella geologkongressen i Stockholm 1910 samt medledare för dess exkursion C 5 26 aug.—4 sept. 1910; biträdande lärare i ekonomisk geografi vid handelshögskolan i Stockholm 1 dec. 1910 (förnyat förordnande 15 juli 1911); ledamot av styrelsen för Svenska turistföreningen från 1 mars 1911; docent i geografi vid Uppsala universitet 11 juli 1911—6 febr. 1912; tf. lärare i geografi vid Stockholms högskola 11 jan. 1912; docent i ekonomisk geografi vid handelshögskolan i Stockholm 23 maj 1912; lärare i hydrogeologi vid skogshögskolans flottnings-befälskurs apr.—maj 1921; lärare i transportgeografi vid. handelshögskolans i Stockholm specialkurs i trävaru- och pappersindustri 1921 och 1923—24; styrelseledamot i Svenska sällskapet för antropologi och geografi från 16 dec. 1921 (v. ordförande 17 dec. 1926, ordförande 9 dec. 1927—1929); visiting member med föreläsnings -och examineringsskyldighet vid Chicago universitet sommarkvartalet 1922; en av councillors för Clark university's tidskrift Economic geography mars 1925; v. ordförande i Kartografiska sällskapet apr. 1925—1929; tf. professor i ekonomisk geografi vid handelshögskolan i Stockholm sept. 1928; efter kallelse professor i geografi (med handelsgeografi) och etnografi vid Göteborgs högskola 20 dec. 1928 (K. stadfästelse 12 jan. 1929); tf. lärare i ekonomisk geografi vid handelshögskolan i Göteborg 3 jan. 1929; v. ordförande i Geografiska föreningen i Göteborg 1929 samt ordförande därstädes från 16 apr. 1931. — Är dessutom ledamot av utländska lärda samfund.

Gift 17 maj 1912 i Stockholm med Gea Olivia Holm, f. 21 dec. 1889, dotter till professorn Edvard Johan Gerhard Holm och Fredrika Olivia Palmquist.

Biografi

D, vilken redan som barn i hög grad intresserat sig för kartor och kartritning, har under hela sin verksamhet som vetenskapsman främst tagit sikte på det kartografiska åskådliggörandet av de behandlade objekten. Därmed har han befordrat den moderna geografiens utveckling. Redan 1905 utgav D. sitt första arbete av trycket, och fem år senare publicerade han till internationella geologkongressen i Stockholm en kartografisk översikt av de topografiska huvuddragen kring de mellansvenska sjöarna. Denna karta följdes 1913 av en liknande över södra Sveriges landformer. Även om dessa kartor icke innehålla något särskilt nytt, ha de genom sin överskådlighet och sina klara distinktioner varit till stor nytta, icke minst för undervisningen. Som föremål för sin doktorsavhandling valde D. Klarälvens regelbundna båglopp, över vilket han uppgjorde en ovanligt instruktiv karta. I D: s fortsatta stora produktion torde främst böra nämnas »Befolkningens fördelning i Sverige» (1919). Detta arbete består först och främst av en atlas i skalan 1:1 500 000, där befolkningens fördelning är markerad med prickar, föreställande klot och till sin volym proportionella mot ortens folkmängd. Denna prickmetod, som D. redan tidigare sysslat med, vann i detta arbete en hög grad av fulländning och väckte också berättigad uppmärksamhet såväl i in- som utlandet. Ett betydande arbete är också »Människan och näringslivets geografi» (1928). Häri söker D. att i kartografisk bild samt med text och fotografier giva en på bred bas lagd syntes av många av fle viktigaste både kulturella och materiella förhållandena på jorden. Boken är översiktlig och intresseväckande samt vittnar om sin författares stora beläsenhet och betydande kunskaper. I sina senare arbeten har D: s sinne för systematik och konsekvent genomförande av sina idéer klart framträtt, till stor nytta för den vetenskap, som han ägnat ett intensivt intresse och hängivet arbete.

Författare

EL W:SON AHLMANN.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 12 jan. 1929 (meritförteckn.); Handl. rör. tillsättandet av professorsämbetet i geografi vid universitetet i Lund 1913— [1916], 1—3 (1913—15); Inbjudning till åhörande av den offentliga föreläsning, med vilken professorn i geografi... och etnografi vid Göteborgs högskola, frih. Sten De Geer kommer att tillträda sitt ämbete (1929).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sten De Geer, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17359, Svenskt biografiskt lexikon (art av EL W:SON AHLMANN.), hämtad 2022-11-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17359
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sten De Geer, urn:sbl:17359, Svenskt biografiskt lexikon (art av EL W:SON AHLMANN.), hämtad 2022-11-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se