Johanna Eleonora De la Gardie

Född:1661-06-26 – Tyskland (i Hamburg)
Död:1708-12-27 – Stockholms stad, Stockholms län (begr i Jakob)

Författare, Hovdam


Band 10 (1931), sida 724.

Meriter

12. Johanna Eleonora De la Gardie, den föregåendes syster, f. 26 juni 1661 i Hamburg, d 27 dec. 1708 i Stockholm (begraven 10 jan. 1709 i Jakobs kyrka därstädes). Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora 1680.

Gift 28 febr. 1691 i Hamburg med sin kusin, generallöjtnanten greve Erik Gustav Stenbock, f. 1662, levde ännu 1716, i hans första gifte.

Biografi

J. E. D. tillhörde under sin ungdom de litterära kretsarna inom högadeln, där även hennes äldre syster Ebba Maria De la G. (se ovan 11) och kusinen Aurora von Königsmarck, båda likaledes vittert intresserade och litterärt verksamma, tidigt gjorde sig bemärkta. Vid uppförandet inför hovet av Racine's Iphigenie på nyåret 1684 utförde J. E. D. titelrollen. Hon trolovades två år senare med sin kusin, greve E. Gr. Stenbock, men först 1690 gav Karl XI sitt bifall till giftermålet, varefter bröllopet firades i Hamburg följande år. Efter ett kort besök i hemlandet ställdes kosan till London, där grevinnan kvarlämnades, medan maken återtog sin tidigare tjänst i den engelske konungens armé. Under den långvariga vistelsen i England skall J. E. D. ha rönt stor ynnest från det engelska hovets sida. Först efter Rijswijkfreden 1697 återvände familjen till hemlandet. Maken övergick till svensk tjänst som överste för ett dragonregemente men deltog endast en kortare tid i Karl XII:s senare krigståg, då han — antagligen främst på grund av missnöje med en befälsfråga — snart lämnade den militära tjänsten för att bli överkammarherre hos Hedvig Eleonora.

Bland J. E. D: s litterära kvarlåtenskap — säkert är endast en ringa del bevarat av det, som flutit ur hennes penna — märkes en fransk prosanovell i pretiöst maner avsedd att förhärliga Ulrika Eleonoras dygder. Vid drottningen hade J. E. D. varit fästad med varm tillgivenhet och hade före sitt giftermål varit anställd i hennes uppvaktning. Av J. E. D. äro för övrigt endast kända några tyska psalmer, som uttrycka förakt för jordelivet och längtan hinsides till en annan värld. De verka äkta till känslan, och rytmen och psalmtonen äro väl träffade. Antagligen ha väl några av dessa dikter tillkommit under J. E. D: s senare år, som fördystrades av ohälsa. Det var även under denna tid, som Samuel Triewald kom i förbindelse med den Stenbockska familjen. År 1706 blev han genom Nikodemus Tessins förmedling anställd som informator där, och umgänget med J. E. D. skall ha varit icke utan inflytande på hans litterära utveckling. Enligt O. von Dalin skulle Triewald av hennes »böcker, samtal och rena smak i vetenskaper... alltid tillstått sig haft mera nytta än av något in- eller utrikes universitet».

J. E. D. avled julen 1708 efter en flerårig sjukdom. Enligt personalierna till likpredikan skall den ha bestått i en »plågsam hosta». Det framgår även av J. E. D:s på franska skrivna brev till modern, att hon lidit av försvagad syn. — En latinsk gravskrift över J. E. D. författades av Magnus Rönnow.

Författare

A. MUNTHE.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från henne inså i den Königsmarck-Rabelska brevsamlingen och i Beata Elisabet Königsmarcks samling, bägge i Rydboholmssamlingen i riksarkivet.

Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: Fem tyska psalmer och. en fransk prosanovell: 'Portrait dTsméne' —• en hyllning till drottning Ulrika Eleonora — tryckta i Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare, utg. af P. Hanselli, D. 8, Upps. 1867, s. 35—50; en av psalmerna: 'Weg, falsche Weit' tidigare tryckt i Neu ver-mehrtes Stockholmisches Teutsches Gesangbuch, uppl. 1695 (n:o 725) och 1707 (n:o 716).

Handskrifter: De tyska psalmerna föreligga i avskrift i M. Aurora Königsmarcks album 'Nordischer Weyrauch' (UB, sign. V. 276); 'Portrait d'Isméne' i Palmsk. saml., vol. 351 (UB).

Källor och litteratur

Källor: Rydboholmssamlingen, RA. — DelaGard. archivet, 8 (1837); Personalierna till J. Ekendahls likpredikan över J. E. D. (1709); Verser till och över enskilda, KB. — Utgivarens inledning i Samlade vitterhetsarbeten, utg. af P. Hanselli, 8 (1867); M. Lamm, Samuel Triewalds lif och diktning (Samlaren, 1907); B. Mörner, Maria Aurora Königsmarck (1913).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johanna Eleonora De la Gardie, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17380, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. MUNTHE.), hämtad 2024-06-25.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17380
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johanna Eleonora De la Gardie, urn:sbl:17380, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. MUNTHE.), hämtad 2024-06-25.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se