Magnus Johan de la Vallée

Född:1670 – Jakobs församling, Stockholms län
Död:1728-12-10 – Kristianstads Heliga Trefaldighets församling, Kristianstads län

Fortifikationsofficer


Band 11 (1945), sida 44.

Meriter

4. Magnus Johan de la Vallée, den föregåendes broder, f. 1670 (dp 17 juni i Stockholm [Jak.]), d. 10 dec. 1728 (begr. i Kristianstad 20 dec). Student i Uppsala 25 okt. 1682; tjänsteman i fortifikationskontoret 1690; »konduktör i läran» i Göteborg 1692; fortifikationslöjtnant i Göteborg (ej Kalmar) 13 dec. 1693; transporterad till Karlskrona 20 juli 1694; åtföljde som löjtnant brodern till Narva 1699; upptagen i generalkvartermästaren C. M. Stuarts förslag till fortifikationsfältstater som löjtnant vid »5. kompaniet», vilket skulle tillhöra »narviska armén» mars 1701; biträdde vid förbättringen av smärre befästningar i Estland vintern 1702—03; fortifikationskapten i Narva 13 aug. 1704 men tillträdde ej denna befattning; erhöll generalguvernörens interimsfullmakt som fortifikationskapten i Reval 7 sept. 1704; fortifikationsbefälhavare där 1704—10; placerad i Kristianstad från 1711 (i Malmö 1717—18); major 18 febr. 1721; överförd på e. o. stat vid Skånska fortifikationsbrigaden 1724. — Ogift.

Biografi

Som löjtnant förestod D. en tid efter broderns död fortifikationsbefälhavaretjänsten i Narva och deltog i fästningens lysande försvar 1700. Vintern 1702—03 biträdde han översten för lantmilisen i Wierland, W. H. Hastfehr, att förbättra befästningarna på åtskilliga slott och gårdar. På grund av rekommendationer av Hastfehr och generalkvartermästarelöjtnanten i Reval H. Chr. von. Zader d. y. utsåg generalguvernören A. J. De la Gardie 1704 D. till fortifikationskapten i Reval. Men konungen hade kort förut i Jaroslav undertecknat en kaptensfullmakt för honom med placering i Narva. På denna ort skulle han emellertid aldrig mer komma att tjänstgöra. Kort före Narvas andra belägring skickade nämligen generalmajor H. R. Horn honom till De la Gardie med begäran om förstärkningar, och denne sände honom vidare till konungen.

I Blonie fick D. företräde för Karl XII, som dock omedelbart återsände honom utan annat besked, än att han själv skulle begiva sig till Reval för att där övertaga den sjuke von Zaders tjänst. D. kom sålunda att förestå fortifikationsarbetena i Reval under denna bekymmersamma tid. Hans bemödanden gingo särskilt ut på att förstärka den s. k. domen. I Reval fick D. 1710 icke blott uthärda belägringens alla mödor och lidanden utan även pesten. Efter Revals kapitulation återvände D. 1711 till Sverige. Där erhöll han uppdraget att sätta de förfallna fästningsverken vid Kristianstad i stånd.

Under sin tjänstgöring som fortifikationsbefälhavare i Reval kom D. att deltaga i amiralen Cornelius Ankarstiernas landstigningsförsök vid Retusaari 7 och 15 juli 1705. Bägge försöken misslyckades. I sin rapport giver amiralen, som ju visserligen själv var part i målet, D. skulden härför. Rapporten slutar i denna del med följande ord: »In summa, den karlen har jag ej lust att bruka mer, ty han älskade ock därhos våtvaror. Jag skulle hava stor försyn att tillägga honom sådant, om jag ej själv sett det.» Någon antydan om att D. haft begär efter starka drycker har icke annorstädes påträffats. Sin tjänst som fortifikationsofficer skötte han — ofta under mycket svåra förhållanden — enligt flera samstämmiga vittnesbörd på ett förtjänstfullt sätt i trettiosex år.

Författare

Ernst Ericsson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

— Rapporter, kartor, befästningsplaner och relationsritningar av D. förvaras i Krigsarkivet.

Källor och litteratur

Källor: Militaria: ansökn. och meritförteckn., RA. — L. W:son Murithe, Kungl. fortifikationens historia, 3:1—2, 4:1, 6:2 (1908—30).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Magnus Johan de la Vallée, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17432, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ernst Ericsson.), hämtad 2021-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17432
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Magnus Johan de la Vallée, urn:sbl:17432, Svenskt biografiskt lexikon (art av Ernst Ericsson.), hämtad 2021-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se