Alma Detthow

Född:1855-11-25 – Adolf Fredriks församling, Stockholms län
Död:1937-07-14 – Ungern (i Eger dåv, Tjeckoslovakien)

Folkskollärare, Skolgrundare


Band 11 (1945), sida 163.

Meriter

Detthow, Alma Fredrika Mathilda, f. 25 nov. 1855 i Stockholm (Ad. Fredr.), d. 14 juli 1937 i Eger, dåv. Tjeckoslovakien. Genomgick flickskola; vikarierande lärarinna i Kungsholmens folkskola, Stockholm, vt. 1872 och i Adolf Fredriks folkskola där 1872—73; avgångsex. från folkskoleseminariet i Stockholm 24 maj 1876; lärarinna vid Maria folkskola, Stockholm, 1876—79; föreståndarinna för småskoleseminariet och övningsskolan vid Ateneum för flickor i Stockholm 1879—96, ävensom ämneslärarinna i matematik vid Ateneum och Brummerska skolan (upp till 7:e klassen); grundade hösten 1896 en högre flickskola i Stockholm, Detthowska skolan, dess föreståndarinna 1896—1925, dess ägarinna till 1933, då den sammanslogs med Annaskolan; grundade 1896 Detthowska privatskoleseminariet, dess föreståndarinna till 1912, då det nedlades; grundade 1899 Nya småskoleseminariet (nedlagt 1927), dess föreståndarinna 1899—3 juli 1925; grundade Stiftelsen Alma Detthows vilohem på Lidingön 1 okt. 1926, Alma Detthows stiftelse 19 dec. 1927 och Alma Detthows hjälpfond 25 nov. 1935. Erhöll medaljen Illis quorum meruere labores, 8. storl., 1929.

Biografi

Alma D. uppfostrades hos sin mor på Södermalm i Stockholm. A. D. har utfört en stor livsgärning dels som pedagog, dels som donator. År 1896 grundade hon sin flickskola (se ovan), som började ht. s. å. med åtta elever, närmast som övningsskola för det samtidigt grundade, tvååriga seminariet. Avsikten var att utbilda lärarinnor för de förberedande klasserna och de 4—5 första elementarklasserna. Flickskolan, som erhöll statsanslag från 1903, uppdelades 1906 på en avd. A, i vars åtta klasser över de tre förberedande lästes samma kurser som i övriga högre flickskolor, och en avd. B, som följde de kurser, vilka voro bestämda för statens realskolor: Avgångsbetyg från avd. A medförde enligt K. resolution 1910 normalskolekompetens. A. D. erhöll. 1908 rätt att vid avd. B anordna, realskoleexamen. Privatseminariet fyllde ett känt behov, och en mängd elever strömmade dit. Under dess verksamhet utexaminerades omkr. 220 elever. Sedan privata seminarier uppstått på flera håll, Och då flickskolans snabba tillväxt medförde trängsel i lokalerna, nedlades seminariet 1912. Småskoleseminariets arbete var av alla myndigheter högt vitsordat. Genom riksdagsbeslut 1925 in-drogos emellertid alla privata seminarier, och detta nedlades vid slutet av vårterminen 1927. Då realskoleexamen småningom hade svårt att konkurrera med normalskolekompetens, nedlades realskolelinjen 1926. Detthowska skolans ändamål var att mot låg avgift meddela lämplig undervisning för kvinnor i läro- och övningsämnen. Den fick steg för steg högsta möjliga statsbidrag och även kommunala understöd. Efter att först ha disponerat hyrda lokaler inflyttade skolan ht. 1912 i eget hus vid Eriksbergsgatan; Stockholms stad hade på fördelaktiga villkor upplåtit tomten. Byggnadsföretaget kostade 400,000 kr.; det oaktat höjdes de låga terminsavgifterna med blott 10 kr. Elevantalet närmade sig åtskilliga år 600. Då skolan 1933 sammanslogs med fröken Ester (Lindgren) Edelstams Annaskola, hade den förra inalles haft 3,500 flickor som elever under längre eller kortare tid.

A. D. var ett ekonomiskt geni, beundrad för säker penninginstinkt och lyckade transaktioner även i de brydsammaste lägen och tider av depression. Men hon skapade ej blott välskötta affärsföretag utan älskade sitt kall, tog reda på varje elevs förhållanden och följde, med stöd av ett utomordentligt minne, sina f. d. lärjungars öden livet igenom. Hon var en organisatör av stora mått med utmärkta chefsegenskaper, framsynt, begåvad och viljekraftig. Hennes styrelsesätt var diktatoriskt, men inom hennes skola arbetades det oftast med glädje, ty de flesta erkände hennes duglighet, energi och praktiska idéer. Hon införde 1909 i de två högsta klasserna stenografi och de sista åren även maskinskrivning. Tillika följde hon moderna pedagogiska uppslag: undervisning i hälsolära och sexualhygien meddelades tidigt. Likaledes infördes sociala föreläsningar för högsta klassen. Hon underlättade elevernas hemarbete, medgav stor valfrihet av ämnen och införde endast en läxa (kristendom) till måndagen samt halvdagsledighet var lördag (efter kl. 11.15). Genom från klass till klass fortlöpande sparbankssystem bekostades ferieresor för eleverna, även till Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Själv älskade A. D. att resa och tillbringade gärna ferierna utrikes. A. D.var tillika välgörare i stor stil, driven av social ansvarskänsla och kristen plikt. När hon sjuttioårig efter fyrtio års måttlöst arbete avgick som föreståndarinna, kastade hon sig med energi och entusiasm över filantropens gärning. Genom kontakt med f. d. elever fick hon blick för den dåligt avlönade självförsörjande kvinnans bostadsproblem. Detta orsakade hennes donation av Alma Detthows stiftelse 1927 med grundkapital på 200,000 kr. Stiftelsen omfattar tills vidare tre hus med resp. 55, 83 och 64 enkelrum, billig årshyra och obligatoriskt middagsmål; den är upplåten åt bildade, självförsörjande kvinnor; Stockholms stad bidrog till fastigheternas uppförande. Fonden ökades 1929 av A. D. med 200,000 kr. Redan 1926 upprättade hon ett vilohem på Lidingön för »mindre bemedlade kvinnor av den bildade s. k. medelklassen» och gav dit omkr. 200,000 kr. Slutligen lämnade hon 1935 200,000 kr. till hjälpfonden, avsedd att hjälpa kvinnor vid sjukdom. Därvid hette det bl. a. »och skall i synnerhet hjälp till självhjälp utgå» — A. D. hatade lån och köp på kredit. Till sistnämnda fond lämnades ur stärbhuset ytterligare 600,000 kr. A. D: s sammanlagda donationsbelopp blev således 1,400,000 kr. Vilohemmet står under inseende av Svenska kyrkans diakonistyrelse, hjälpfonden under Överståthållarämbetet samt stiftelsen under sistnämnda myndighet och Stockholms domkapitel.

Trots att A. D. uträttade så mycket gott, möttes hon sällan av djupare förståelse och verklig tillgivenhet. Orsaken låg i hennes väsens oro och splittring, trots all tillkämpad självtukt och strängt disciplinerad koncentration. Svåra barndomserfarenheter hade alstrat komplex, som ej kunde övervinnas. Den viljegoda var stundom hjärtehård, den i stort frikostigt välgörande kunde i smått vara obarmhärtig. Religiös åskådning präglade ända från ungdomen hennes livsinställning och gjorde henne säreget ödmjuk i all sin våldsamma självhävdelse samt gav hennes strävsamma tillvaro dess bästa; värden och hennes oroliga sinne dess enda djupare tillfredställelse.

Författare

Elly Reimers.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt skrift: Redogörelse för verksamheten vid Detthowska skolan läsåret 1932—1933 (1933: med A. D:s »Avsked»),

Källor och litteratur

Källor: personlig bekantskap; meddelanden av fru Mary Arosenius, född Detthow, ur Alma Detthows efterlämnade papper, av fröken Sophie Detthow samt av kanslirådet Fr. Sandberg, samtliga i Stockholm. — Ebba Heckscher, Några drag ur den svenska flickskolans historia (1914); Läroanstalternas årsredogörelser: Stiftelseurkund för Alma Detthows hjälpfond (1937); Alma Detthows stiftelse .... Stockholm (1939).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Alma Detthow, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17500, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elly Reimers.), hämtad 2024-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17500
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Alma Detthow, urn:sbl:17500, Svenskt biografiskt lexikon (art av Elly Reimers.), hämtad 2024-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se