Georg Fredrik Diedrichson

Född:1730-07-22
Död:1807-04-07 – Maria Magdalena församling, Stockholms län

Grosshandlare, Revisor


Band 11 (1945), sida 234.

Meriter

Diedrichson, Georg Fredrik, f. 22 juli 1730 (enligt K. F. Werner), d. 7 april 1807 i Stockholm (Maria). D., som var bror till sadelmakaråldermannen Johan Martin D. i Norrköping, ägnade sig från 1749 åt handel, från början av 1762 i bolag med grosshandlaren Johan Emanuel Jöransson (f. 1765). Han drev därjämte från 1759 några år framåt sidenfabrik i kompani medfabriksidkaren Carl M. Askengren. D. erhöll burskap som grosshandlare i Stockholm 14 juli 1767; hade (1770-talets slut eller 1780-talets början) rederiintressen tillsammans med bl. a. C. Hebbe & Söner, Tottie & Arfwedson samt Wahrendorff & Son; förordnades av K. M: t 14 nov. 1799 att vara en av direktionsmedlemmarna i General-diskontkontoret; styr:led. där 20 nov. 1799 och verkade där till kontorets avveckling 1803. Med anledning av D: s donation å 10,000 rdr till Borgerskapets gubbhus blev D. av dess direktion 1799 anmodad att inträda som led. av denna. D. förklarade sig dock sakna tid för ett dylikt uppdrag men åtog sig gärna att granska räkenskaperna, varför han utsågs till institutionens ständige revisor. En annan betydande donation, å 5,000 rdr b:ko sp., gjorde D. 1798 till Allmänna barnhuset. RVO 1799.

G. 25 april 1782 i Stockholm (Maria) m. Helena Haffenberg, f. 1736, d. 24 april 1813 i Stockholm (Maria), dotter av kamreraren i Kammarkollegium Jonas Haffenberg och Anna Sofia Edler, samt förut g. 9 sept. 1755 i Stockholm (Finska) m. handelsmannen Jonas Wikar, d. 19 juni 1763.

Biografi

Enligt makarnas testamente 19 aug. 1806 skulle efter bådas frånfälle till Nödhjälpskassan utbetalas 10,000 rdr sp. i goda reverser, vars avkastning skulle »användas till påökning i pensionerna för fattiga av bättre stånd». Dessutom skulle Borgerskapets gubbhus erhålla makarnas malmgård i Maria församling vid Hornstullsvägen »till boningsställe för de där intagne fattige medborgare». Gubbhuset, som förut varit en institution av mycket blygsamma dimensioner, fick nn genom den Diedrichsonska donationen ett kraftigt uppsving. Ända till 1905, då Borgerskapets gubbhus flyttades till sin nuvarande plats, var det inrymt i D:s malmgård.

Även änkefru D. gjorde i mannens anda testamentariska dispositioner till förmån för allmännyttiga företag (Nödhjälpskassan, Murbeckska inrättningen, Philipsenska skolinrättningen). Till åminnelse av D. lät Borgerskapets femtio äldste på Stockholms borgerskaps bekostnad bildhuggaren J. N. Byström utföra en marmorbyst av D., vilken 1821 uppsattes i en nisch i nedre börssalen. Den bär, utom namn och titel, inskriptionen »Egnade åt nödlidande, medan han lefde, frikostiga understöd, och när han dog en fristad».

Författare

Gunnar Bolin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Diplomatica: Gallica: skrivelser till U. Scheffer bland G. Ph. Creutz' strödda beskickningshandl. 1766—83, och Generaldiskontkontorets prot., RA; Kyrkböcker, mantals- o. taxeringslängder, bouppteckningar, borgareböcker, borgerskapets äldstes prot., grosshandelssocietetens prot. o. handl., handels- o. ekonomikoll. prot., Stockholms stadsarkiv. — [J. Elers], Stockholm, 2 (1800), s. 273 ff.; D. von Schulzenheim, Tal [i VA 1792] om den offentelige vården, i hänseende til folkets seder och helsa, samt de fattigas lifbergning (1801), s. 235; K. F. W[erne]r, Georg Fredrik Diedrichson (Sveriges allm. handelsfören. månadsskrift. 6. 1900. nr Q Al. - _

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Georg Fredrik Diedrichson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17532, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Bolin.), hämtad 2021-04-13.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17532
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Georg Fredrik Diedrichson, urn:sbl:17532, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunnar Bolin.), hämtad 2021-04-13.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se