Johan Albert Dinnies

Född:1727-07-09 – Tyskland (i Stralsund)
Död:1801-09-21 – Tyskland (i Stralsund)

Affärsman, Borgmästare, Hembygdsforskare, Historisk samlare


Band 11 (1945), sida 267.

Meriter

Dinnies, Johann Albert, f. 9 juli 1727 i Stralsund, d. 21 sept. 1801 där. Föräldrar: skräddaråldermannen och spannmålshandlanden Lorenz Dinnies och Barbara Regina Putter. Elev i Stralsunds gymnasium 1737; student vid Greifswalds univ. 3 okt. 1743; student vid Göttingens univ. hösten 1745—hösten 1747; advokat vid pommerska hovrätten 1748; borgare i Stralsund 8 febr. 1749; inträdde i bryggar- och mältarekompaniet 5 maj s. å.; övertog s. å. ledningen av familjens spannmålsfirma; advokat vid tribunalet i Wismar 8 jan. 1751; en av borgerskapsrepresentationens 100 män 1751; rådman i Stralsund 11 juli 1753; »Gerichtsdirektor» 1761; stadskamrer (»camerarius») 1764; borgmästare där 7 jan. 1778; titulärt lantråd 1782; lantråd 1788—98; led. av kommissionen för visitation av universitetet i Greifswald 1794—96; RNO 1799.

G. 1757 m. Catharina Eleonora Lobes, f. omkr. 1740, levde vid mannens död, dotter av diakonen vid Jacobikyrkan i Stralsund Johann Michael Lobes och Maria Ilsabe Zeidler.

Biografi

D. tillhörde en gammal och aktad borgarsläkt från Anklam och var genom sin mormor (Charisius) befryndad med män som A. von Balthaear och diplomaten C. E. von Carisien (se dessa). Som gymnasist höll D. 1743 lovtal på vers till ära för den nyvalde tronföljaren Adolf Fredrik. I Greifswald och Göttingen bedrev D. vid sidan av yrkesmässiga juridiska studier även historiska sådana. Vid moderns död 1748 måste han övertaga familjefirman i Stralsund men släppte aldrig sina intellektuella intressen. Medan de kommunala förtroendeuppdragen hopades över honom, ägnade han sig samtidigt åt det, som framför allt fört hans namn till eftervärlden, nämligen en storslagen samlarverksamhet på det lokalhistoriska området. Han intresserade sig för den allmänhistoriska utvecklingen både i Stralsund och i det övriga Pommern samt på Rügen, ej minst för hjälp vetenskaperna: urkundsforskning, sfragistik, heraldik, genealogi och numismatik. Resultatet blev 68 handskrivna, i starka läderband inbundna volymer, förvarade i Stralsunds stadsarkiv, vilka till stor del äro skrivna med D: s egen hand och vältaligt vittna om hans intressen, flit och insikter. Bland dessa handskrifter kunna nämnas »Diplomatarium civitatis Stralsundensis» (315 urkunder 1229—1717), utdrag ur kyrko- och stadsböcker samt rådsprotokoll, två band skråhandlingar, fem band rörande Wallensteins belägring av Stralsund och tre band angående Stralsunds deltagande i westfaliska fredsförhandlingarna. Härtill komma D: s genealogiska samlingar med fyra band om Rügens furstar samt rügenska och pommerska adeln jämte åtta band »Nachrichten die Ratspersonen der Stadt Stralsund betreffend». I tryck offentliggjorde D. själv ej mycket, mest tidskriftsuppsatser. Märkligt är, att han 1786 utgav 27 brev från Gustav II Adolf till staden Stralsund 1623—29, vilka han anträffat i Stralsundsarkivet. Genom sin historiska samlarverksamhet har D. haft och har betydelse även för svensk historisk forskning.

D., som genom släktskap var nära förbunden med ledande pommerska familjer och män, var personligen en världsman och aristokrat, vänsäll och förbindlig. Hans vidsträckta och fina bildning, både klassiskt och modernt orienterad, visade sig på många sätt. Som stor bokälskare hade han ett utvalt bibliotek med vackra upplagor i ståtliga band, en boksamling, som avspeglade hans såväl skönlitterära som vetenskapliga intressen. Kännetecknande är, att han åtskilliga gånger togs i anspråk som författare av officiella latinska inskrifter. Han var en utpräglad ordningsmänniska, och detta grunddrag i hans natur visade sig även i hans historiska uppteckningar, skrivna med sirlig handstil på fint papper. Som äldre blev han hårt prövad. Redan 1782 började svart starr nedsätta hans syn, vilket från 1795 ledde till fullständig blindhet. Samtidigt miste han 1794 och 1796 sina två enda barnbarn, vilket grep honom djupt. På grund av blindheten nedlade han 1798 lantrådsämbetet men förmåddes kvarstå som borgmästare. Om hans vänskapskrets vittna 273 brev till honom jämte några av hans egna brev i avskrift eller original, också förvarade i Stralsunds stadsarkiv.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Von der Miinzgerechtigkeit und den Munzen der Stadt Stralsund, 1—3 (1: Pommersches Magazin, hrsg. von C. G. N. Gesterding, 6, 1780—82, s. 2—42, sign. D. A. D.[l]; 2: C. G. N. Gesterdings Pommersches Museum, 1, 1782, s. 95—120, sign. J. A. D**.; 3: [Med titeln:] Verzeichniss der von der Stadt Stralsund geprägten Munzen, so viel derselben noch vor-handen und bekannt sind, Pommersche Sammlungen, hrsg. von T. H. Gade-busch, Bd 2, 1786, s. 17—67, 310—322, anon.). — Nachricht von den geist-lichen Stiftungen zu Stralsund (ibid., s. 229—309). — Utgivit: Sammlung der Briefe des Königs von Schweden Gustav Adolfs an die Stadt Stralsund (ibid., s. 323—369; utg. anon.). — Se vidare förteckning i Arnold Branden-burg, Johann Albert Dinnies. Nachrichten von seinem Leben und seinen Schriften (1827).

Källor och litteratur

Källor: Germanica D V: Liibeck (skrivelser till residenten H. Fock: ett brev 1726 från L. Dinnies) samt Pommeranica: handlingar rörande kommissionen för visitation av univ. i Greifswald, RA. — D. H. Biederstedt, Nach-richten von dem Leben und Schriften neuvorpomerisch-rügenscher Gelehrten (1824); A. Brandenburg, ovan under Skrifter anfört arbete; F. Curschmann, Johann Albert Dinnies (i Pommersche Jahrbiicher, 28, 1934); P. Pooth, Mit-glieder des Stralsunder Rats 1800—1933 (ibid., 33, 1939).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Albert Dinnies, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17548, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-04-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17548
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Albert Dinnies, urn:sbl:17548, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-04-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se