Carl Henrik Boheman

Född:1796-07-10 – Jönköpings Kristina församling, Jönköpings län
Död:1868-11-02 – Stockholms stad, Stockholms län

Entomolog


Band 05 (1925), sida 168.

Meriter

2. Carl Henrik Boheman, den föregåendes brorson, f. 10 juli 1796 i Jönköping, d 2 nov. 1868 i Stockholm. Föräldrar: landssekreteraren i Jönköpings län, sedermera lagmannen i Bohuslän och Vikarne Johan Henrik Boheman och Anna Brita Munthe. Ämnade först ägna sig åt handelsyrket; student i Lund 8 febr. 1813; sergeant vid Jönköpings regemente 28 juni s. å.; deltog i fälttåget till Norge 1814; fänrik 17 jan. 1815; avlade officersexamen 24 maj s. å.; löjtnant 4 mars 1823; erhöll resolution å lön 17 okt. s. å.; andre kapten 15 dec. 1837; tf. intendent vid riksmuseets zoologiska avdelning 1 maj 1837–30 apr. 1838; professor och intendent för dess entomologiska avdelning från 1 jan. 1841; transporterad till andre kapten 17 juli s. å.; tf. bibliotekarie vid Vetenskapsakademien 11 okt. 1843–31 dec. 1844; erhöll avsked från krigstjänsten 15 aug. 1844 och från intendentsbefattningen 31 mars 1867. LFS 1823; LVVS 1836; LVA 1838 (preses 1863–64); LLA 1838; RNO 1849; LVS 1861; var dessutom hedersledamot av åtskilliga utländska lärda sällskap.

Gift 29 sept. 1825 med Amalia Petronella Åberg, f. 29 sept. 1807, d 7 nov. 1873, dotter till kronofogden Per Georg Åberg.

Biografi

Redan såsom ung gosse visade B. håg för naturhistorien och särskilt för entomologien. Hos sin lärare sekreteraren Nils Westrin fann han en mindre samling insekter, som väckte ett så livligt intresse hos honom, att han anhöll att på sin fritid få läsa latin för att därigenom bliva i tillfälle att använda den entomologiska litteraturen. B. ägnade sig snart med största iver åt insekterna, gjorde överallt, där han vistades, rika samlingar samt företog även för detta ändamål resor till olika delar av landet. Så t. ex. besökte han flera gånger Kinnekulle och Omberg, reste 1828 på Öland, 1832 genom Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och en del av Norge, 1836 genom Dalarna till Särna och till Fämundsjön samt undersökte med största noggrannhet trakten kring den honom tillhöriga egendomen Anneberg i Jönköpings län. De samlingar, B. på detta sätt under mer än trettio år med största flit hopbragt, överlämnades 1841, då han blev intendent för riksmuseets ontomologiska avdelning, till densamma och utgöra ännu i dag den viktigaste delen av dess svenska insektsamling. Inom alla grupper återfinner man B: s namn på flertalet exemplar i samlingen. Om härtill lägges, att alla exemplar äro med stor omsorg preparerade och de flesta även bestämda av B., inser man lätt, vilken utomordentlig betydelse denne haft för riksmuseet och för vår kännedom om den svenska insektfaunan. Såsom intendent fortsatte B. sina studier över Sveriges insekter och besökte för sådant ändamål 1843 Kvikkjokk i Lule lappmark, 1848 och 1849 Gotland, 1852 Kalmar län, Blekinge och Skåne, 1856 Umeå lappmark, 1862 norra Skåne och södra Halland, 1864 Öland, 1865 Öland, Blekinge och Skåne, 1867 Gotland och 1868 Småland. Över en del av sina resor har han offentliggjort utförliga berättelser med förteckningar över funna arter och beskrivningar på sådana, som voro nya för Sveriges fauna eller för vetenskapen. B. gjorde ävenledes viktiga iakttagelser över insekternas levnadssätt och har upptäckt flera fall av parasitinsekter hos fullt utbildade insekter, en iakttagelse som ej förut gjorts eller som ansetts oriktig. Sin första utbildning till deskriptiv entomolog och systematiker vann B. såsom medarbetare i Schoenherrs stora arbete »Genera et species Curculionidum», vilket ännu i dag är den mest omfattande monografi, som utkommit över någon insektgrupp. Han har i detta verk bearbetat över 3,000 arter. Ett annat, uteslutande av honom utfört arbete, är monografien över sköldbaggarna, cassididerna. B. hade redan tidigt börjat att från alla världsdelar anskaffa material av denna egendomliga grupp bland de växtätande skalbaggarna och utgav åren 1850–62 sin bearbetning av dem. I övrigt har han beskrivit de rika samlingar av skalbaggar, som hemsändes av J. A. Wahlberg från Sydafrika och hemfördes från fregatten Eugenies världsomsegling. Ehuru i främsta rummet kännare av skalbaggarna, har B. även utgivit förtjänstfulla arbeten över andra insektordningar, bland vilka särskilt må framhållas hans skrifter över de små parasitsteklarna (Pteromalidse) och över stritar. Han låg i mycket livlig skriftväxling med flertalet av dåtidens mest framstående entomologer i utlandet och företog åren 1845, 1854 och 1860 utländska resor, varvid han besökte museerna i Berlin, Dresden, Wien, München, Stuttgart, Paris, Liège, London, Kiel och Köpenhamn. De förbindelser han knöt på sina utländska resor, blevo sedermera av stor betydelse för den entomologiska avdelningens samlingar. Spåren av B: s outtröttliga arbete skola ännu under långa tider vara märkbara för var och en, som begagnar sig av riksmuseets insektsamlingar. Hans minne har ytterligare blivit förbundet med dem därigenom, att hans måg, rektorn vid tekniska skolan i Malmö K. E. Boman, och dotter Hildur genom testamente av 30 apr. 1906 till Vetenskapsakademien överlämnat en donation på nära 30,000 kr., vars årliga ränta skall användas till entomologiska avdelningens nytta och i främsta rummet för B:s samlingar.

Författare

Chr. Aurivillius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

— Vetenskapsakademien äger jämväl manuskript av B. samt talrika brev från honom.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: En ny art af insect-slägtet Pimpla, hvars larv uppehåller sig i spindelbon (VA Handl., 1821, s. 335—337, pl. 4, fig. 1—2). — Observationer rörande några insecters metamorphos (ibid., 1828, s. 164—166). — Novae Coleopterorum species (Nouvelles mémoires de la soc. imp. des naturalistes de Moscou, T. 1, 1829, s. 101—133). — Försök till beskrifning af de i Sverige funne arter, hörande till insektslägtet Ceraphron (VA Handl., 1831, s. 322—339). — Skandinaviska pteromaliner (ibid., 1833, s. 329—380; 1835, s. 222—259). — Calodromus. Genus e familia Curculionidum adumbra-tum et descriptum (ibid., 1837, s. 218—22, pl. 6). — Observationes in Derbe .genus una cum specierum quinque novarum descriptionibus (ibid., s. 223—230, pl. 7, fig. 1—16). — De Tinea Linnéella (ibid., s. 231—234, pl. 7, fig. 17—18). — Resa i Lappland (VA Öfversigt, Årg. 1, 1844, s. 95—105). — Gräshoppståg i Östergöthland (ibid., s. 105—106). — Tvenne för Skandinaviens fauna nya slägten och arter af Staphylinii (ibid., s. 155). — Insekter, som lefva bland myror (ibid., s. 155—159). — Nya svenska Homoptera. [1—2] (VA Handl., 1845, s. 21—63; 1847, s. 23—67; ref. i VA Öfversigt, Arg. 2, 1845, s. 154—164, Årg. 4, 1847, s. 263—266). — Två nya svenska Gryllus-arter jemte några .anmärkningar rörande Orthoptera (VA Öfversigt, Årg. 3, 1846, s. 80—83). — Om Pygmasna fuscaria (ibid., s. 177—178). — Ny art af slägtet Chionea (ibid., s. 178—179). — Om Phryganea phalaenoides och Phryganea pantherina (ibid., :s. 215—218). — Sträckgräshoppor (ibid., Årg. 4, 1847, s. 250—252). — Nya svenska fjärilarter (ibid., s. 299—300). ¦— Statistiska och ekonomiska anteckningar om Luleå lappmark (Handl. rör. landtbruket o. dess binäringar, D. 7, 1847, s. 60—84). — Insecta caffraria annis 1838—1845 a J. A. Wahlberg collecta. P. 1—2. Coleoptera. Sthm 1848—57. (1), VIII, 626 s., 2 pl.; (2), 395 :s., 1 pl. — Upplysningar till tvenne hemipter-arters synonymie (VA Öfversigt, Årg. 5, 1848, s. 45—46). — Bi som undergå sin förvandling i snäckskal (ibid., s. 118—120). — Insektsamling från Dalarne (ibid., s. 120—121). — Utvecklingen af flugslägtet Leucopis (ibid., s. 193—197). — Dagfjärilar i Dalarne (ibid., s. 197—198). — Försök till systematisk uppställning af de i Sverige förekommande nattfjärilar (VA Handl., 1848, Afd. 2, s. 95—194). — Myggor i Fahlu grufvor (VA Öfversigt, Årg. 6, 1849, s. 155—156). — Om Bembex rostrata och Epitheca bimaculata (ibid., s. 179—181). — Bidrag till Gotlands insektfauna (VA Handl., 1849, s. 193—267; utdrag i VA Öfversigt, Årg. 7, 1850, s. 70—76). — Iakttagelser rörande några insektarters metamorfos (VA Öfversigt, Årg. 7, 1850, s. 211—215). — Scydmaenii, Pselaphii och Clavigeri funna i Sverige (ibid., s. 265—279). — Monographia Cassididarum, T. 1—4. Sthm 1850—62. (1), 452 s., 4 pl.; (2), 506 s., 2 pl.; (3), 543 s., 1 pl.; (4), VI, 504 s. — Om utvecklingen af Tachina setipennis (VA Öfversigt, Årg. 8, 1851, s. 154—155). — Entomologiska anteckningar under en resa i södra Sverige 1851 (VA Handl., 1851, s. 53—210). — Nya svenska Hemiptera (VA Öfversigt, Årg. 9, 1852, s. 49—60, 65—80). — Utvecklingen af en bi-art (Trachusa serratulae) (ibid., s. 187—188). —'.Om insekternas beteende under cholera-farsoten (ibid., Årg. 11, 1854, s. 12—13). — Utvecklingen af Pipunculus fuscipes (ibid., s. 302—305, pl. 5). — Om parning mellan olika insekt-arter (ibid., Årg. 13, 1856, s. 229). — Catalogue of Coleopterous insects in the collection of the British museum. P. 9. Cassididae. Lond. 1856. 12: o 4, 225 s. — Till Lapplands entomologi. Berättelse om en i Umeå lappmark gjord entomologisk resa (VA Öfversigt, Årg. 14, 1857, s. 15—24). — Bidrag till Lapplands dipter-fauna (ibid., Arg. 15, 1858, s. 55—57, pl. 2, fig. 1—2). —¦ Könsskillnad hos pteromaliner (ibid., s. 58—59, pl. 2, fig. 3). — Coleoptera. Species novas descripsit C. H. Boheman (K. sv. fregatten Eugenies resa omkring jorden 1851—53. Vetenskapliga iakttagelser. D. 2. Zoologi. I. Insecta, Sthm 1858—59, s. 1—218,1.1,2). — Coleop-tera insamlade af J. A. Wahlberg i sydvestra Afrika (VA Öfversigt, Årg. 17, 1860, s. 3—22, 107—120). — Entomologiska anteckningar under en resa i norra Skåne och södra Halland år 1862 (ibid., Arg. 20, 1863, s. 57—85). — Spetsbergens insektfauna (ibid., Årg. 22, 1865, s. 563—577, pl. 35). — Bidrag till Gotlands insektfauna (ibid., Årg. 24, 1867, s. 611—636). — Dessutom smärre artiklar i Förhandl. vid skand. naturforskarnes 9:e möte (1863) samt referat i VA Öfversigt; medarbetat i C. J. Schoenherr, Genera et species Curculionidum. Vol. 1—8. Paris 1833—45.

Utgivit: Årsberättelse om framstegen i insekternas, myriapodernas och arachnidernas naturalhistoria under åren 1840—56. Sthm 1843—59. (Årsberättelse om zoologiens framsteg, afg. af zoologiss intendenterna vid rikets-naturhistoriska museum, D. 2.)

Källor och litteratur

Källor: Lantförsvarsdep. handl. 15 aug. 1844 (meritförteckn.), RA;. B: s självbiografiska anteckningar och brevväxling, VA. — C. Stål, Carl Henrik Boheman (VA Lefnadsteckningar, 1, 1869—73); nekrolog i Illustr. tidn. 14 nov. 1868 och biografier av C. Stål i Entomol. Zeitune (1869) och, Annales de la Soc. entomol. de la France (1869).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Henrik Boheman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17860, Svenskt biografiskt lexikon (art av Chr. Aurivillius.), hämtad 2023-01-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17860
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Henrik Boheman, urn:sbl:17860, Svenskt biografiskt lexikon (art av Chr. Aurivillius.), hämtad 2023-01-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se