Knut H Bohlin

Född:1869-08-31 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1956 – Ösmo församling, Stockholms län

Botanist, Skolman


Band 05 (1925), sida 188.

Meriter

Bohlin, Knut Harald, den föregåendes broder, f. 31 aug. 1869 i Stockholm. Elev vid h. allmänna läroverket å Södermalm 1879; avlade mogenhetsexamen därstädes 17 maj 1887; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 30 maj 1892; studerade vid Stockholms högskola 1893−98; fil. lic. i Uppsala 27 maj 1898; disp. 11 maj 1901; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit ett stort antal resor i vetenskapligt syfte, däribland till skilda delar av Sverige och Norge, till Azorerna med understöd från stiftelsen »Lars Hiertas minne» sommaren 1898, till Frankrike med statsunderstöd för studium av den franska gymnasieorganisationen 1913 och dessutom till de flesta av Europas länder. Genomgick provår vid h. realläroverket i Stockholm 1895−96; amanuens vid Stockholms högskolas botaniska institut vt. 1896−ht. 1897; vik. adjunkt och e. lärare vid h. allmänna läroverket å Södermalm ht. 1898−ht. 1901; docent i botanik vid Stockholms högskola 7 okt. 1901; lektor vid h. allmänna läroverket å Södermalm 4 dec. s. å.; höll offentliga föreläsningar vid Stockholms högskola vt. 1902, ht. 1903, vt. 1905 och vt. 1906; föreståndare för Södermalms arbetarinstitut 1902−05 och 1909−14; lärare i biologi vid lyceum för flickor ht. 1904—vt. 1906 och i biologi och kemi vid Södermalms h. läroanstalt för flickor ht. 1904−vt. 1914; biträdde på uppdrag av läroverksöverstyrelsen vid utarbetandet av läroplan i biologi och kemi för realskolan och gymnasiet 1906−08; uppgjorde på uppdrag av läroverks styrelsen förteckning över undervisningsmateriel för realskolan 1906; höll på läroverksöverstyrelsens uppdrag en feriekurs i växtfysiologi för lärare och lärarinnor sommaren 1908; e. lärare och partiellt vik. lektor i kemi vid h. lärarinneseminariet ht. 1909−vt. 1914; biträdde inom läroverksöverstyrelsen med utredning angående gymnasiets omorganisation vt. 1913; rektor vid nya elementarskolan i Stockholm 18 apr. 1914.

Gift 17 juni 1899 med Maria Lammfromm, f. 20 jan. 1868, dotter till oberjustizprokurator Julius Lammfromm i Tübingen.

Biografi

B. har gjort sig bemärkt som botanist och skolman. Inom sin vetenskap har han företrädesvis ägnat sig åt studiet av mikroskopiska sötvattensorganismer, särskilt gröna alger, över vilka han publicerat flera artbeskrivande utvecklingshistoriska och biologiska arbeten; vidare har han behandlat grönalgernas och arkegoniaternas fylogeni inom den generella systematiken samt även utfört växtfysiologiska arbeten. Efter inträdet å lärarbanan har B. med framgång behandlat allehanda pedagogiska spörsmål såsom lärarutbildningen, den naturvetenskapliga undervisningens ordnande i skolorna, samskolefrågan m. m. och har även av läroverksöverstyrelsen varit anlitad som sakkunnig. Slutligen har han dokumenterat sig som läroboksförfattare i biologi och kemi.

Författare

N. Svedelius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Årsredogörelse för Statens provskola Nya elementarskolan i Stockholm 1913—14 (1914); Y. Dahl, Lärarmatrikeln 1922 (1923). — Ang. B:s tryckta arbeten se nämnda matrikel.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Knut H Bohlin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17865, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Svedelius.), hämtad 2023-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17865
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Knut H Bohlin, urn:sbl:17865, Svenskt biografiskt lexikon (art av N. Svedelius.), hämtad 2023-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se