Pehr Bernhard Berndes

Född:1750-04-30 – Alunda församling, Uppsala län
Död:1826-05-20 – Stockholms stad, Stockholms län

Sjöofficer, Uppfinnare


Band 04 (1924), sida 1.

Meriter

1. Pehr Bernhard Berndes, f. 30 apr. 1750 i Alunda, d 20 maj 1826 i Stockholm. Föräldrar: gruvfogden Johan Fredrik Beerns och Barbro Dumky. Intogs vid sju års ålder i Östhammars stadsskola; student i Uppsala 22 febr. 1759; volontär vid fortifikationsmilitärstaten 3 sept. 1771; avlade officersexamen 1776; arklimästare på galärflottans stat 20 sept. s. å.; informationsadjutant med amiralitetslöjtnants värdighet 5 febr. 1777 och tjänstgjorde sedan vid arméns flottas svenska och finska eskadrar; medföljde 1781 fregatten Svarta örn på konvojexpedition till Medelhavet; kommenderad 1788 att under kriget förrätta ammunitionsbesiktningar och kanonprovskjutningar för flottans räkning samt uppgav därvid av K. M: t fastställt förslag till ändring i krutladdningarna för flottans kanoner; kapten 8 maj 1789 (K. konfirmation 22 juli 1790); erhöll avsked på grund av ögonsjukdom 24 apr. 1791; företog en resa till Danmark och Norge 1793 och befor därunder i öppen båt Norges södra skärgård; erhöll 7 juni 1794 uppdrag att resa till England för att studera ångmaskinen; återvände 1795; erhöll en årlig pension av 100 rdr från Vadstena krigsmanshuskassa 17 dec. 1822. Ledamot av Patriotiska sällskapet 1789 och av Krigsmannasällskapet (sedermera Krigsvetenskapsakademien) 1804; erhöll Vetenskapsakademiens större Sahlgrenska guldmedalj för sina rön över pottaskans och glaubersaltets tekniska framställning 1806; LVA 1812; var dessutom ledamot av flera in- och utländska lärda sällskap. — Ogift.

Biografi

Bland 1700-talets många för »rön och vettenskaper» intresserade officerare utmärkte sig B. som uppfinnare av sprängkistor, eld- och brandkulor m. fl. militära förstörelseredskap. Han anlitades vid en mängd nybyggnadsarbeten, vid utrustning av fartyg, ammunitionsbesiktningar, provskjutningar, inspektionsresor m. m. och åtnjöt av sina samtida anseende såsom en insiktsfull och duglig militär. Under sina utrikes resor hade han kommit i tillfälle att studera alunbränning, sodafabrikation m. m. och inlämnade sedan till Vetenskapsakademien en mängd avhandlingar och förslag att införa nya metoder för dylik tillverkning i Sverige; på kommerskollegiets tillstyrkan erhöll han av K. M:t 30 apr. 1800 ett »privilegium exclusivum» under tjugufem år å fabrikation av soda, glaubersalt, alun, rödfärg m. m., men då han av medellöshet ej kunde begagna sig därav, överlämnade han 1802 detta jämte beskrivning på de av honom uppfunna tillverkningsmetoderna till Vetenskapsakademien. Om hans övriga uppfinningar i praktiskt syfte lämnar hans bibliografi åtskilliga upplysningar. Oaktat all sin livliga verksamhet kom B. efter sitt nödtvungna avsked ej i åtnjutande av fast tjänst eller inkomst, och då åldern och hans av grå starr försvagade syn till slut berövade honom arbetsförmågan, försattes han i en svår förlägenhet. Hans bekymmer lättades väl också blott till en del genom den blygsamma pensionen från krigsmanshuskassan under hans fyra sista levnadsår.

Författare

Sven Odén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Zelindas öde eller bref til grefve ** C—m. Sthm 1780. (7) s. (Undert.: -r-d-s.) — Beskrifning öfwer 2: ne st. engelska eldstäders inrättningar til besparing af bränsle; m. m. (Ny journal uti hushållningen, 1797, s. 105—116, 1 pl.). —< Transumpt af herr capitainen Bernhard Berndes til Jern-contoirets herrar fullmägtige ingifne memorial af den 12 oct. 1797 [jämte tillhörande] Förklaring öfwer figurerna på hosföljande förslags-ritning til en eldstad, lämpad til boiler för en steam-engine (ibid., 1799, s. 80 —88, .1 pl.). — Beskrifning öfwer en evaporator eller afdunstnings-panne-ugn, för at inkoka til krystallisation, eller ock til torrhet, hwarjehanda saker och andra ämnen (ibid., 1800, s. 231—235, 1 pl.; övers. fr. eng.; anon.). — Försök att använda bränbar alunskiffer såsom bränsle i ställe för ved. till åtskillige hushållsbehof (VA Handl., 1802, s. 91—137, pl. 5; s. 132—137 'bihang' av M. A. Norberg; även sep. Sthm 1802. 47 s., 1 pl.). — Berättelse om förloppet af försök, at med brännbar alunskiffer anställa tak-panne- och mur-tegels bränning, gjorde i Nerike och Askers sochn vid Köpstads by, år 1802 (ibid., 1803, s. 179—196). — Utdrag af ett yttrande öfwer... beskrifning [om gottländska kalkbränningen; af G. J. Billberg] (Ny journal uti hushållningen, 1805, s. 46—55; Billbergs beskrivning införd omedelbart före, s. 37—45; till bägge uppsatserna 1 pl.). — Underrättelse om reveterings-tegel (ibid., 1805, s. 89—90, 1 pl.). — Upgift af försök, att, i likhet med den i England mäst allmänt brukeliga tegelbränning, utan kostsam tillställning tillvärka, och utan murad ugn bränna godt murtegel förmedelst bränsle af ringare värde än ved, hvarjämte bifogas strödde underrättelser om engelska tegels tillvärkningssättet (VA Handl., 1805, s. 204—228, pl. 9; även sep. Sthm 1806. 25 s., 1 pl.). — Tillägg, angående afwägnings-käppens förmonliga bruk, förmedelst därtill lämpadt begagnande af hosföljande tabell, uppsatt af framledne majoren.. . Lars Melin, för ett förut bekant nivellerings-instrument, kalladt: berg-wåg (Ny journal uti hushållningen, 1806, s. 3—18, 1 pl., 1 tab.; tillägg till en uppsats af O. Åkerren, Beskrifning på en afwägnings-käpp eller et niwellerings-instrument, med dess anwändande, ibid., 1805, s. 83—88, 1 pl.). — Beskrifning på en wattenbringare-kärra, inrättad af E. Kinström... (ibid.,. 1806, s. 55—58; anon.). — Tankar om försvars-verket till sjös (KrVA Handl., 1809, s. 107—193; anon.). — Något om alun-brand-skiffer (Ny journal uti hushållningen, 1811, s. 165—170). — Försök, att besvara Kongl. krigs-vetenskaps-academiens fråga: Hwilket är för riket förmånligare i mili-täriskt och ekonomiskt afseende, antingen indelt eller conscriberad armée, eller ock en blandning af bägge? Örebro 1812. 30 s. (Anon.) — Berättelse om fortsatte försök att med alun-brann-schiffer bränna tegel, jemte ritning på dertill nyttjad ugn (VA Handl., 1815, s. 43—66, 185—228, pl. 1—2). — Förslag till ett enkelt, säkert, minst kostsamt pch vid utöfning både i smått, och stort användbart sätt att pröfva rå saltpeter. Sthm 1815. 66 s. (Anon.) — Opartiske tankar, om behofvet af insjön Hjelmarens sänkning (LA Annaler, 1819, s. 126—155; yttrande över denna skrift av C. P. Hellström,, ibid., s. 155—165). — Tankar om canoner ämnade till örlogs-skepps beväring. Strängnäs 1823. 91 s.

Handskrift: Tal om ändamålet af Nordiska sällskapets stiftelse, hållit för Nordiska sällskapet i London, d. 15: de januari 1795. (UB, sign. L. 521.)

Källor och litteratur

Källor: Ansökningar och meritförteckn., flottan, RA; biografi i.VA. Handl, 1826, s. 383—389.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr Bernhard Berndes, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18095, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Odén.), hämtad 2021-01-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18095
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr Bernhard Berndes, urn:sbl:18095, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Odén.), hämtad 2021-01-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se