Lars Welamsson Björkman

Död:1668

Fortifikationsofficer, Lantmätare, Stadsingenjör


Band 04 (1924), sida 578.

Meriter

Björkman, Lars Welamsson, f. på 1610-talet, d 1668. Synes varit son till kyrkoherden i Ljusdal Welam (Wilhelm) Björkman. Student i Uppsala 4 mars 1632. Konduktör vid den 1642 självständig blivna fortifikationsstaten 1643; erhöll i uppdrag att utöva uppsikt över »gaturegleringen och reformationen» i Nyköping 26 juni 1646; stadsingenjör vid städerna i Södermanland 2 aug. 1649; fick instruktion för lantmäteritjänstens utövande i Södermanland 19 mars 1668.

Gift med Agnes Möller.

Biografi

Sedan B. blivit student, slog han sig huvudsakligen på matematiska studier samt architectura militaris et civilis och övade sig i ritning, varuti han visade vackra anlag. Denna utbildning meriterade honom sedan ej blott för fortifikationsofficersbefattningen utan även för det uppdrag, han 1644 fick, att bygga en skans vid Grinden (nv. Skanstull) söder om Stockholm. Redan förut hade han börjat användas vid Stockholms stads »justering» och hans därvid ådagalagda duglighet föranledde 1646 hans förordnande att medverka vid genomförandet av ny stadsplan i Nyköping, där han då köpte gård och bosatte sig. Detta arbete slutförde han 1650 till vederbörandes belåtenhet, varom jämväl hans utnämning till stadsingenjör vittnade. När kriget med Danmark utbröt 1657, togs hans fortifikatoriska vetande ånyo i anspråk, ty han förordnades då att biträda hovingenjör Kirstenius med Nyköpings slotts och Hasselöskans försättande »i defension» och anskaffade bl. a. härför erforderliga materialier. Efter krigets slut återtog han 1658 sina stadsingenjörssysslor samt förrättade även en del lantmäteriarbeten. För dylika vistades han i Stora Kopparbergsbygden 1665, då under hans frånvaro från hemmet hans gård och lösören blevo lågornas rov vid Nyköpings brand. År 1667 beordrades han jämte sex andra lantmätare att infinna sig i kammarkollegium med sitt arbetsresultat, som då befanns så tillfredsställande, att han 1668 skulle få lantmäteritjänsten i Södermanland; men hans s. å. inträffade död hindrade honom sannolikt att tillträda denna befattning. B. var en av de första stadsingenjörer, som förordnades i landsortsstäder. Han användes mycket vid gatureglerings- och stadsplanearbeten och var en banbrytare även inom det svenska lantmäteriet.

Författare

L. W:SON MUNTHE.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr. och militaria, RA; Krigskollegiets registr. och socker, krigsarkivet; V. Ekstrand, Sv. landtmätare 1628—1900 (1903)-f:son Munthe, Kungl. fortifikationens historia, 2, 6:1 (1906 och 1916)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Lars Welamsson Björkman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18304, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:SON MUNTHE.), hämtad 2020-02-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18304
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Lars Welamsson Björkman, urn:sbl:18304, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:SON MUNTHE.), hämtad 2020-02-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se