Louis Belanger

Född:1756-08-25 – Frankrike (i Paris)
Död:1816-03-16 – Stockholms stad, Stockholms län

Landskapsmålare


Band 03 (1922), sida 87.

Meriter

Belanger, Louis, f. 25 aug. 1756 i Paris, d. 16 mars 1816 i Stockholm. Utbildade sig i Paris till utsiktsmålare under inflytande av bl. a. de Machy och Louis Moreau d. ä., vilken senare troligen varit hans lärare; begav sig efter resor i södra Frankrike, Schweiz och Italien samt några års verksamhet i Paris omkr. 1790 till London, där han stannade i åtta år och utställde tvenne gånger i Royal academy; reste 1798 till Ryssland men fick ej komma in i landet på grund av kriget med Frankrike och uppehöll sig då under sommaren i Finland, där han utförde en mängd vyer; överreste i aug. till Stockholm, där han beslöt att stanna; konungens förste hovmålare. LFrKA 1799.

Biografi

Endast få arbeten av B:s hand före ankomsten till Sverige äro kända. Likaså äro gravyrer efter honom från denna tid mycket sällsynta. Den mest betydande är en stor akvatintagravyr av J. Merigot: »Källorna till Arve». Omedelbart efter sin ankomst till Sverige grep sig B. an med utgivandet av ett stort anlagt verk: »Voyage pittoresque de la Suéde». En del av vyerna (från Dal och Västergötland) fick han av överstelöjtnant J. A. von Gertten men skulle själv utföra resten. De graverades i trefärgad akvatinta av en därtill särskilt inkallad fransman, J. A. Cordier de Bonneville. Arbetet, varav några exemplar handkolorerades, blev på grund av ekonomiska svårigheter aldrig avslutat. Huru många blad, som utfördes, kan ej med säkerhet uppgivas, men kända äro sju efter Gertten och nitton efter B., av vilka några äro ofullbordade. De omfatta vyer från Trollhättan, Persbergs gruvor och Finland, alla utförda i stort folioformat. Vyer efter B. av J. Merigot finnas även i de av Acerbi utgivna »Vues de la Suéde, de la Finlande, et de la Lapponie» (Paris 1803). Dessa äro dock till största delen endast tämligen missförstådda kopior efter vyerna i Skjöldebrands »Voyage pittoresque au Cap Nord». Acerbi fick före utgivandet låna dessa av Skjöldebrand mot löfte att ej kopiera dem. Trots detta löfte kalkerade han dem och lät antagligen sedan B. förbättra dessa kopior. Merigot's plåtar ha även använts i den av greve Saint-Morys utgivna »Voyage pittoresque de Scandinavie» (London 1802). I övrigt utvecklade B., som var en flitig utställare på Konstakademiens expositioner, en livlig verksamhet i vårt land och åtnjöt stor popularitet. Talrika teckningar, akvareller, gouacher och oljemålningar av honom finnas bevarade. De flesta utgöras av landskap med mer eller mindre fritt behandlade motiv från Italien och Savoyen samt vyer från Sverige, Finland och Norge, vilket land han även synes ha besökt. De äro av mycket växlande värde, men många av dem, särskilt gouacherna, äro dock skickligt målade. I nationalmuseum finnas tvenne landskap från Savoyen(?), vilka liksom ett praktfullt landskap hos baron K. Åkerhielm tillhöra hans bästa oljemålningar.

B. är vid sidan av Elias Martin den mest betydande landskapsmålaren i Sverige bland Fahlcrantz' omedelbara föregångare, men han ägde icke någon djupare förståelse för svensk natur och lyckades aldrig arbeta sig ut ur den dekorativa klassicism, från vilken han utgått. Det engelska stämningsmåleriet, som gav den Martinska konsten dess bestämda riktning, fick aldrig någon betydelse för B. trots hans långa vistelse i England. Det romantiska i naturen blev för honom endast en samling detaljer, vilka sammanfogades och grupperades med en teaterdekoratörs sinne för det effektfulla men utan förmåga att genom en enhetlig stämning lyfta tavlan upp på ett konstnärligt högre plan. För den svenska landskapskonstens vidare utveckling blev B:s inflytande endast av övergående betydelse.

Författare

Fritjof Hazelius.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Katolska församlingens i Stockholm dödsbok; konkurshandl., Stockholms rådhusarkiv; Akademiens för de fria konsterna prot.; C. Fr. Fredenheims diarium, KB och nationalmuseum; kataloger till utställningarna i Royal academy of arts i London och Akademien för de fria konsterna i Stockholm; P. F. Defer, Catalogue general des ventes publiques de tableaux et estampes depuis 1737 jusqu'à nos jours (1863–68); A. Graves, The Royal academy of arts (1905–06); H. Mireur, Dictionnaire des ventes d'arts faites en France et à l'étranger pendant les 18:me & 19:me siècles (1901–02); A. F. Skjöldebrand, Voyage pittoresque au Cap Nord (1801–02); dens., Memoarer, utg. af H. Schück, 1–5 (1903–04).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Louis Belanger, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18428, Svenskt biografiskt lexikon (art av Fritjof Hazelius.), hämtad 2023-06-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18428
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Louis Belanger, urn:sbl:18428, Svenskt biografiskt lexikon (art av Fritjof Hazelius.), hämtad 2023-06-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se