Fredrik Wilhelm Berg

Född:1829-09-24 – Piteå landsförsamling, Norrbottens län
Död:1904-01-08 – Stockholms stad, Stockholms län

Överjägmästare


Band 03 (1922), sida 349.

Meriter

Berg, Fredrik Wilhelm, f. 24 sept. 1829 i Piteå landsförsamling, d 8 jan. 1904 i Stockholm. Föräldrar: avvittringslantmätaren, fil. doktor Abraham Berg och Anna Margareta Ottonius. Inskrevs i Norrlands nation i Uppsala 15 sept. 1849; student i Uppsala 27 sept. s. å.; elev vid skogsinstitutet 3 okt. 1850; utexaminerad 4 juni 1853. E. överjägare i Västmanlands län 8 sept. 1854 och i Norrbottens län 19 dec. 1855; jägmästare i Gävleborgs län 21 okt. 1859; förvaltare av Hofors-Hammarbyverkens skogar 1861 —68; tillkallad att biträda vid upprättande av förslag till nya instruktioner för skogs- och jägeristaten åren 1861, 1869, 1884 och 1889; ordförande i Torsåkers kommunalstämma 1865—66 och i Ovansjö kommunalstämma 1868—69; jägmästare i Gästriklands revir och tf. skogsinspektör i första distriktet (Norrbotten) 10 febr. 1869; av skogsstyrelsen förordnad 8 maj 1873—sommaren 1882 att jämte en i flottledsbyggnaders anordning och utförande kunnig och förfaren person anställa undersökningar rörande vissa vattendrags försättande i flottbart skick med särskild hänsyn till kronoskogarnas tillgodogörande; tf. skogsinspektör i Norrbottens distrikt 23 dec. 1874; ledamot av kommittén för ordnande av flottning i Torne och Muonio älvar 17 aug. 1878—13 maj 1884; jägmästare i Finspångs revir 10 sept. 1880, men fortfor att tjänstgöra som skogsinspektör; ordförande.i kommittén för avgivande av yttrande över timmerbarkningens inflytande å flottat virke 9 juni 1884; överjägmästare i Norrbottens distrikt 29 nov. 1889; ledamot av stadsfullmäktige i Piteå 1889—92; erhöll avsked från överjägmästarbefattningen 22 juni 1892. RVO 1873.

Gift 23 jan. 1857 med Svea Matilda Eugenia Cleophas, f. 9 mars 1832, d 14 jan. 1905, dotter till övermasmäståren Sven Jakob Cleophas.

Biografi

B. var en nitisk och dugande tjänsteman och åtnjöt hos skogsstyrelsen ett förtroende, som beredde honom tillfälle att göra en viktig insats i de norrländska flottledernas utveckling. Riksdagen hade år 1872 begärt en undersökning rörande kostnaderna för vissa flottledsbyggnader särskilt med hänsyn till kronoskogarnas tillgodogörande, och B. ägnade sig under tio år tillsammans med växlande medarbetare åt det krävande uppdraget, som alltjämt utsträcktes till nya vattendrag. Undersökta blevo till slut ej mindre än tjugufem flodområden från Torne älv till Ångermanälven, och de beräknade kostnaderna för föreslagna arbeten uppgingo till nära åtta millioner kronor. I första hand ifrågasattes utbyggande av Pite älvs, Lule älvs, Kalix älvs och Ume älvs flodområden. Arbetsresultatet framlades i tio, av B. egenhändigt med liten, elegant stil skrivna foliovolymer, omfattande sammanlagt 2,380 sidor och åtföljda av trettio kartor. Utom förslag till erforderliga åtgärder innehåller utredningen allmänna framställningar av förhållandena i vattendragen, som bl. a. ofta lämna en värdefull kritisk utredning rörande tidigare flottledsarbeten. De principer, som genomgå förslagen, äro naturligtvis de då allmänt följda med virke som huvudsakligt byggnadsmaterial, långa trärännor, leddammar och länsor samt omfattande, i vattendragens naturliga lopp djupt ingripande rensningar. Ett flertal av de av B. och hans medarbetare undersökta älvarna ha sedermera utbyggts för flottning av kronan och enskilda. Resultatslösa blevo däremot till slut försöken att genom en gemensam kommitté, bland vars svenska ledamöter B. var, uppnå en överenskommelse med Ryssland om flottningen i de svensk-finska vattendragen. I kommittén framförde B. och en finsk ledamot den omstridda barkningsfrågan, åt vars fortsatta utredning för Sveriges del B. kom att ägna mycket arbete såväl i tjänsten som i en av domänstyrelsen förordnad kommitté. Dess av B. såsom ordförande utformade betänkande ställde sig i huvudsak avvisande mot sågverksägarnas önskan att befrias från barkningsbesväret men tillstyrkte av tekniska skäl, att granvirke skulle få flottas obarkat, ett yrkande, som genomfördes i den år 1885 utfärdade K. förordningen i ämnet. Sedan B. som pensionsmässig överflyttat till Stockholm, erbjöds honom tillfälle att inträda som medarbetare i Svensk trävarutidning, men då ekonomiskt medansvar för publikationen fordrades, drog han sig tillbaka. Något författarskap kom aldrig till synes, men hans tjänsteutlåtanden bära vittne om hans tankereda, solida saklighet och goda framställ-ningsgåva. — B. var en liten och smärt men axelbred man och ägde ända till sin död stor uthållighet som fotgängare. Hans ursprungligen starka hälsa bröts genom reumatism och ett. hjärtfel, som slutligen förorsakade hans död. Till karaktären var han allvarlig och lugn, försynt och tillbakadragen. Utom arbetet voro hans käraste sysselsättningar läsning, åhörande av musik och strövtåg i naturen.

Författare

Richard Smedberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Handskrift: Älvrerisningsundersökningarnas kostnadsförslag 1873—82 (Domänstyrelsens arkiv. Underteckn. av B. samt jämte honom till undersökningen av de norrländska älvarna deputerade personer). — Dessutom reservationer vid kommittébetänkanden och tjänsteutlåtanden.

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av fröknarna Anna och Inez Berg, Stockholm, samt disponenten John Axelsson, Hofors.


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik Wilhelm Berg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18540, Svenskt biografiskt lexikon (art av Richard Smedberg.), hämtad 2019-01-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18540
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik Wilhelm Berg, urn:sbl:18540, Svenskt biografiskt lexikon (art av Richard Smedberg.), hämtad 2019-01-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se