C (Lina) V Berg (f. Sandell)

Född:1832-10-03 – Fröderyds församling, Jönköpings län
Död:1903-07-27 – Stockholms stad, Stockholms län

Författare, Psalmdiktare


Band 03 (1922), sida 429.

Meriter

2. Carolina (Lina) Vilhelmina Berg, f. Sandell, den föregåendes hustru, f. 3 okt. 1832 i Fröryds socken, d 27 juli 1903 i Stockholm. Föräldrar: kontraktsprosten, fil. magister Jonas Sandell och Fredrika Engstrand. Vistades under uppväxtåren i föräldrahemmet och efter dess upplösning genom faderns död 1858 och moderns död 1860 dels hos sina syskon, samtliga tillhörande prästfamiljer inom Växjö stift, och dels från 1861 någon tid varje år i Stockholm, där hon ägnade sig åt litterär verksamhet i Evangeliska fosterlandsstiftelsens tjänst.

Gift 21 maj 1867 med grosshandlaren Carl Oscar Berg (se föregående).

Biografi

Dotter till den såsom andlig talare och ungdomslärare högt skattade prosten Jonas Sandell, även bemärkt för sin mångsidiga humanistiska bildning, mottog L. S. av sin fader och dennes medhjälpare adjunkten Per N. Nordström en grundlig undervisning i skilda kunskapsgrenar, ej minst i språk, historia och litteratur. Genom sin uppfostran blev hon alltifrån ungdomen en varm och hängiven kristen med starka kulturella intressen. Detta i förening med en livlig och andligen befruktande beröring med många bland de ledande personligheterna inom de religiösa strömningarna på 1850- och 1860-talen — P. Wieselgren, P. Fjellstedt, K. O. Rosenius, W. Rudin, B. Wadström, T. H. Odencrantz m. fl. — bildade jämte hennes starka litterära begåvning och rika inre erfarenheter förutsättningarna för hennes verksamhet såsom en av banbrytarna för den kristliga ungdomslitteraturen i Sverige och framför allt såsom den kyrkliga väckelserörelsens skaldinna, vida känd under signaturen L. S. Redan tidigt skrev hon andliga sånger av värde, och då efter faderns drunkning i Vättern 1858, en inre kris bragte hastig mognad, började en period av rik, inom de friare kristna kretsarna tacksamt mottagen sångalstring. »Blott en dag, ett ögonblick i sänder», »Tryggare kan ingen vara», »Bida blott», »Herre, fördölj ej ditt ansikte för mig», »Bred dina vida vingar» och andra dylika sånger ha förutom igenom det evangeliska innehållet vunnit sin spridning tack vare den lediga formen, det poetiska bildvalets lättillgänglighet och den stora sångbarheten. L. S. skrev ofta till förefintliga melodier av levande kompositörer och till folkvisetoner, och hon hade därjämte lyckan att finna goda tonsättare för sina andliga dikter, P. U. Stenhammar, L. Höijer, G. Wennerberg, Oskar Ahnfelt m. fl. Den sistnämnde, »den kristne trubaduren», sjöng dem under sina predikoresor landet runt och upptog dem i sin starkt spridda sångsamling. »Ahnfelt har sjungit in mina sånger i folkets hjärta», brukade hon själv säga. Ej mindre än inemot 150 av hennes sånger återfinnas i sångboken »Sionstoner», utgiven av Evangeliska fosterlandsstiftelsen (l:a uppl. 1889; hittills spridd i 400,000 exemplar), ett femtital i Finska missionssällskapets likaledes mycket spridda »Andliga sånger och psalmer», ett avsevärt antal ha översatts till finska, danska och norska samt (genom danska missionärer) till en del afrikanska språk. L. S: s poem äro till största delen originaldiktning, men till flera av dem har hon fått uppslaget från engelska och tyska sånger, av vilka hon ock översatt eller fritt bearbetat åtskilliga. Hennes prosaproduktion omfattar dels värdefulla levnadsteckningar, varav många utförligare, ursprungligen skrivna för den av L. S. under mer än trettio år utgivna kalendern Korsblomman, dels oeh framför allt böcker för barn, vilka liksom de periodiska publikationerna Barnens tidning och Barnens vän nådde den publik, till vilken de vände sig. En senare tid kräver jämte den innerlighet," varåt L. S. förmådde giva vackra uttryck, en styrka, som hon ej ägde, och ett stort antal av hennes hundratals sånger ha delat samma öde som tysken A. Hoffmanns en gång så populära religiösa målningar — de förefalla »alltför bläcka». Men flera finnas införda i svenska kyrkans psalmbokstillägg, och ej få bland L. S. s sånger skola säkerligen till många släktled bära hennes namn.

Författare

Oscar Mannström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Andeliga vårblommor. Jönköping 1853. 12: o 70, (2) s. (Anon.) — Ur det dolda lifvet. Språk och tankar. Norrköping 1858. 12: o. (Förordet undert. L. S.) — På vägen hem. Andeliga sånger af L. S. H. 1—2. Jönköping 1864—65. 16: o. — Missionssånger för barn af L. S. H. 1.* Jönköping 1865. 16: o 36 s. — Fridshelsningar af L. S. Ser. 1—9..Sthm 1866—75. Varje ser. 16 bl. — Barnsånger af L. S. Sthm 1867. 16: o 78, (2) s., 10 pl. — Teckning af Carl Olof Rosenii lif och verksamhet, hans wänner tillegnad. Sthm 1868. (8), 287 s., 1 portr. 5:e uppl. Sthm 1909. 8, 408 s. (Anon.; tills, med Amy Moberg; L. S. har, författat s. 1—29.) — Belöningskort för söndagsskolan. Små sånger af L. S. Ser. 1—8. Sthm 1870—71; Varje ser. 16 kort. — Berättelser för söndagsskolan af L. S. H. 1—12. Sthm 1870—74. 16: o. Varje häfte 96 s., h. 3—12 med 1 pl. 2: a uppl. H. 1—8. Sthm 1875—78. — Bibelns qvinnor. Tio taflor med text af C. T[ibell] och L. S. Ser. 1. Sthm 1873. 4: o 30 s., 10 pl. — Från missions-werlden. Missionsbilder med sånger af L. S. Sami. 1—4. Sthm 1873—74. 12: o. Varje saml. 8 bl. — Julkärfven. Bilderbok för små barn. Med text af L. S. Sthm [1874]. 4: o 32 s. — Sånger för nattvardsungdom af L. S. Sthm 1875. 16: o 32 s. — Fridshelsningar för det nya året... af L. S. Ser. 1. Sthm 1875. 16 bl. —¦ Alphabetet, förenadt med bibliska taflor jämte verser af L. S. 1(2: a uppl.)—2. Sthm 1876. 4: o 6 bl., 6 pl.; 6 bl. 6 pl. (1: a uppl. av H. 1. Sthm 1869.) — Bilder från Guds rike i lefnadsteck-ningar af L. S. Ser. 1—4. Sthm 1877—80. 16: o. (Ser. 1—2 vardera 12 småskrifter, ser. 3—4 vardera 6 småskrifter å 32 s.) — Barnens bilderbok af L. S. och C. O. B[erg]. H. [1]—2. Sthm 1878—80. 4: o 47, 47' s. — På vägen hem. Ny följd af fridshelsningar, afsedda att inneslutas i bref, af L. S. .Ser. 1. Sthm 1880. 16: o 32 s. — Samlade sånger af L. S. 1. Sthm 1882. 349 s. 3: e uppl. Sthm 1906. 350 s. 2. Sthm 1885. 351 s. 2: a uppl. Sthm 1901. 351 s. 3. Sthm 1892. 352 s. 2: a uppl. Sthm'1908. 350 s. — Barnens album. Fyratio teckningar med text af L. S. Sthm 1884. 4: o 82 s. — Vägmärken. Minnesord för Guds barn ur skriften jemte verser för hvar dag i året af L. S. Sthm 1884. 16: o (7), 245 s. 8:e uppl. Sthm 1908. (7), 245 s. — Barnens bröd samladt för hvar dag i året ur den heliga skrift af L. S. Sthm 1887. 32: o 124 s. — Bilder ur barnaverlden med text af L. S. 1—10. Sthm 1887—92. 4: o o. 8: o (Varje n:r 16 å 28 s.) — Hemåt. Bibeltexter med verser af L. S. Sthm 1889. 16: o (20) s. —¦ Blickar inåt och uppåt. Bibelspråk med verser af L. S. Sthm 1890. 16 s. — Lilla Ainas bilderbok. 44 taflor med text af L. S. Sthm 1890. 4: o (4), 76 s. — Jesu barndom. Illustrationer med verser af L. S. Sthm 1891. Tvär 8: o 6 bl. — Skåden liljorna på marken! För lifvets vårdagar af L. S. Sthm (tr. Lahr) 1891. (13) s. — Svärdsliljan. En blomsterkrans af L. S. Sthm (tr. Leipzig) 1891. 16 :o (12) s. — Frids-helsning. Bibelspråk med verser af L. S. Sthm [1892]. 16: o (15) s. —¦ Juvelskrinet af L. S. Sthm [1892]. 32: o Kartong med 6 häften å 8 bl. — Fyr-båken. Verser af L. S. Sthm [1893]. (12) s. — För mästarens skull. Bibelspråk för en månad med verser af L. S. Sthm [1893]. 16: o (32) s. — Jona6 Sandell, ett bidrag till Vexiö stifts herdaminnen af L. S. Sthm 1893. 86 s. (Även i Bibliotek för kristl. lefnadsteckningar, Sthm 1892, s. 1—86.) — Lofva Herren! Bibelspråk med verser af L. S. Sthm (tr. utomlands) 1893. 16: o (12) s. — Barnens bilderbok med berättelser för de små samlade af L. S. H. 1—8. Sthm 1894—99. 4: o Varje häfte 48 s. — I syskonringen. Berättelser för barn och ungdom,-samlade af L. S. Ser. 1—2. Sthm 1895—97. (7), 159; (7), 160 s. — På ängen. Med verser af L. S. Sthm (tr. utomlands) [1896]. (12) s. — Solskensdagar. Med verser af L. S. Sthm (tr. utomlands) fl 896]. (12) s. —¦ Barnens nyaste bilderbok. Talrika färgtrycksplanscher. Med verser af L. S. Sthm (tr. utomlands) [1897]. 4: o 7 s, 8 pl. — Den stora födelsedagen. Sthm 1898. 48 s. 2: a uppl. Sthm 1909. (Bibliotek f. de unga, N: o 88.) — Ett besök på landet. Bilder och berättelser för barn. Text af L. S. Sthm (tr. utomlands) [1898]. 4: o (11) s. — Lyckliga barn-domsdagar. Bilder och berättelser för barn. Text af L. S. Sthm [tr. utomlands) [1898]. 4: o (11) s. — Mormors nya tafvelbok. Text af L. S. Sthm (tr. utomlands) [1900]. 4:o (12) s. — Tänk på mig. Bibelspråk med verser af L. S. Sthm (tr. utomlands) [1900]. (12) s. — Nils Stockfleth, lapparnes apostel. Sthm 1912. 35 s. (Anon.) — Dessutom ett stort antal bilderböcker för barn, illustrationsalbum, bibelspråk med verser och verser i minnesböcker (delvis tryckta utomlands) samt talrika bidrag i kalendrar, tidskrifter och tidningar. Ang. av B. författade sånger, intagna i Sionstoner och Andliga sånger och psalmer, se texten 1

Utgivit: Korn åt små fåglar. Christlig barnkalender. Årg. 1—36. Sthm 1866—1902. — Korsblomman. Christlig kalender för år 1866—1902. Årg. 1—37. Sthm 1865—1901. — Lilla Esthers söndagsbok. Christliga berättelser för barn, utg. af L. S. Saml. 1—12. Sthm 1866—71. — Barnens tidning, utg. af Evang. fosterlandsstiftelsen. Årg. 9—34. Sthm 1866-—91. — Missionsberättelser för barn. Samlade och öfversatta af L. S. H. 1—24. Sthm 1871—88. H. 1—8 vartdera 72 s., H. 9—20 vartdera 64 s, H. 21—22 tills. 128 s., H. 23—24 vartdera 68 s. H. 1, 2: a uppl. 1874. H. 3—8, 2: a uppl. 1876. H. 1—2, 3:e uppl. 1877. — Nytt barnbibliotek. Christliga berättelser samlade och utgifna af L. S. H. 1—24. Sthm 1874—83. H. 1—4 vartdera 72 s, 1 pl, H. 5—24 vartdera 64 s, 1 pl. — Aftonstunder i hemmet. Christliga berättelser för barn samlade och utgifna af L. S. H. 1—11. Sthm 1875—77. Varje häfte 16 s, 1 pl. —¦ Dufvoposten. Illustrerad läsning för barn och ungdom samlad och ut-gifven af L. S. H. 1—6. Sthm. 1875. Varje häfte 64 s. — Barnens vän. Illustrerad veckotidning för de små. Årg. 13—25. Sthm 4889—1901. (Årg. 13—14, 1889—90 tills, med S[igrid] S[torckenfeld]t.) — Bibliotek för kristliga levnadsteckningar, utg. af L. S. Sthm. 1892[—93]. 576, (1) s. — Arbetarens vän. Årg. 19—21. Sthm 1893—95. — Ur lifvet. Berättelser för hemmet och söndagsskolan, samlade af L. S. Ser, 1—6. Sthm 1894—99. 12: o. Varje serie 8 småskrifter å 32 sidor.

Översatt: [H. Stretton,] Jessicas första bön. 2: a uppl. Sthm 1868. 42, (1) s. 4:e uppl. Sthm 1879. 46, (1) s. (1: a uppl. i Korsblomman Årg. 3, 1868, s. 193—234). — [C. M. Tucker,] Guldperlor. Tolf christliga berättelser för barn af A. L. O. E. Sthm 1868. (4), 176 s, 1 pl. — [H. Stretton,,] Jessicas moder. Sthm 1869. 41, (1) s. 3:e uppl. Sthm 1879. 46, (1) s. — P. B. Power, Sambos testamente. Sthm 1872. 32 s. (Läsning i hemmet, 4.) — Den unge läkaren från Prag. Tidsmålning från 1400-talet. Sthm 1875. (4), 88 s. —¦ Vid ett årsskifte. Några ord till söndagsskolbarnen. Fritt efter engelska af L. S. Sthm 1876. 24: o 30 s. — [C. M. Tucker,] Den unge katoliken af A. L. O. E. Sthm 1896. 312, (2) s. (Hemmets bokskatt, Ser. 5.) — Den gammalmodiga klockan. Bearbetning från tyskan af L. S. Sthm 1898. 46 s. — Den lille hemlöse. Öfvers. fr. eng. af L. S. 3:e uppl. Sthm 1900. 59 s. (Bibliotek f. de unga, 105).

Källor och litteratur

Källor: Muntliga meddelanden av professor J. O. Rosenberg och direktör K. J. Ahlberg; A. Hesslén, En bortglömd nykterhetskämpe (111. tidskr. f. ung och gammal, 1917); Sigrid Storckenfeldt. Lina Berg, f. Sandell — L. S. (1906).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C (Lina) V Berg (f. Sandell), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18552, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Mannström.), hämtad 2022-07-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18552
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C (Lina) V Berg (f. Sandell), urn:sbl:18552, Svenskt biografiskt lexikon (art av Oscar Mannström.), hämtad 2022-07-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se