Thure Annerstedt

Född:1806-01-06 – Tensta församling, Uppsala län
Död:1881-11-06 – Strängnäs domkyrkoförsamling, Södermanlands län

Biskop


Band 02 (1920), sida 35.

Meriter

3. Thure Annerstedt, den föregåendes broder, f. 6 jan. 1806 i Tensta, d 6 nov. 1881 i Strängnäs. Student i Uppsala 8 okt. 1824; disp. 13 febr. 1828 (Ad loca selecta e Geneseos XII— XXV, p. VI, pres. G. Knös); fil. kand. 3 mars 1830; disp. 17 apr. s. å, (Odarion quadragesimum tertium et quartum Anacreontis, Melici yatis, pres. J. Tranér); fil. magister 16 juni s.å.; prästvigd 19 dec. s. å.; avlade pastoralexamen 15 febr. 1834; disp. 13 juni 1838; teol. lic. 23 dec. 1839. Pastoratsadjunkt i Bälinge 1830; docent i pastoralteologi och notarie i teologiska fakulteten 23 apr. 1833; regementspastor vid Värmlands regemente 17 maj 1834; adjunkt i pastoralteologi vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Börje 19 okt. 1840; ord. ledamot av domkapitlet 9 juli 1843; kyrkoherde i Örebro 11 mars 1846; kontraktsprost 20 juli s. å.; bevistade som fullmäktig för Strängnäs stift och som biskop riksdagarna 1847–66 och var 1856–66 prästeståndets v. talman; ledamot av kommittén angående nya predikotexter 6 juli 1849–3 aug. 1850; biskop i Strängnäs 21 apr. 1852; ledamot av kommittéerna angående ny kyrkohandbok och katekes (bet. 1854, 1855, 1856) samt angående pensionsanstalten för folkskollärare (bet. 25 maj 1855). Teol. doktor 14 juni 1845; LNO 1851; KNO 1858; ordensbiskop och KmstkNO 1860.

Gift 3 juli 1835 med sin kusin Charlotta Cederström, f. 20 jan. 1812, d 21 apr. 1895, dotter till generalmajoren Karl Cederström.

Biografi

Allvar och redbarhet kännetecknade A: s akademiska verksamhet, och hos sina lärjungar åtnjöt han stort förtroende. Som domkapitelsledamot hade han att biträda vid handläggandet av de svåra målen angående Erik-Jansismen, varvid han visade mycken taktfullhet. Älskvärt och vinnande var hans umgängessätt, och själv musikalisk samlade han i sitt Uppsalahem omkring sig musikidkare såsom G. Wennerberg, J. A. Josephson m. fl. Efter flyttningen till Örebro vann han, ehuru förut obekant, snabbt stiftsprästerskapets förtroende. Såsom biskop var han ingen initiativets man och knappast situationen vuxen, när de frireligiösa rörelserna började göra sig gällande i hans stift. Sin gammalkyrkliga, ortodoxa ståndpunkt vidhöll han orubbligt men var personligen fördragsam. Flitigt anlitad som kommittémedlem, deltog han i utarbetandet av nya predikotexter, ny handbok och ny katekes; någon ledande roll spelade han ej därvid, men han var värderad på grund av den samvetsgrannhet och klarhet, varom även hans inlägg i prästeståndets debatter i kyrkliga frågor giva talande vittnesbörd. Strängt politiskt konservativ, var han orubbligt frimodig i sitt motstånd mot representationsförändringen.

Författare

Edv. Rodhe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De sacramento baptismi dissertatio historico-liturgica, P. I—II. Upps. 1838, 40. 4: o 20 s. (Prses. A. E. Knös.) — Pericoparum ecclesise nostras systema exponens dissertatio. P. I—II. Upps. 1840. 4: o 58 s. (Resp. E. V. Enström och P. G. Söderholm.) — Lik-predikan vid konung Oscar I:es begrafning i Riddarholms kyrkan d. 8 aug. 1859. Sthm 1859. 4: o 12 s. — Predikan (Inledande föredrag och predikan vid theologie doktorspromotionen i Upsala d. 7 sept. 1860, Sthm 1860, s. 19—41). — Dessutom tal och ämbetsberättelser vid prästmöten i Strängnäs, intagna i dessas Handlingar (1859, 66, 73, 79).

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 21 apr. 1852 (meritförteckn.), KA; C. W. Hedström, Minnesteckning öfver biskopen.. . Th. Annerstedt (Strengnäs stifts prestmöteshandl. 1885). — Se i övrigt: Ny illustr. tidn. 1878.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Thure Annerstedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18726, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2022-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18726
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Thure Annerstedt, urn:sbl:18726, Svenskt biografiskt lexikon (art av Edv. Rodhe.), hämtad 2022-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se