Johan Appelbom

Död:1710-07-10 – Tyskland (på Arensburg, Schleswig-Holstein.)

Fortifikationsofficer


Band 02 (1920), sida 92.

Meriter

2. Johan Appelbom, f. antagligen i slutet av 1660-talet, d 10 juli 1710 på Arensburg. Föräldrar: majoren Johan Appelbom och dennes andra hustru, Brita Crusebjörn. Efter slutade studier och efter att någon tid ha tjänstgjort vid fortifikationskontoret i Stockholm underkonduktör vid fortifikationen 1684; konduktör 1685 (ed 11 febr.); erhöll 20 maj 1693 K. konfirmationsfullmakt som fortifikationslöjtnant från 1685; fortifikationskapten på Arensburg 19 juli 1695; kommendant på nämnda fästning i slutet av 1709; överstelöjtnant i början av 1710.

Gift 1) med Anna Elisabet Rappe; 2) med Maria Duvall; 3) med Elisabet Kristina Vellingk, dotter till assessorn Gustav Maurits Vellingk.

Biografi

Som subalternofficer tjänstgjorde A. först i Dorpat, där han under den skicklige fortifikationskaptenen F. K. von Frisens ledning gjorde så goda framsteg vid fästningsbyggnaden, att han 1694 förflyttades till Riga, där större fortifikationsarbeten förenades. Erik Dahlbergh satte nämligen stort värde på A., som redan följande år befordrades till fortifikationsbefälhavare på Arensburg, vars svaga befästningar då skulle förstärkas. Även detta arbete utförde A. så bra, att Dahlbergh 1698 sade honom vara »en vacker och förståndig adelsman av gode kvaliteter, förstår sitt arbete väl och meriterar befordring»; men detta oaktat hördes ingen sådan av förrän 1709, då han med bibehållande av fortifikationsbefälhavarskapet förordnades till kommendant på Arensburg och sedan på generalkvartermästare Palmquists rekommendation fick överstelöjtnants karaktär. A. vidtog nu genast anstalter för fästningens energiska försvar mot de just då med Liflands erövring sysselsatta ryssarna, som också 1 mars 1710, 4,000 man starka, visade sig framför Arensburg; följande dag besatte de den öppna staden, men under natten beskötos de så verksamt från fästningen, att de måste draga sig undan till en närbelägen by. De återvände emellertid 3 mars och sökte nu ånyo bemäktiga sig fästningen, men A. ledde försvaret mot den mångdubbla övermakten så väl, att ryssarna blevo med hjälp av »de nyligen här förfärdigade maskiner, som bestå av 10 och 20 musqvete-pipor på en lavett och med en eld avbrännes, samt det övriga musqveterie och kanonerne bortdrevne». Då följande dag ej blev bättre för dem, stucko de staden i brand och drogo bort, 5 mars. Åter satte nu A. fästningen i stånd för att kunna med fortsatt framgång möta ett nytt befarat angrepp; men innan detta kom, bortrycktes han av den härjande pesten, för vilken också alla hans tretton barn föllo offer. När landshövdingen på Ösel 12 juli inrapporterade A:s död, tillade han, att i följd därav vore »mycket i verket med fästningsbyggnaden, som studsar». A. lämnade efter sig minnet av en synnerligen tapper och insiktsfull officer. På ösel ägde han betydlig fast egendom, men vid ryssarnas invasion efter hans död måste änkan lämna »allt sitt timliga goda» och i utblottat tillstånd fly över till Sverige.

Författare

L. W:son Munthe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Biographica samt militaria: ansökn. och meritförteckn., RA; biographica och meritförteckn., krigsarkivet; diarier och brevböcker, fortifikationsarkivet; A:s relation 8 'mars 1710, krigsarkivet; brev till defensions-kommissionen, RA, och dess prot., krigsarkivet; L. W:son Munthe, Kongl. fortifikationens historia, 3: 1 (1908).


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Appelbom, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18750, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:son Munthe.), hämtad 2019-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18750
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Appelbom, urn:sbl:18750, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:son Munthe.), hämtad 2019-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se