Jonas Arnell

Född:1642-06-29 – Hudiksvalls församling, Gävleborgs län
Död:1707-11-12 – Karlstads domkyrkoförsamling, Värmlands län

Biskop


Band 02 (1920), sida 236.

Meriter

1. Jonas Arnell, f. 29 juni 1642 i Hudiksvall, d 12 nov. 1707 i Karlstad. Föräldrar: handlanden och rådmannen Lars Jonsson och Karin Eriksdotter (av Tresk-släkten). Efter åtta års studier i Hudiksvalls skola student i Uppsala 16 okt. 1658; informator för J. Schefferus' söner Johan, Henrik och Peter 1662–67, för G. Posses söner Knut och Leonard 1667–77 samt tillika från 1671 för Axel Sparre; disp. 23 juni 1671 (De re annonaria, pres. J. Schefferus) och 3 dec. 1672 (De duellis, pres. K. Arrhenius); fil. magister 12 dec. 1672; företog tillsammans med sina disciplar Axel Sparre och Leonard Posse studieresor till Holland, England, Frankrike, Tyskland och Danmark 1677–80; återtog efter hemkomsten undervisningen för bröderna Knut och Leonard Posse samt Axel Sparre. Valdes efter predikan i Maria kyrka nästan enhälligt till kyrkoherde i Maria Magdalena församling i Stockholm 2 juni 1681 (ej 1682, som protokollet s. 61 med uppenbar felskrivning anger); erhöll K. fullmakt 5 juli s. å.; tog säte såsom assessor i Stockholms stads konsistorium 22 febr. 1682; superintendent i Karlstad 16 dec. 1704; tillträdde i maj 1706.

Gift 26 juni 1683 med ärkebiskopen Olof Svebilius' dotter Helena Svebilia, adlad Adlerberg, f. 18 nov. 1666, d 24 mars 1743.

Biografi

A. säges redan före sin prästvigning hava gjort sig vida bekant för »sina härliga och ljuvliga ämbetsgåvor». I Stockholm framträdde han såsom en kraftfull och nitisk kyrkoherde, en oförskräckt nitälskare mot inrotade kyrkomissbruk, en god, evangelisk predikant och själasörjare samt befrämjare av skolväsendet. Även i konsistoriet synes han hava fyllt sin plats med heder. Hans verksamhet under den korta superintendentstiden i Karlstad präglades av samma egenskaper som hans tjänstgöring i Stockholm. Ett synnerligen vackert epitafium finnes över A. i Stora Kils kyrka i Värmland.

Författare

E. Lundström.



Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: [Lyckönskningsverser] (Trogna lyck-önskningar till ett hugn- och ljufweligit echtenskap, som... ingå och slutha månde... H. Hans Barckhusen, wälbetrodde borgmästare i Arboga stad, med... j. Brita Funck i Skärwijkan d. 8 . junij 1673; sångewijss författade af h:r brudgummens bekante, 2: a uppl., Sthm u. å., bl. [3 v.—6 v.]). — En röst hörd uthur en lund, rätt wid samma tijd, som... f. Anna Maria Posse. . . kl. 12 om natten emellan d. 12:t€ och 13:de aprilis 1672... ifrå denne usle jämmerdaal tog ett roligt och lycksaligt affskeed.. . och sedermehra när den sahl. fruens lekamen,... bleff til Riddareholmens ifrå Stockholms Stora kyrckia d. 28 sept. 1673 wederbörligen beledsagat, uthi pennan fattad. 2: a uppl. Sthm 1673. -4: o 4 bl. — Ähre-sång, tå... häradzhöfding... h: r Carl Skvnk till Karnääs och Wammussöö et oryggeligit äkta-förbund ingick med..: j. Ebba' Christina de-la-Chapel till Tord-sätra etc____ d. 5 okt. 1673, i hast författad. Sthm 1673. 4:o 4 bl. — Dygd- och äre-crona, hwar med H :s May :tz wår allernådigste konungs och herres troman och assessor vti det Kongl. general commercie collegio .. . h. Axel Gabriel Leijonhufwud... fann sin högtälskelige k. brud... j. Maria Christina Gyllenstierna... på des högtprydelige bröllopps-fäst i Stockholm d. 24 julii år 1677 bezijrat. Sthm 1677. Fiol. 2 bl. — Samptelige höge anhöriges heta tårar öfwer det hastige dock salige dödzfall, som sig tildrog d. 13 apr. 1676 med Hans Kongl. Mayest. wår allenådigste konungz och Sweriges rijkes högbetrodde man, råd, president vti den Kongl. Giötha-rijkes håfrät sampt lagmann öfwer Norre-Finne lagsagu... herr Gustaff Posse ... så och himmelens nedsände ärmekläden till bemelte bittra tårars afftorckande upskrefne och widh högbemelte herres begrafningz act, som d. 26 junii 1677 ifrå Stockholms Stora til Ridderholms kyrckian uthi en högansenligh lijkprocess anstältes, framgifne. Sthm u. å. Fol. 2 bl. — Christi rättferdighet tillägna tig med trpna, förwist af Herrans hand du då får en skiön krona. Huru thetta bör ske, wisas enfaldeligen uti den predikan, hwilken wid. . . herr Johann Hammarströms, i lifstiden förnemlig bruks-patrons.. . begrafnings-act... d. 16 jan. af innewarande åhr 1700 uti Forsmarcks kyrckia öfwer orden i Wishetenes boks 5 cap. 16 och 17 verser hålla månde Jonas Arnell... Sthm u. å. 4: o 66 s., 6 bl. personalier, 17 bl. minnesverser.

Källor och litteratur

Källor: Riksregistr. samt Stockholms stads konsistoriums prot., RA; kyrkorådsprot. 1679—1683 i Maria församlings arkiv, Stockholm; A. O. Rhyzehus, Wermelandia ecclesiastica et literata (handskr., dat. 1 jan. 1738, Karlstads stiftsbibliotek); C. V. Bromander, Tempelprydnader i Stora Kils kyrka (1906). — Se i övrigt: J. Cederholms likpredikan över A. (tr. 1709) med persönalier, till större delen dikterade av A. själv.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jonas Arnell, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18818, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lundström.), hämtad 2021-04-12.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18818
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jonas Arnell, urn:sbl:18818, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Lundström.), hämtad 2021-04-12.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se