Arnold Klemensson

Död:1434

Prelat


Band 02 (1920), sida 247.

Meriter

Biografi

Arnold Klemensson (lat. Arnoldus Clementis, på svenska även Arend). Födelseår och födelseort äro okända, men det förra måste ha infallit senast i 1400-talets första år, då A. 1415 såsom vittne i ett dokument framträder som kantor vid Vor frues kirke i Köpenhamn, och födelseorten är med all säkerhet att söka i Danmark. Den unge klerken synes ha vunnit den då regerande konung Eriks (av Pommern) bevågenhet, ty år 1431 nämnes han såsom dennes »kammermester» och utför ett par viktiga affärsuppdrag åt honom. Förmodligen genom konungens bemedling hade han även erhållit de rätt indräktiga kyrkliga ämbeten, som han vid samma tid innehade, nämligen ett kanonikat med prebende i Roskilde samt dekanatet i Linköping. Samma år blev han — om genom konungens förmedling är okänt men av annat att döma högst sannolikt och måhända som lön för nyss nämnda tjänster — av påven 19 juli 1431 utnämnd till biskop i Bergen. Han synes dock aldrig ha blivit vigd till ämbetet, vilket kan sammanhänga med att A. av konung Erik blev utsedd att efterträda den år 1432 avlidne ärkebiskopen Johannes Haqvini i Uppsala, då konungen, vredgad över Uppsala domkapitels djärvhet att icke före valet åtspörja honom, beslöt att omintetgöra det av kapitlet företagna valet av domprosten i Uppsala Olaus Laurentii till ärkebiskop. Den med anledning härav uppkomna striden mellan domkapitlet i Uppsala och dess kandidat Olof å ena sidan och konung Erik och hans skyddsling A. å den andra är det, som har skänkt denne danskfödde mans öde intresse även för den svenska historien. Denna strid fördes under mer än två års tid med stor bitterhet å ömse sidor, och tvistefrågan framlades inför både påven Eugenius IV och det då församlade Baselkonciliet. Den mest dramatiska episoden under striden utgör den, då A. i okt. 1433 med några tjänare anlände till Uppsala och trots kapitlets protest bröt sig in i ärkebiskopsgården och där anställde en viss förödelse. A., som i allt detta mer synes hava handlat som ett konungens redskap än av egen drift, fick emellertid varken hos påven eller vid konciliet i Basel något medhåll, utan Olofs val bekräftades i stället av påven och förblev gällande. Den Engelbrektska resningen, som snart utbröt och med vilken denna kyrkopolitiska konflikt delvis sammanflätar sig, bidrog naturligtvis ytterligare att göra konung Eriks bemödanden utsiktslösa. — A. dog under fejdens fortgång. I ett brev från konungen av 27 apr. 1434 omtalas han som nyligen avliden. Erik sökte då påtvinga Uppsala domkapitel en annan av sina gunstlingar, prosten Torlav från Bergen, men med lika klent resultat.

Författare

Algot Lindblom.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Acta pontificum Danica, 3 (1908); Akter rörande ärkebiskopsvalet i Uppsala 1432, utg. af A, Lindblom (Skrifter utg. af kyrkohist. fören., 4: 2, 1903); Diplomatarium Norvegicum, 1, 5, 6, 17 (1849, 60—61, 63—64, 1902—13), samt Tillasg til Sami. 17, H'. 1 (O. Kolsrud, Den norske Kirkes Erkebiskoper og Biskoper, 1913); H. F. R.Ordam, Kjöbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen (1859—63).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arnold Klemensson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18823, Svenskt biografiskt lexikon (art av Algot Lindblom.), hämtad 2022-05-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18823
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arnold Klemensson, urn:sbl:18823, Svenskt biografiskt lexikon (art av Algot Lindblom.), hämtad 2022-05-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se