Matthias Asp

Född:1696-05-14 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län
Död:1763-07-08 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Präst, Teolog


Band 02 (1920), sida 380.

Meriter

1. Matthias Asp, f. 14 maj 1696 i Norrköping, d 8 juli 1763 i Uppsala. Föräldrar: dåvarande kyrkoherden och prosten, sedermera superintendenten över Härnösands stift Petrus Asp och Elisabet Steuch, dotter till ärkebiskopen Mattias Steuch. Inskriven i Norrköpings trivialskola 14 maj 1703; student i Lund 15 aug. 1706; inskriven vid Uppsala universitet 23 jan. 1713; disp. 13 nov. 1714 (De Homero, pres. O. Celsius) och pro gradu 3 dec. 1715 (De ordine ac prserogativa facultatum mentis, pres. J. Steuchius); promoverad frånvarande till fil. magister 1716; företog studieresa till Holland, England, Frankrike och Tyskland febr. 1716–sommaren 1718 och vistades därunder i Altdorff febr. 1717–våren 1718; disp. i Altdorff 3 nov. 1717; docent och teol. kand. därstädes; företog en ny resa till Tyskland tillsammans med greve G. Cronhielm aug. 1723–sept. 1724. Docent i grekisk och hebreisk filologi samt i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 16 nov. 1718; v. bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Uppsala 10 mars 1722; poeseos professor 21 maj 1729; eloquentiæ professor 29 jan. 1732; prästvigd 19 dec. 1735; fjärde teol. professor och kyrkoherde i Vaksala 1 mars 1737; kontraktsprost s. å.; andre teol. professor 1745; riksdagsman 1746; primarius teol. professor och domprost 18 dec. 1756; rektor magnificus vt. 1741, ht. 1748 och ht. 1758. Teol. doktor 15 juni 1752; LVS.

Gift 13 jan. 1732 med Margareta Katarina Waldia, f. 1712, d 1788, dotter till kyrkoherden och prosten i Östervåla magister J. Waldius.

Biografi

A., som egentligen utbildade sig till teolog och orientalist och sålunda ägnade sin långa utländska resa företrädesvis åt talmudiska studier, spelade emellertid som teologie professor en föga märklig roll och tycks av sina samtida blivit hårt bedömd (De la Gardiska archivet 16, s. 134 o. följ.). En större betydelse ägde han i egenskap av professor i poesi och vältalighet, framför allt som författare till det märkliga kollegium, som, hållet förmodligen 1731, under hela 1700-talet i stor utsträckning citeras i brev och dissertationslitteratur; det finnes i tvenne med sen stil skrivna avskrifter ännu bevarat i Uppsala och Lunds universitetsbibliotek. Som litterär teoretiker är A. i huvudsak rättrogen anhängare till den italienska renässanskritiken, sådan den sedan ett århundrade tillbaka förkunnats i svenska akademiska avhandlingar, men samtidigt den förste förmedlaren av modernare strömningar. Under sin vistelse i Paris hösten 1716 lärde han bl. a. känna Huet och madame Dacier (Troilius, s. 83), den senare en av huvudpersonerna i den berömda strid mellan »les anciens et les modernes», som inom den litterära kritiken bildar början till övergången från den auktoritetsbundna, strängt dogmatiska kritiken till friare, mer historiska synpunkter. Måhända var det genom påverkan av madame Dacier, A. började studera de franska kritici — Perrault, Fontenelle, Racine d. y. m. fl. —, som så ofta citeras i nyssnämnda kollegium och i de under A. ventilerade disputationerna. En redogörelse för själva stridens förlopp ges i kollegiet och i tvenne dissertationer, som ventilerades under A.: »De parallelismo oratorum veterum et recentiorum» (resp. O. Fryksell) samt »De certamine ingeniorum inter gentes» (resp. Bened. Rudberg). Ehuru A:s uttalanden röja en viss tveksamhet, råder dock intet tvivel om att han i motsats till madame Dacier, som är fanatisk försvarare av antikens oupphinnliga överhöghet, i stället återfinnes bland den moderna skaldekonstens vapendragare.

Författare

Gunhild Bergh.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: a) akad. avhandl. och program: se J. H. Liden, Catalogus disputationum (1778) och E. Meyer, Program utg. vid Upsala universitet 1701—1854 (1908); b) övriga skrifter: Fägne-skrifft, då Hennes Kongl. May :tz änkje-drottningens hoff-predikant, .. mag. Nicolaus Bark, med .. jungf. Maria Steuch ingick... ett kiärligit ächta-förbund, hwilket skedde i Lund d. första aug. 1707. Lund [1707]. Fol. 2 bl. — Viro reverendo clarissimoqve domino mag. Antonio Mynchenberg, verbi divini ministro in ecclesia S. Johannis, qvas Deo Norcopise colligitur, fidelissimo & virgini lectissimae, ac virtutum cultu ornatissimse Christinas Älf, cum sollemnibus caerimoniis sacrum conjugii fcedus inirent in Qwillinge d. 11 junii a. 1711, carmen hoc bucolicum. . . offert Matthias Asp. U. o. o. å. 4: o 2 bl. — Et wackert jordens aspeslag, som grönskas höst- och winter dag, och hela åhret gier behag, wisat och prisat, tå Kongl. Maj: ts tro-tienare och capitain wid Wijborgs infanterie regemente... herr Engelbrecht Adam Krabbe, samt.. . jungf. Elisabet Asp, begingo sin högstförnöijliga bröllops dag i Nora prostegård i Ångermanland, d. 16 februarii åhr 1721. Upps. [1721]. Fol. 2 bl. — Carmen panegyricum in jucundam primi academiae Altorfinas jvbilei memoriam de meritis potentissimorvm regvm Sveciae in illustrem rempublicam Norimbergensem Altorfi in anniversaria academias solennitate anno 1724 recitatum. U. o. o. å. Fol. 4 bl. — Imago hominis vere christiani in vita et morte venerandi senis domini Johannis Kolmodini Nysetrensium in Vplandia praepositi ac pastoris laudatissimi leviter adum-brata. Upps. 1725. 4: o 3 bl. — Monumentum virtuti ac honori fratris optimi dilectissimique d:ni Petri Asp, Pet. fil., die XXIII aprilis anni 1725 pie denati,... erectum. Upps. [1725]. Fol. 2 bl. — En pilgrims-färd lyckeligen företagen och sluten af professoren wid K. academien i Lund ... herr Henric Benzelius, tå han med ... jf. Emerentia Rudenschöld firade sin bröllops-dag i Linköping d. 15 julii år 1725. U. o. o. å. 4: o 2 bl. ¦— Äreminne wid Kongl. Maij: ts tro-tienares och härads-höfdinges,... herr Gabriel Duhres ansenliga jordefärd, som skiedde i Wacksala kyrckia d. 1 octobr. år 1726. Upps. [1726]. Fol. 2 bl. — Officium parentale, quod viro, in vivis maxime rever. atque celeberrimo, dn. Erico M. Melander, S. theol. doctori et professori in academia Upsaliensi regio et ordinario ... olim laudatissimo, nunc desideratissimo, altero ab exsequiis die 13. martii, anni 1745, in auditorio Carolino majori, sollemni more prsestitit Matthias Asp. Upps. [1745]. 4:o 30 s. — Brevis conspectus errorum prascipuorum, qui in secta Herrnhutiana obtinent, oratione publica, cum magistratum acade-micum, altera vice a se gestum, Upsalias die XIV decembris a. 1748 deponeret, leviter adumbrati. Lund [1748]. 4: o 16 s. — Justa parentalia, memoriae reverendissimi patris ac domini, dn. doct. Andreas Kalsenii, viri, dum vixit, in S. R. Majestatem magnas fidei, diceceseos Arosiensis episcopi,... nomine academiaa Upsaliensis die 7 maji anni 1755 facta & consecrata. Upps. [1755]. 4: o 43 s. — Guds barnas förtröstning wid Jesu ankomst till domen, hwilken i lifstiden Kongl. Maj: ts tro-man, ' Sweriges rikes ärchie-biskop . . . doctor Henric Benzelius lemnat oss efter sin död till åminnelse, och wid thess högtansenliga begrafning uti Upsala dom-kyrkio, d. 13 junii år 1758, af Guds heliga ord förestält. Upps. 1758. 4: o 160 s., 1 portr. — Guds nådiga anstalt med sina k. barn, under theras jordiska wandring, hwilken than i lifstiden högwördige och widt-berömde primarie S. theol. professoren och dom-probsten i Upsala herr doctor Olof Celsius under en lofwärd 86 åra wandel erfarit; och wid thess christel. begrafning uti Upsala dom-kyrka, then 15 julii år 1756, af Guds heliga ord förklarat. Upps. 1762. 4: o 39, (8) s.

Utgivit: D. Martini Lvtheri Theses indvlgentiarvm papalivm nvndi-nationi qvondam oppositae, nvnc piae memoriaa et exercitationis cavsa in vicem dissertationis circvlaris iterato exhibitas. Altdorf 1717. 4: o 4 bl. (Diss., praas. Johannes Gvilielmus Baierus, resp. A.)

Handskrifter: Oratio de concinna oratione (UB, sign. R. 418; i samma vol. även en avskrift av A:s ovannämnda Conspectus errorum...). — Ex prajlectionibus privatis prof. Asp de poesi; sequitur appendix de poesi suecana (UB, sign. R. 327; ,LB, sign. De la Gard. Cod. coll. V: 3, N: o 10). —Specimen clavis Aristophanicae, duas priores comcedias complectans; accedit appendix de dialectis (KB, Engeströmska saml., sign. C. IV, 1, 47; orig.).

Källor och litteratur

Källor: Likpredikan över A. av S. Troilius (1763) samt minnesord över honom av J. Amnell, J. Hulthin och N. Risell; J. Ch. Adelung, Fortsetzung und Ergänzung zu Chr. G. Jöchers Allg. Gelehrten-Lexicon, 1 (1784); G. Gezelius, Försök til et biogr. lexicon, 1 (1778); K. G. Oden, Östgötars minne (1.902); H. O." Sundelius, Norrköpings minne (1798), s. 276.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Matthias Asp, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18883, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunhild Bergh.), hämtad 2021-10-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18883
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Matthias Asp, urn:sbl:18883, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gunhild Bergh.), hämtad 2021-10-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se