Hans Rasmus Astrup

Född:1832-08-17 – Norge (nära Molde)
Död:1908-02-19 – Norge (i Kristiania/Oslo)

Statsråd, Trävaruhandlare


Band 02 (1920), sida 409.

Meriter

Astrup, Hans Rasmus, f. 17 aug. 1832 nära Molde i Norge, d 19 febr. 1908 i Kristiania. Föräldrar: norske kaptenen Ebbe Astrup och Martina Helsing. Ägnade sig åt kommersiell verksamhet och företog bl. a. från sitt sjuttonde år resor med norska kofferdifartyg till Spanien för att sälja klippfisk; etablerade trävarurörelse i Barcelona tillsammans med sin landsman Nils G. Sörensen 1856; överflyttade med firman till Stockholm 1864 och fortsatte efter dess upplösning 1872 i eget namn affärsverksamheten; återflyttade till Norge 1885; statsråd och chef för departementet for de offentlige arbeider 3 aug. 1885–1888 och var därunder 1888 medlem av statsrådsavdelningen i Stockholm; ledamot av stortinget 1889–91 samt fr. o. m. år 1895. RNO 1882; innehade dessutom en norsk och en spansk orden.

Gift 28 maj 1862 med Augusta Elisabet Lindqvist, f. 28 maj 1841, d 7 juli 1908, dotter till postvaktmästaren Johan Lindqvist i Stockholm.

Biografi

Firman Astrup & Sörensen bedrev i Barcelona huvudsakligen affärer med svenskt virke. Det var de därav föranledda vidsträckta intressena i Sverige, som år 1864 föranledde dess flyttning till Stockholm, där dess i Spanien grundlagda förmögenhet snart ökades genom framgångsrika skogs- och trävaruspekulationer. Åren 1869–70 anlade de båda kompanjonerna Skutskärs ångsågverk, som haft en väsentlig andel i den svenska trävarurörelsens utveckling till storindustri och hastigt blev en mycket lukrativ affär. A. förblev efter firman Astrup & Sörensens upplösning 1872 den störste delägaren i detta företag, tills det år 1885 för fyra millioner kr. såldes till Stora Kopparbergs bergslag, och fortsatte även i övrigt att spela en mycket framskjuten roll i Norrlands industriella och kommersiella utveckling. Hans verksamhet i Sverige var icke fri från den hänsynslösa målmedvetenhet, som ofta präglade 1860- och 1870-talens svenska skogsaffärer, men han framstod alltid som en god husbonde för sina många underhavande och var i allmänhet varmt intresserad för humanitära strävanden. Liksom andra mera framträdande samtida representanter för den norrländska trävaruexporten hyllade han den ekonomiska liberalismens läror. Jämte åtskilliga bland denna åsiktsriktnings främsta anhängare — J. V. Arnberg, , Hans Forssell, K. F. Wærn m. fl. — stiftade han 1877 nationalekonomiska föreningen i Stockholm och deltog under de följande åren med intresse i dess förhandlingar. — Det väckte till följd av A:s framgångsrika verksamhet i Sverige uppmärksamhet, att han efter sin återflyttning till Norge och inträdet i dess offentliga liv anslöt sig till den norska vänsterns emancipationssträvanden.

Författare

Karl Löfström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Den svenska skogshandteringen och trävaruexporten (National-ekon. fören. forhandl., 1878, s. 3—13). Handels- och sjöfarts-traktaterna med Spanien (ibid., 1883, s. 81—96)."— Diskussionsinlägg i Nationalekon, fören. forhandl., särskilt om -den internationella träväru-handeln 1880 (s. 54—57), de franska handels- och sjöfartstraktaterna 1882 (s. 9—17) och avgifterna å Isjöfarten i svenska hamnar s. å. (s. 71—78). — Se i övrigt, angående politiska föredrag m. m. efter 1888: Norsk bogfor-tegnelse.

Källor och litteratur

Källor: Nekrologer över A. i svenska och norska tidningar.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hans Rasmus Astrup, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18904, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl Löfström.), hämtad 2022-07-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18904
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hans Rasmus Astrup, urn:sbl:18904, Svenskt biografiskt lexikon (art av Karl Löfström.), hämtad 2022-07-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se