P O Christopher Aurivillius

Född:1853-01-15 – Forsa församling (X-län), Gävleborgs län
Död:1928 – Danderyds församling, Stockholms län (i Mörby)

Entomolog


Band 02 (1920), sida 489.

Meriter

7. Per Olof Christopher Aurivillius, f. 15 jan. 1853 i Forsa församling i Hälsingland. Föräldrar: prosten Erik Vilhelm Aurivillius och Kristina Lovisa Forssell. Avlade mogenhetsexamen vid Hudiksvalls h. elementarläroverk 20 maj 1871; student i Uppsala 10 sept. 1872; fil. kand. 30 jan. 1877; fil. lic. 30 maj 1879; disp. 13 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1880. Extra lärare vid Uppsala h. elementarläroverk 1877; genomgick provar i Uppsala 1878; biträde vid naturhistoriska riksmuseets entomologiska avdelning juni 1879; vik. intendent för densamma 1 jan. 1881; professor och intendent idärsammastädes 14 febr. 1883; vetenskapsakademins sekreterare 11 dec. 1901. LLA 1887; LVA 1895; HedLLA 1912; RNO 1898; KNO 2 kl. 1906; KNO 1 kl. 1915; är därjämte medlem av in- och utländska lärda sällskap, bl. a. en av de tjugufem utländska hedersledamöterna av zoological society of London samt hedersledamot av the entomological society of London m. fl. 

Gift 29 juli 1884 med Agnes Lydia Danielsson, f. 23 febr. 1857, dotter till disponenten Erik Georg Danielsson.

Biografi

A. har idkat en särdeles omfattande vetenskaplig verksamhet, särskilt på entomologins område, varom även hans mycket talrika skrifter bära vittnesbörd. Bland insekterna har han med förkärlek behandlat fjärilar och skalbaggar från olika delar av jorden och över dessa insektordningar utarbetat flera större verk förutom en mängd smärre avhandlingar. Tillika ha rätvingar och steklar m. fl. andra insektgrupper utgjort föremål för hans studier såväl i biologiskt som systematiskt avseende. Denna vetenskapliga verksamhet har ock vunnit rik uppskattning såväl i fäderneslandet som i utlandet. A:s' framstående praktiska begåvning och organisatoriska förmåga har i främsta rummet kommit till sin rätt på den maktpåliggande och ansvarsfulla posten som vetenskapsakademins sekreterare men har även tagits i anspråk för ett flertal andra viktiga värv. Sålunda är han ledamot av lantbruksakademins förvaltningskommitté och ordförande i dess vetenskapsavdelning, ordförande i styrelsen för stiftelsen Lars Hiertas minne samt ledamot av Letterstedtska föreningens styrelse. För entomologiska föreningen i Stockholm har han under många år såsom dess ordförande och på annat sätt varit en stödjande kraft av första rang. Varmt intresserad av undervisningen och skolväsendet, har A. såsom ledamot av Stockholms stads folkskoledirektion haft tillfälle att även på detta område utöva en gagnande verksamhet.

Författare

B. Lönnberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: On a new genus and species of Harpacticida. Sthm 1879. 16 s., 4 pl. (VA Bihang, Bd 5, N:o 18.) [Med smärre ändringar även utg. på svenska såsom gradualavh. (Upps.) under titel:] Balaenophilus unisetus nov. gen. et spec. Ett bidrag till kännedomen om harpactici-dernas utvecklingshistoria och systematik. Sthm 1879. 26 s., 4 pl. — Lepi-doptera Damarensia. Förteckning på fjärilar insamlade i Damaralandet af G de Vylder åren 1873 och 1874 jemte beskrifning öfver förut okända arter — Grundlinier till zoologiens studium af Karl Torin, omarb. af Sigfrid Almquist. 7:e uppl., granskad och genomsedd af Chr. Aurivillius. Sthm 1886. 279 s. 8:e uppl. Sthm 1894. 259, (1) s. — Lepidoptera, insamlade i nordligaste Asien under Vega-expeditionen (Vega-expeditionens vetensk. iakttagelser, Bd 4, 1887, s. 73—80, 1 pl.). [I särtr. Sthm 1885.] — Förteckning öfver en samling Coleoptera och Lepidoptera från Kongoflodens område, skänkt till riksmuseum af löjtnant M. Juhlin-Dannfelt (VA Öfversigt, Bd 44, 1887, s. 305—314). — Revisio monographica Microceridarum et Protomantinarum. Försök till en monografisk bearbetning af curculionid-grupperna Microceridas och Protomantinas. Sthm 1887. 4:o 87 s., 10 pl. (VA Handl., Bd 21, N:o 15.) — Ytterligare om lycasnidernas larver och myrorna (Entomol. tidskr., Årg. 8, 1887, s. 63—65; jmfr ibid., Årg. 5, 1884, s. 190, 227, och Psyche, Vol. 4, 1885, s. 299—300). — Entomologiska anteckningar från norra Roslagen (Entomol. tidskr., Årg. 8, 1887, s. 179—185). — Nordens fjärilar. Handbok i Sveriges, Norges, Danmarks och Fin-lands Macrolepidoptera. Sthm 1888—91. 4:o LII, 278 s., 50 pl. — Arrheno-phagus, ett nytt slägte bland encyrtiderna (Entomol. tidskr., Årg. 9, 1888, s. 143—147). — Die Brachyceriden-Gattung Theates Fåhr. und ihre Arten (ibid., s. 149—154). — Berättelse i zoologi vid K. vetenskapsakademiens högtidsdag d. 31 mars 1889. Sthm 1889. 12: o 17 s. [Även på danska i Naturen og Mennesket, 1889.] —¦ Grönlands insektfauna. 1. Lepidoptera, Hymenoptera. Sthm 1890. 34 s., 3 pl. (VA Bihang, Bd 15, Afd. 4. N:o 1.) — Neue Käfer aus Afrika (Entomol. tidskr., Årg. 11, 1890, s. 203—206). — Die mit Oxyopisthen Thomson verwandten, afrikanischen Gattungen der Calandriden (VA öfversigt, Bd 48, 1891, s. 361—371). — Verzeichniss einer von Herrn Fritz Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterlingssammlung. 1—2 (Entomol. tidskr., Årg. 12, 1891, s. 193—228, 3 pl.; 13, 1892, s. 181—200). — Leddjurens synförmåga. Föredrag vid K. vetenskapsakademiens högtids- dag d. 31 mars 1892. Sthm 1892. 12:o 15 s. (Även i Entomol. tidskr.. Arg. 13, 1892, s. 171—180.) — Om slökornflugan (Oscinis frit. L.). Ett gif akt till Sveriges kornodlare (LA Handl. och tidskr., Årg. 31, 1892, s. 168—179; även i Entomol. tidskr., Arg. 13, 1892, s. 209—224, samt i Uppsatser i prakt, entomologi, 2, s. 57—72.) — Eine neue patearktische Eulengattung (Entomol. tidskr., Årg. 13, 1892, s. 285—286). — Collection d'insectes formée dans 1'Indo-Chine par M. Pavie . . . Coléoptéres. Curcu-lionides. Curculionines (Nouv. archives du museum d'hist. naturelle, Paris, Ser. 3, T. 3, 1892, s. 205—224). — Verzeichniss der von den Herren C. Lum-holtz und C. Fristedt im nördlichen Queensland gesammelten Ceramby-ciden (Entomol. tidskr., Årg. 14, 1893, s. 153—169). — Diagnosen neuer Lepidopteren aus Afrika. 1—10. (1—7. Entomol. tidskr., Årg. 14, 1893, s. 199—214; 16, 1895, s. 113—120; 18, 1897, s. 213—222; 19, 1898, s. 177—186; 20, 1899, s. 233—258; 22, 1901, s. 113—128; 25, 1904, s. 92-96. — 8—10. Arkiv f. zool., Bd 3, N:o 19. 1906. 7 s.; Bd 5, N: o 5. 1909. 29 s.; Bd 10, N:o 14. 1916. 6 s.). — Tagfalter. 1—5. (Beiträge zur Kennt-niss der Insektenfauna von Kamerun. N:o 2.) (Entomol. tidskr., Arg. 14,. 1893, s. 257—292, pl. 3—6; 15, 1894, s. 273—314, pl. 4—6; 16, 1895, s. 195 —220, 255—268, pl. 2—3; 17, 1896, s. 279—292). — Die palsearktischen, Gatt-ungen der Lasiocampiden, Striphnopterygiden und Megalopygiden (Deutsche entomol. Zeitschr. Iris, Jahrg. 7, 1894, s. 121—192, pl. 3—4). — Neue Spinner aus Asien (Entomol. tidskr., Årg. 15, 1894, s. 169—177). — Svenska fåglarna. En fickbok för unga zoologer och jägare. Sthm 1894. (4), 217 s. — Diagnosen neuer Tagfalter aus Africa (Entomol. Nachrichten, Jahrg. 21, 1895, s. 379—382). — Diagnosen neuer Lepidopteren aus dem Congo-Gebiete (VA Öfversigt, Bd 53, 1896, N:o 6, s. 431—436). — Uber die Veränderlichkeit von zwei afrikanischen Papilio-Arten (Entomol. tidskr., Arg. 17, 1896, s. 71-—74). — Ueber Zwischenformen zwischen socialen und solitären Bienen (Zool. studier. Festskr. Wilh. Lilljeborg tillegn., LTpps. 1896, 4.-o, s. 67—77). — Neue Nymphaliden aus dem Congogebiete (VA Öfversigt, Bd 54, 1897, s. 279—286). — Bemerkungen zu den von J. Chr. Fabricius aus dänischen Sammlungen beschriebenen Lepidopteren (Entomol. tidskr., Årg. 18, 1897, s. 139—174). — En ny svensk äggparasit (ibid., s. 249—255, pl. 5). — Hvad menade Linné med Papilio Hyale? (ibid., Årg. 19, 1898, s. 61—64). — Rhopalocera Æthiopica. Die Tagfalter des asthiopischen Faunengebietes. Eine system.-geograph. Studie. Sthm 1898. 4:o 561 s., 6 pl. (VA Handl., Bd 31, N:o 5.) ¦— Systematisches Verzeichniss der Tagfalter der asthiopischen Region. Sthm 1899. 32 s. — Om parasiterna hos Lymantria Monacha L. (Entomol. tidskr., Årg. 20, 1899, s. 279—281). — Rätvingar. Orthoptera. (Svensk insektfauna. 2.) (ibid., Arg. 21, 1900, s. 233—254; även särsk. utg. Sthm 1901. 22 s.) — Anmärkningar rörande några svenska anthomyider (Entomol. tidskr., Årg. 20, 1899, s. 255—256). — En för Sverige ny trollslända (ibid., s. 264). — Verzeich-nis der von Dr F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Ce-rambyciden (VA Öfversigt, Bd 57, 1900, s. 409—421). — Verzeichnis einer von den Herren Missionären E. Laman und W. Sjöholm bei Mukinbungu am unteren Congo zusammengebrachten Schmetterlingssammlung (ibid., s. 1039 —1058). — Lepidoptera och Coleoptera insamlade under professor A. G. Nathorsfs arktiska expeditioner 1898 och 1899, under den svenska expeditionen till Beeren Eiland 1899 och under konservator G. Kolthoffs expedition till Grönland 1900 (ibid., s. 1135—1144). — Insekternas själs-lif. Föredrag vid K. vetenskapsakademiens högtidsdag d. 30 mars 1901. Sthm 1901. 12:o 23 s. —¦ On the Ethiopian genera of the family Striphnop-terygidffi. Sthm 1901. 33 s., 5 pl. (VA Bihang, Bd 27, Afd. 4, N:»7.) —¦ -Lepidoptera heterocera. 1—2. (Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. N :o 11.) (1. Entomol. tidskr., Arg. 23, 1902, s. 273—288. 2. Arkiv f. zool., Bd 2, N:o 4. 1904. 68 s., 1 pl.) — Zwei neue' afrikanis-che Heteroceren (Entomol. tidskr., Årg. 24, 1903, s. 106). —¦ Steklar, Hymenop-tera. (Svensk insektfauna. 13.) (Entomol. tidskr., Arg. 24, 1903, s. 129— 218; 25, 1904, s. 241—300; 26, 1905, s. 209—248; 28, 1907, s. 1—30; 29, 1908, s. 1—36; 32, 1911, s. 1—12; även särsk. utg. Sthm 1903— 1911. 7, 252, 12 s.). — Lepidoptera of the Swedish zoological expedition to Egypt and the White Nile. Sthm 1903. 4.-o 9 s. (Results of the Swe- dish zool. expedition to Egypt. . . 1901 under the direction of L. A. Jägerskiöld, N :o 8.) —¦ Verzeichnis einer Schmetterlingssammlung aus dem Katanga-Gebiete im sudwestlichen Theile des Congostaates (Arkiv f. zool., Bd 1, 1903, N:o 12, s. 245—254). — Cerambyciden. (Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. N:o 21.) (Entomol. tidskr., Arg. 24, 1903, s. 259—282). — Familles des curculionides (Mission Pavie Indo-chine 1879—1895. [Sér. 2.] Études diverses, 3, Recherches sur 1'hist. naturelle de 1'Indo-chine orientale, Paris 1904, 4:o, s. 110—127). — Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld.. . (Entomol. tidskr., Arg. 25, 1904, s. 205—208). — New species of African Striphnopterygidae, Notodontidae and Chrysopolomidae in the Bri-tish museum (Transactions of the entomol. soc. of London, 1904, s. 695—• 700, 1 pl.). — Lieutnant A. Schultzes Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika. Sthm 1905. 47 s., 5 pl. (Arkiv f. zool., Bd 2, N: o 12.) — New African Lasiocampidae in the British museum (Transactions of the entomol. soc. of London, 1905, P. 3, s. 313—326, 1 pl.). — Verzeichnis von Lepidopteren, gesammelt bei Mukimbungu am unteren Kongo von Herrn E. Laman. 2:e und 3:e Sendung. Sthm 1905. 16 s., 1 pl. (Arkiv f. zool., Bd 3, N:o 1.) — Uber einige Formen des Weibchens von Papilio dardanus Brown. Sthm 1907. 7 s., 2 pl. (Arkiv f. zool., Bd 3, N:o 23.) — Carl von Linné som zoolog. Sthm 1907. 80 s. (Tills. m. E. Lönnberg.) [Ingår i: Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare. Skildringar utg. af K. sv. vet.-akad.; även i tysk uppl. Jena 1909.] — Neue westafrikanische Cerambyciden des deutschen entomologischen National-Museums (Col.) (Deutsche entomol. Zeitschr., 1907, s. 77—85). — Några iakttagelser öfver insekter från trakten af Varberg (Entomol. tidskr., Arg. 28, 1907, s. 125—128). — Von Dr. I. TrägårdW in Natal und dem Zululande gesammelte Cerambyciden (ibid., Arg. 29, 1908, s. 127—130). — Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. Sthm 1908. 13 s. (Arkiv f. zool., Bd 5, N:o 1.) — Neue Coleoptera Longicornia aus einer von Herrn Gouverneur von Bennigsen zusammengebrachten Sammlung (Deutsche entomol. Zeitschr., 1908, s. 211—224, 1 pl.) — Cerambyciden (L. Schulze, Forschungsreise im westl. und Zentralen Siidafrika ausgefuhrt in den Jahren 1903—1905; Denkschr. d. mediz.-naturwissenschaftl. Gesellsch., Jena, Bd 13. 1908, s. 429—434). — Coleoptera: Cerambycidas (Wissenschaftl. Ergebnisse der schwed. zool. Expedition nach dem Kilimandjaro .. . 1905—1906, unter Leitung von Y. Sjöstedt, Bd 7, N:o 11, Sthm 1908, 4: o, s. 139—152). — Coleoptera: Curculionidas (ibid., Bd 7, N: o 21, Sthm 1910, 4: o, s. 403—435). — Lepidoptera (ibid., Bd 9. Sthm 1910. .4: o 56 s., 2 pl.). — Lepidoptera Rhopalocera und Heterocera (Pars 1) von Madagaskar, den Comoren und den Inseln Ostafrikas (A. Vceltzkow, Reise in Ostafrika in den Jahren 1903—1905, Wissenschaftl. Ergebnisse, Bd 2, Stuttgart 1909, 4:o, s. 309—348, 1 pl.). — Schmetterlinge gesammelt in Westafrika von Leonardo Fea in den Jahren 1897—1902 (Annali del mus. civ. di storia naturale di Genova, Ser. 3, Vol. 4, 1909—10, s. 494—530). — Chrysopolomidas. Berlin 1911. 4 s. (Lepidopterorum catalogus, ed. a Chr. Aurivillius et H. Wagner, P. 1.) — New genera and species of Striphnopterygidae and Lasiocampidse in the British museum (Transactions of the entomol. soc. of London, 1911, s. 161—167). — Danaididas. Satyridse. Nymphalidae (W. Seitz, Gross-schmetterlinge der Erde. Fauna Africana, Stuttgart [1911—13], s. 11—336—119, 121—64 pl.). — Ceramby-cidas: Cerambycinas. Berlin 1912. 574 s. (Coleopterorum catalogus, ed. a S. Schenkling, P. 39.) — Collections recueillies par M. Maurice de Rothschild en Abyssinie et dans TAfrique orientale. Coléoptéres: Curculionides (Bull. du museum d'hist. naturelle, Paris, T. 18, 1912, s. 350— 369). — Förteckning öfver skrifter utg. af professor Gustaf Retzius. Sthm 1912. 4: o 24 s. (VA Handl., Bd 49.) — Lepidoptera (A. Klinckow-ström, fiber die Insekten und Spinnenfauna Islands und der Faeröer, Sthm 1913, s. 15—17; Arkiv f. zool., Bd 8, N :o 12). — Curculioniden und Cerambyciden gesammelt während der schwedischen zoologischen Expedition nach Britisch Ostafrika. Sthm 1913. 10 s. (Arkiv f. zool., Bd 8, N:o 21.) — New species of Longicornia from Borneo (Journal of the Sarawak museum, Vol. 1, N:o 3, 1913, s. 1—20, 1 pl.). — Eine neue Bienen-Art kus Nord-Schweden. (Entomol. tidskr., Årg. 35, 1914, s. 96—97). — New spe- cies of African Lasiocampidae and Striphnopterygidas from English collec-tions. Sthm 1915. 9's. (Arkiv f. zool., Bd 9, N:o 11.) — Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon (Tijdschr. voor entomologie, D. 59, 1916, s. 214—224, 1 pl.). — Cerambycidae. (Results of Dr E. Mjöbergs Swedish scientific expeditions to Australia 1910—1913. 12.) Sthm 1917. 50 s., 3 pl. (Arkiv f. zool., Bd 10, N:o 23.) — Cerambyciden. (Wissenschaftl. Ergebnisse der schwed. entomol. Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914—1915. 2.) Sthm 1919. 7 s. fArkiv f. zool., Bd 12, N:o 11.) — Nekrologer över Hans Daniel Johan Wallengren, Johan Alfred Wiström, Filip Trybom och Sven Lampa (Entomol. tidskr., 1895, 96, 1914, 15). — Svensk-norsk entomo-logisk literatur 1878—1886 (Entomol. tidskr., Arg. 1—8, 1880—87; Arg. 2—3 tills. m. W. M. Schöyen); Svensk entomologisk litteratur 1887—1895 (ibid., Arg. 9—17, 1888—95). — Lepidoptera (Zool. Jahresbericht fur 1882—85. 2:e Abth. Arthropoda). — Notiser, smärre meddelanden, referat och recensioner i Entomol. tidskr. (1880 o. följ.), Sv. trädgårdsfören. tidskr. (1880, 83), Månadsöfversigt af väderleken i Sverige (1885), Insekten-Börse (1899, 1904) m. fl.

Översatt och bearbetat: A. E. Brehm, De ryggradslösa djurens lif. 2:a uppl. Sthm 1888. X, 468, (1) s. (Tills, med C. W. S. Aurivillius.) — A. har därjämte granskat och med förord försett översättningen av H. Fabre, Ur insekternas värld. Sthm 1911. 215 s.

Utgivit: Lepidopterorum catalogus. P. 1—5. Berlin 1911—12. (Tills, med H. Wagner; P. 6 o. följ. utg. av den senare ensam.) — Har såsom vetenskapsakademins sekreterare utg. dess årsberättelser (fr. o. m. 1903 i VA Årsbok).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
P O Christopher Aurivillius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18936, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Lönnberg.), hämtad 2023-01-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18936
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
P O Christopher Aurivillius, urn:sbl:18936, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Lönnberg.), hämtad 2023-01-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se