Samuel Aurivillius

Född:1721-07-21 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1767-03-24

Anatom


Band 02 (1920), sida 481.

Meriter

5. Samuel Aurivillius, son till A. 3, f. 21 juli 1721 i Stockholm, död av en »smittosam fläckfeber» 24 mars 1767. Student i Uppsala 17 sept. 1729; vistades där med informator i två år; åtnjöt sedan undervisning av fadern i hemmet; kom ånyo till Uppsala 1736; studerade matematik för Samuel Klingenstierna och astronomi för Anders Celsius samt efter faderns död mineralogi och »proberkonsten» (kemi) för J. G. Wallerius; auskultant i bergskollegiet 10 okt. 1743; återvände till Uppsala och idkade därstädes medicinska studier för Nils Rosén och Linné; företog under 3 1/2 år en utländsk studieresa, varunder han besökte Berlin och Leipzig samt i Göttingen åtnjöt undervisning av Linnés kamrat från Leidentiden, den berömde Albrecht von Haller; disp. där å av honom själv författad avhandling för med. doktorsgrad 13 dec. 1749; besökte under hemresan Paris och London; hemkom 1752. Utnämndes frånvarande till bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Uppsala 6 febr. 1750; K. livmedikus; professor i anatomi och praktisk medicin i Uppsala genom tjänstebyte med svärfadern Nils Rosén 11 mars 1756; universitetets rektor ht. 1761.

Gift 8 maj 1753 med Anna Margreta Rosén, f. 16 febr. 1736, d 21 juli 1772, dotter till professorn Nils Rosén (von Rosenstein).

Biografi

Enligt Annerstedts vittnesbörd var A. en duglig bibliotekarie och röjde under sin verksamhet vid biblioteket vidsträckta studier. Närmre honom låg väl dock medicinen. Han var en både nitisk och skicklig anatom och fick efter särskild hemställan en ny lokal för den anatomiska undervisningen i Uppsala, nämligen tvenne rum i bottenvåningen av »nya» konsistoriehuset vid S:t Eriks torg, ett rum till dissektionsrum och ett till föreläsningssal. Denna samma lokal, som 1757 anvisades tills vidare för ovannämnda ändamål, bibehölls härför ända till 1850. Med flyttningen av föreläsningarna från Olof Rudbecks »theatrum anatomicum» i Gustavianum upphörde de »publika sektionerna» eller »anatomierna». A. ledde undervisningen med mycket nit, synnerligen vad dissektionerna beträffade. Han undervisade dess atom i praktisk medicin genom klinisk undervisning på akademins sjukstuga samt uppmuntrade sina åhörare till »kirurgiska handalagen». Sin vetenskapliga produktion, som huvudsakligen finnes nedlagd i några och tjugu dissertationer, ägnade A. företrädesvis åt den praktiska medicinen.

Författare

Carl M. Fürst.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Diss. physiol. de vasorvm pvlmonialivm et cavitatvm cordis" inasqvali amplitvdine. Göttingen [1749]. 4:o 65 s. (Avh. f. med. doktorsgrad.) — Observatio, de ossibus in pericordio hominis, cordi undi-que adhaerente, repertis (Nova acta R. soc. scient. Vpsaliensis, Vol. 1, 1773, s. 101—104). — Se i övrigt, ang. i Uppsala utgivna akad. avhandl. samt-rjrogram: J. H. Liden, Catalogus disputationum (1778) och E. Meyer, Program utg. vid Upsala universitet 1701—1854 (1908).

Handskrifter: Collegium academicum de morbis capitis externis (KB). — Parentatiön hållen över hovrättsrådet Erik Petrasus (1754) (KB).

Källor och litteratur

Källor: Decanus Andreas Segnerus' inbjudan till A:s' disputation i Göttingen med hans curriculum vitas (1749); J. G. Acrel, Tal om läkarevetenskapens grundläggning och tilväxt.. . i Upsala (1796); C. Annerstedt, Upsala universitets historia, 3: 1—2 (1913—14); E. Clason, Anatomiska institutionen (Upsala universitet 1872—1897. Festskrift, 1897); J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria, 1 (1822).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Samuel Aurivillius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18941, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl M. Fürst.), hämtad 2022-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18941
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Samuel Aurivillius, urn:sbl:18941, Svenskt biografiskt lexikon (art av Carl M. Fürst.), hämtad 2022-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se