Jakob Heinrich Balthasar, von

Född:1690-10-19 – Tyskland (i Greifswald)
Död:1763-01-02 – Tyskland (i Greifswald)

Teolog, Generalsuperintendent


Band 02 (1920), sida 622.

Meriter

1. Jakob Heinrich von Balthasar, f. 19 okt. 1690 i Greifswald, d 2 jan. 1763 därstädes. Föräldrar: dv. professorn vid Greifswalds universitet, sedermera mecklenburgska regeringsrådet och vicedirektorn vid justitiekansliet i Rostock Jakob Balthasar och Anna Katarina Gerdes. Student i Greifswald; fil. magister 1710; besökte 1713 åtskilliga tyska universitet, särskilt Jena, och uppehöll sig därefter 1714–16 i Berlin, sysselsatt bl. a. med att till försäljning ordna generalsuperintendenten J. F. Mayers bibliotek; återvände till Greifswald 1716; privatdocent därstädes; ord. professor i teologi samt pastor vid S:t Jakobi kyrka i Greifswald 1719; konsistorialassessor 1729; generalsuperintendent över svenska Pommern och Rügen 20 jan. 1746; erhöll tyskt adelskap s. å. Teol. doktor 8 okt. 1722.

Gift 1) 4 juli 1720 med Anna Rosina Gebhardi, dotter till professorn vid Greifswalds universitet Brandanus Heinrich Gebhardi; 2) 18 juni 1722 med Katarina Margareta Zeidler, d 6 nov. 1756, dotter till doktor Zeidler, pastor i Rostock.

Biografi

Efter faderns 1706 inträffade död lämnade B:s mor och barnen Rostock och återflyttade till Greifswald. Här fingo de stöd och hjälp av bl. a. den bekante generalsuperintendenten Joh. Friedr. Mayer, ortodoxins stridbare ledare i Pommern. Denne lät B., som tidigt visat böjelse för teologin, studera vid Greifswalds universitet, varest han utom med rent teologiska studier sysslade med metafysik samt klassisk och orientalisk filologi. Trots det nära förhållande, i vilket han sålunda stått till Mayer, blev B. framför allt genom påverkan från den bekante Jenateologen J. Fr. Buddeus vunnen för pietismen. Såsom professor invecklades han därpå i de pietistiska stridigheterna vid Greifswalds universitet. Jämte andra likasinnade kolleger blev han av den ortodoxe ivraren professorn i matematik Jeremias Papke anklagad för pietism. Efter flera års stridigheter med upprepade förhandlingar och undersökningar avgjordes saken slutligen genom en svensk undersökningskommission till B: s och hans vänners förmån. B:s vetenskapliga gärning ägnades åt Pommerns kyrkohistoria, om vilken han inlagt betydande förtjänster. Det viktigasto av hans arbeten är hans i två delar utgivna »Sammlungen zur pommerischen kirchen-historie», vars innehåll är av kyrkorättslig och kyrkohistorisk art. Vid sidan av sitt eget författarskap utgav B. även en del äldre för Pommerns historia viktiga skrifter. Liksom sin broder Augustin spelade han en framstående roll i universitetets vetenskapliga liv. Han var medelpunkten i ett teologiskt sällskap och stiftade 1742 jämte brodern ett historiskt sällskap för Pommern, »societas collectorum historiæ et juris patriæ», vars insats tack vare honom ej blev minst betydande på det teologiska och kyrkohistoriska området. B. redigerade sällskapets organ, »Greifswaldisches wochenblatt», senare »Vermischte sammlung von allerhand gelehrten und nüntzlichen sachen» och var själv en ytterst flitig bidragsgivare till denna tidskrift. Ett betydande arbete av B:s hand, som stannat i manuskript, är en Jakobi-kyrkans i Greifswald historia, numera tillhörig universitetsbiblioteket därstädes. I Augustin Balthasars på samma ställe förvarade handskrivna »Vitæ Pomeranorum» ingår en biografi över B.

Författare

G. Walli.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten (endast ett urval; utförliga förteckningar bl. a. i J. C. Dähnert, Academia; Grypeswaldensis bibliotheca, T. 1, 1775, och nedannämnda arbete av J. G. Meusel, i ett par fall kompletterade av W. Erman & E. Horn, Bibliographie der deutschen Universitäten, 1904—05): Diss. hist. theol. de zelo Pomeranorum adversus reformatos . . . Greifsw. 1722. 4: o 76- s. Även på tyska med titel: Historischer und theologischer Discours von dem Eyfer der Pommern gegen die Reformirten . . . Leipzig 1722. 4: o 80 s. — Erste [und] Andere Sammlung einiger zur pommerischen Kirchen-Historie gehörigen Schriften. . . zur Erläuterung und Vermehrung der gedruckten pommerischen Chronicken.. . Greifsw. 1723, 25. 4: o 8 bl., 628 s.; 4 bl., 862 s. — D. Jac- Henr. Balthasaris... Kurtzer Bericht von demjenigen. was ihm in der anno 1729 zu Stralsund gehaltenen Commission zur Erklärung furgeleget worden und er darauf ad protocollum dictiret. Greifsw. 1732. 4: o 20 s. — Doctrina Polycarpi de prascipvis christianas fidei capitibus. Accedit demonstratio veritatis et divina; originis librorvm N. T.... Jena 1738. 4 bl., 312 s. [Tidigare utg. i form av disputationer.] — Historie des Torgischen Buchs als des nähesten Entwurfs des Bergischen Concordien-Buchs, darin .desselben Verfertigung und Veränderungen .,. erzehlet' und erläutert werden. St. 1—7. Greifsw. & Leipzig 1741—44, 1756. 4: o 48, 64, 68, 48, 52, 48, [—] s. — Diss. theol. doctrinam et praxin Pomerania; Sveciae Rugiasqve circa nuptias prohibitas exponens. Greifsw. 1749. 4: o (6), 98 s. —¦ Observationes hist.-theol. de libris normalibvs ecclesiae Pome-ranicas. Part. I—VI. Greifsw. 1750—59. 4:o 264 s. (Diss.) — Sammlung einiger lehrreich, erbaulich und bewährt gefundener christlicher Lieder... dem schwedisch-pommerschen u. rligianischen Gesangbuch.. . beygefüget. Greifsw. 1750. 221, (3) s. ¦— Bericht von denen pommerschen und rfigia-nischen statutis synodicis, legibus praspositorum und dem sechsten Haupt-stuck des Catechismi: Vom Amte der Schliissel des Himmelreichs. Greifsw. 1758. 4: o 50 s.

Utgivit: Joh. Bugenhagii Pomerania in qvatuor libros divisa.. . Ex manuscr. ed. Greifsw. 1728. 4: o 188, (3) s. — Valentini ab Eickstet.. . Epitome annalium Pomeranias, cui annexa sunt: 1. Genealogia ducum Pomerania;. 2. Catalogus episcoporum Camminensium. 3. Brevis descriptio Pomerania;. Vita Philippi I. ducis Pomerania; citerioris ab eodem auctore conscripta. Ex manuscr. ed. Greifsw. 1728. 4: o 16, 160 s. — Greifswaldi- sches Wocben-Blatt von allerhand gelehrten und nutzlichen Sachen, zur Aufnahme guter Wissenschaften und Beförderung des gemeinen Besten ausgefert. im Jahr 1743. Greifsw. & Stralsund. 4: o. Utkom i 52 hftn. Senare sammanfört till'' en vol. under titel: Vermischte Sammlung von allerhand gelehrten und nutzlichen Sachen... Greifsw. 1744. 4: o (2), 419, (3) s. [Ett mycket stort antal häri ingående artiklar äro förf. av utg.] Handskrift: Geschichte der Takobi-Kirchei zu Greifswald (Greifsw., UB).

Källor och litteratur

Källor: Allg. deutsche Biographie, 2 (1875); j. G. L. Kosegarteri, Ge-schichte der Universität Greifswald, 1 (1857); J. G. Meusel, Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, 1 (1802); Th.i Pyl, Dr. j. u.. Augustin Balthasars . . . Leben und Schriften (Pommersche Geschichtsdenkmäler, 5, 1875. — Se i övrigt: j. B. Engelbrechts progr. vid B : s begravning, som innehåller förteckn. över hans skrifter.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Jakob Heinrich Balthasar, von, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19023, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Walli.), hämtad 2023-03-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19023
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Jakob Heinrich Balthasar, von, urn:sbl:19023, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Walli.), hämtad 2023-03-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se