Herman Battram

Född:1764-11-25 – Ystads församling, Skåne län
Död:1823-08-11 – Stockholms stad, Stockholms län

Kunglig handsekreterare


Band 02 (1920), sida 771.

Meriter

Battram, Herman, f. 25 nov. 1764 i Ystad, d 11 aug. 1823 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Lars Henrik Battram och Anna Maria Sörensen. Student i Lund 9 febr. 1780; avlade examen juridicum 11 maj 1782. Auskultant i Göta hovrätt 26 aug. 1783; v. häradshövding 1784; auditör och regementsskrivare vid Psilanderhielmska regementet i Stralsund 12 apr. 1786; permitterad till Sverige 28 apr. 1787; erhöll transport till livregementet till häst 14 maj s. å. »uppå gjord underdånig anmälan av hertigen av Södermanland»; handsekreterare hos densamme 25 maj s. å.; erhöll expeditionssekreterares namn, heder och värdighet 15 maj 1792 och avsked från auditörtjänsten 2 dec. 1794; placerad i krigsexpeditionen 5 juni 1796; konungens handsekreterare 12 juni 1809; adlad 29 juni s. å.; sekreterare vid hovexpeditionen 16 okt. s. å.; erhöll kansliråds namn, heder och värdighet s. d. och statssekreterares namn, heder och värdighet 19 sept. 1815; friherre 7 okt. 1818. RNO 1809. — Ogift.

Biografi

Det är icke känt, huru hertig Karls uppmärksamhet kom att fästas vid B:s person. Såsom handsekreterare lyckades emellertid denne vinna sin herres oinskränkta förtroende och tillgivenhet. Detta hade synbarligen sin grund i det skickliga och diskreta sätt, varpå den personligen synnerligen urbane och vinnande sekreteraren förstod att handhava hertigparets mycket trassliga penningaffärer. Småningom erhöll han genom den personliga gunst, varmed hertigen omfattade honom, även en ej ringa politisk betydelse. Denna framträdde dock mindre under förmyndartiden, men så snart hertigen nödgats skilja den allsmäktige Reuterholm från sig, började B. nämnas såsom den där i synnerlig grad ägde sin herres öra. Sålunda begagnade hertiginnan hans biträde, då det gällde att åvägabringa försoning mellan hennes gemål och konungen efter det misslyckade besöket i Petersburg 1796, och då Reuterholm mot slutet av samma år begav sig utrikes, var det B., som fick mottaga vården av hans mobilier (Hochschild 3, s. 227). Suremain uppgiver (s. 118), att B. var den ende, som till fullo kände hertigens planer under krisen 1809. Det var därför en oskattbar fördel för »1809 års män», att de lyckades vinna honom på sin sida. När och huru detta skedde, är ej känt. Han betraktades som en ivrig anhängare av Georg Adlersparre och var enligt Lars von Engeström denne till stor nytta, då det gällde att bearbeta den lättledde monarken. Han hade förmågan att roa sin herre och »var alla aftnar inne hos konungen och jollrade med honom». Under sådana förhållanden förstår man, att han flitigt anlitades av dem, som eftersträvade kungliga nådevedermälen, t. ex. K. G. Leopold. Vid tronföljarvalet 1810 motarbetade han, i förening med Adlersparre, på det ivrigaste marskalk Bernadottes val. Efter den nye kronprinsens ankomst till Sverige torde hans politiska roll hava upphört på samma gång som hans kunglige herres. — B. ligger begraven i Kungsholms kyrka.

Författare

A. Grade.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Psilanderhielmska regementets rullor, krigsarkivet. — A. Ahnfelt, Ur sv. hofvets och aristokratiens lif (1880—82); M. Björnstjerna, Anteckningar (1851—52); S. Clason och C. af Petersens, För hundra år sen, 1—2 (1909, 10); L. v. Engeström, Minnen och anteckningar (1876); Ur Clas' Flemings papper (Sv. memoarer och bref, 10, 1906); R. F. Hochschild, Memoarer, 3 (1909); Ch. I. B. de Suremain, La Suéde sous la république et le premier empire (1902). — M. Nylund, G. A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792—1796 (1917); C. Sjöström, Skånska nationen 1682— 1832 fl 897).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Herman Battram, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19085, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:13122:A. Grade.]), hämtad 2020-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19085
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Herman Battram, urn:sbl:19085, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:13122:A. Grade.]), hämtad 2020-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se