Trajan Becker

Död:1644 – Estland (i Narva)

Fortifikationsofficer


Band 02 (1920), sida 795.

Meriter

Becker, Trajan, d 1644 i Narva. Ingick efter studier av bl. a. artilleri och fortifikation vid fältartilleriet i Pommern, där han var löjtnant 1631 och sedan var kvar som sådan åtminstone till 1633; tygmästare på Kalmar, Jönköpings och Älvsborgs slott 4 aug. 1636; ingenjör över Ingermanland och tygmästare över alla därvarande fästningar 16 dec. s. å. och skulle han vid hand-havandet av dessa befattningar rätta sig efter den för honom av krigskollegium utfärdade instruktion.

Gift med Vendela Krahmer.

Biografi

Som ingenjör i Ingermanland var B. synnerligen verksam och ledde med nit och skicklighet nybyggnads- och förstärkningsarbeten vid Narva, för vilken fästning han utarbetade en ny dessein, och Ivangorod samt Nöteborg, där han bl. a. byggde ett verk »zu abwendung des jeises». Därjämte hade han även hand om pågående större befästningsarbeten såväl vid Viborg, där han fullföljde den nya fortifikationen, som vid Kexholm, där han visade »sin största flit» vid utförandet av svåra grundlägghingsarbeten under vatten på fyra famnars djup och där landshövdingen Magnus Nieroth befalldes räcka honom handen och rådgöra med honom; i krigsarkivet förvaras en dessein av B. till Kexholms förstärkande. B. byggde slutligen även en 114 famnar lång bro mellan Narva och Ivangorod samt sågkvarnar vid Kexholm och Nöteborg. Angående sina arbeten stod B. i flitig brevväxling med krigskollegiet samt insände också direkt till detta rapporter om desamma och förslag till nya befästningar; 1640 hade han dessutom rest över till Sverige för att i Nyköping inför K. M:t redogöra för alla under honom stående fästningar. I enlighet med sin ingenjörsfullmakt förmenade sig B. ha högsta inseendet, närmast under vederbörande landshövdingar och senare under generalguvernören över Ingermanland och Kexholms län, över fortifikationsväsendet därstädes. Då han sålunda ej ville underordna sig under generalingenjören i Östersjöprovinserna Johan Rodenburgh, råkade han snart i tvist med denne härsklystne man, som också hade fått en del fortifikatoriska uppdrag angående vissa av de under B. lydande fästningarna och nog även hade formell inspektionsrätt över dessa. Slutligen gick Rodenburghs hänsynslöshet så långt, att B. 21 juni 1643 måste hos K.M:t söka skydd mot den »gottlose Rotenborger». Först B:s död gjorde slut på tvisten.

Författare

L. W:son Munthe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Riksstater, riksregistr. och Ingrica, RA; krigskollegiets re-gistratur och brevböcker samt befästningsritningar, krigsarkivet; L. W:son Munthe, Kungl. fortifikationens historia, 1, 2 (1902, 06); K. K. Tigerstedt Bidrag till Kexholms läns historia under drottning Kristmas tid (1877—87).


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Trajan Becker, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19103, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:son Munthe.), hämtad 2019-01-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19103
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Trajan Becker, urn:sbl:19103, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:son Munthe.), hämtad 2019-01-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se