Friedrich Conrad Albrekt Broman

Född:1758-04-17 – Sånga församling (AB-län), Stockholms län (på Svartsjö)
Död:1800-05-02 – Stockholms stad, Stockholms län

Historiker, Rikshistoriograf


Band 06 (1926), sida 372.

Meriter

3. Friedrich Conrad Albrekt Broman, den föregåendes brorson, f. 17 apr. 1758 på Svartsjö i Sånga församling, Stockholms län, d 2 maj 1800 i Stockholm. Föräldrar: landshövdingen Karl Broman och Antoinetta Maria Stierncrona af Söderby. Student i Uppsala 3 dec. 1772. E. o. kanslist i riksarkivet 10 maj 1775; erhöll transport till antikvitetsarkivet 20 sept. 1779; amanuens därstädes 18 febr. 1782; erhöll amanuenslön 6 maj 1783 och protokollssekreterares titel s. d.; rikshistoriograf 4 juli 1792. — Ogift.

Biografi

Sedan B. efter ett och ett halvt års akademiska studier och en kortare tjänstgöring i riksarkivet övergått till antikvitetsarkivet, sattes han att realisera det gamla önskemålet att samla och till trycket befordra källorna till Sveriges medeltidshistoria. Han verkställde sålunda avskrifter av permebrev och diplomer, vilka emellertid lika litet som tidigare försök ledde till någon publikation utan vid fördelningen av antikvitetsarkivets samlingar år 1780 tillföllo K. biblioteket. B:s författarskap var icke omfattande men vittnade om grundlig beläsenhet och förtrogenhet med källorna. I ett par avhandlingar, av vilka den ena (Om de fordna adeliga värdigheter i Sverige) var svar på prisämne i Vitterhetsakademien och vann dess stora pris, behandlade han den svenska medeltidens historia. Han påbörjade vidare forskningar rörande Johan III:s historia, vilka troddes komma att ge värdefulla resultat. Det var dessa arbeten, som huvudsakligen åberopades som motiv, då B. utnämndes till rikshistoriograf (1792). Ämbetet var dock egentligen endast en titel och medförde inga särskilda löneförmåner. Möjligen bidrog till utnämningen, att B. ägde försänkningar hos regeringens ledande män; vid ett tillfälle kort efter Gustav III:s död rapporterade han rykten om ett planlagt attentat mot hertig Karl, vilket föranledde vissa försiktighetsmått. Mot slutet av sitt liv framlade B. i en liten skrift sin uppfattning rörande de »skyldigheter, som böra vid eh historias författande uppfyllas» (1797). Han framställer här krav på sträng kritik, exakthet och opartiskhet, pragmatism, mångsidighet och »en jämn, allvarsam och berättande stil», utan tillsats av grovheter eller vardagligheter. B. visar sig här tydligt vara fostrad i S. LagerBrings strängt metodiska och kritiska skola.

Författare

G. Jacobson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Anteckningar uti svenska kyrkohistorien. St 1*. Ifrån hedendomen til Gustaf I:s tidehvarf. Sthm 1782. (4), 124 s. (Anon.) — Åminnelse-tal öfver cantzlisten... Olof Rudbeck, hållit för sällskapet Utile dulci. Sthm 1784. 14 s. — Afhandling om de fordna adeliga värdigheter, jarlar med flera i Sverige (HA Handl., D. 5, 1788, s. 168—248). — Bref rörande de skyldigheter, som böra, vid en historias författande, uppfyllas. Sthm 1797. 12: o 30 s.

Handskrifter: Minnesteckning öfver erkebiskop Erik Benzelius d. y. (belönt av Upfostrings-sälskapet 1783). — Kon. Johan III: s historia. (Biogr. lex.) — Om Alnsö och Björkö antiqviteter (KB; sign. N: o 60 i J. W. Schurer-Waldheims samling).

Källor och litteratur

Källor: Kanslikollegiets protokoll, brev till kanslikollegiet, biographica, allt i RA. — S. Bergh, Svenska riksarkivet (1916); Sv. biogr. lexikon, N. F., 2 (1858—59); Upfostrings-sälskapets tidningar 1783—84.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Friedrich Conrad Albrekt Broman, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/19155, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2023-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:19155
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Friedrich Conrad Albrekt Broman, urn:sbl:19155, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. Jacobson.), hämtad 2023-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se