Pehr Adlerfelt. Teckning efter oljemålning. Statens hist. museum (Museiverket), Helsingfors.

Pehr Adlerfelt

Född:1680-07-04
Död:1743-06-27

Diplomat, Landshövding, Riksråd, Militär


Band 01 (1918), sida 139.

Meriter

2. Pehr Adlerfelt, den föregåendes bror, f. 4 juli 1680, d 27 juni 1743. Volontär vid livgardet 1700; sergeant s. å.; fänrik 18 jan. 1701; löjtnant 8 jan. 1703; kapten 17 juni 1708; överstelöjtnant vid Krassows dragoner 1710 (K. fullmakt 23 maj 1711); överste vid Närke-Värmlands regemente 27 sept. 1712 genom Magnus Stenbocks fullmakt; K. konfirmation 19 aug. 1714; överste vid bergsregementet, vilket sedan övergick i det s. k. garnisonsregementet i Malmö, 7 dec. 1717; generalmajor av infanteriet 29 apr. 1719; avfärdad till Danmark i diplomatiska värv 25 juni 1719; friherre 29 apr. 1720; minister i Köpenhamn s. å. (instr. 11 apr.; kreditiv 24 maj); rappellerad 16 aug. 1725, varefter han merendels vistades vid sitt regemente i Malmö; tf. landshövding därstädes 27 sept. 1737; riksråd 31 mars 1739; kansliråd 18 apr. s. å.; medlem av kommissionerna angående försvarsverket 1739–40 och angående Stockholms försvar 1742.

Gift med Charlotta Juliana von Bautzen, d 27 okt. 1742.

Biografi

A. visade prov på tapperhet i slagen vid Narva, Duna, Holofzin och Gadebusch, men han skall även enligt sin överstes uppgift »opphävet sig emot kommendo» och därigenom rent av ådragit sig en dödsdom (av generalkrigsrätten, 23 apr. 1709). Senare blev det inom diplomatin, han framträdde. Vid beskickningen till Danmark i juni 1719 ägde han att frambära förslag till fred, mera avsedda att ådagalägga Sveriges förhandlingsvillighet än att verkligen kunna genomdrivas. Efter ministertiden deltog A. i partistriderna. Vid riksdagen 1720 var han medlem av sekreta utskottet. Han tillhörde närmast det holsteinska partiet, därpå under 1730-talet den krigiskt sinnade gruppering, som var ursprunget till hattpartiet. För att ej avskära möjligheten till en krigisk politik ville A. fullt konsekvent giva regeringen fria händer och röstade sålunda vid 1734 års riksdag för bibehållande av det s. k. sekreta bihanget, som gav regeringen fullmakt att förklara krig mot Ryssland. 1738 räknades A. till den grupp militärer, »lilla generalitetet», som sökte sammanhålla de mera krigslystna inom armén. Hattpartiets seger förde honom till riksråds- och rikskanslirådsvärdigheterna. Vid de avgörande besluten, då hattarna fullföljde sina utrikespolitiska idéer, tillhörde han de krigiskt sinnade; också framkommo redan 1742 från mösspartiets sida yrkanden, att A. jämte flera andra rådsherrar skulle avskedas. I tronföljdsfrågan 1742–43 yrkade A. på ett snabbt beslut; vid den avgörande voteringen i mars 1743 röstade han och Frankrikes övriga trogna anhängare på prinsen av Birkenfeld. Jämte riksrådet von Rosen förde han befälet i Stockholm vid dalupproret, varvid han sökte förmå de upproriska att lämna huvudstaden. När slutligen skott föllo, sårades han dödligt (22 juni 1743). — Någon större politisk eller militär betydelse ägde A. ej.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Orig.-genealogin för frih. ätten Adlerfelt, undertecknad av Per Adlerfelts son, riddarhuset; riksregistr. (fullm.) och rådsprot., RA; Karolinska krigares dagböcker, 1 (1901); C. G. Malmström, Sveriges polit. historia, 1—3.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Pehr Adlerfelt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5557, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2024-04-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5557
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Pehr Adlerfelt, urn:sbl:5557, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2024-04-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se