Gottfrid A Adlerz

Född:1858-02-25 – Vadstena församling, Östergötlands län
Död:1918

Entomolog


Band 01 (1918), sida 198.

Meriter

2. Gottfrid Agaton Adlerz, den föregåendes kusin, f. 25 febr. 1858 i Vadstena. Föräldrar: dåvarande rektorn i Vadstena, sedermera kyrkoherden i Kuddby Karl Erhard Adlerz och Ulrika Valborg Kalén. Genomgick läroverken i Vadstena och Linköping ; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 31 maj 1878: inskriven som student vid Uppsala universitet ht. s. å.; fil. kand. 13 dec. 1882; fil. lic. 2 febr. 1887; disp. 12 mars s. å.; fil. doktor s. å.; studerade med Sederholms resestipendium myror på Öland, Gottland, Fårö, Gotska sandön och Åland år 1884; vistades somrarna 1887 och 1890 med understöd av vetenskapsakademin vid Kristinebergs zoologiska station i Bohuslän för studium av havsspindlarna (Pantopoda); gjorde med anslag av vitterhetsakademin 1898 och 1899 arkeologiska undersökningar i Medelpad; erhöll 1911 av vetenskapsakademin anslag ur Regnelis zoologiska gåvomedel för studiet av vissa stekelgruppers biologi på Öland. Tjänstgjorde som amanuens vid Stockholms högskolas zootomiska institut vt. 1884 t. o. m. vt. 1890 med undantag av året 1888, då A. genomgick provar vid h. realläroverket i Stockholm; docent vid nämnda högskola 23 maj 1889–31 dec. 1893; vik. lektor i naturalhistoria och kemi vid h. allmänna läroverket i Sundsvall ht. 1890–ht 1892; lektor vid samma läroverk 29 maj 1892–2 dec. s. å., då utnämningen av K. M:t upphävdes; vik. lektor vid h. allmänna läroverket i Gävle vt. 1893–vt. 1894; lektor vid samma läroverk 8 nov. 1893–21 mars 1894, då denna utnämning likaledes av K. M:t upphävdes; vik. lektor vid h. allmänna läroverket i Sundsvall från början av ht. 1894–1 dec. s. å.; lektor vid samma läroverk 24 okt. 1894. LYA 1905; RNO s. å. 

Gift 28 juni 1894 med målarinnan Emilia (Emma) Matilda Liljedahl, f. 6 febr. 1870, dotter till fabrikören J. T. Liljedahl i Sölvesborg.

Biografi

A. har företrädesvis ägnat sin studieverksamhet åt entomologin, och på detta område ha i synnerhet steklarna varit föremål för hans forskarnit. Många biologiska spörsmål rörande myror, rov- och parasitsteklar m. fl. ha av honom lösts på ett sätt, som vittnar såväl om, skarpsinne som ihärdighet. Men han har även behandlat ämnen av mera allmän natur samt utgivit skrifter med populärt innehåll, som ådagalägga hans förmåga av klar och fängslande framställning. Flera av hans vetenskapliga skrifter ha belönats med pris av vetenskapsakademin, vetenskapssocieteten i Uppsala etc.

Författare

ElNAR LÖNNBERG.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Myrmecologiska studier. 1. Formicoxenus nitidulus Nyl. (VA Öfversigt, Årg. 41, 1884, N:o 8, s. 43—64 + pl. 27—28). — 2. Svenska myror och deras lefnadsförhållanden. Sthm 1886. 329 s. -j- 7 pl. (VA Bihang, Bd 11, N: o 18; även sep. ss. gradualavh.) — 3. Torao-gnathus sublaevis Mayr. Sthm 1896. 76 s. -f- 1 pl. (Ibid., Bd 21, Afd. 4, N:o 4.) — 4. Formica suecica n. sp., eine neue schwedische Ameise (VA Öfversigt, Årg. 59, 1902, s. 263—265). — Myrmecologiska notiser (Entomol. tidskr. 1887, s. 41—50; 1896, s. 129—141). — Bidrag till pantopodernas morfologi och utvecklingshistoria. Sthm 1888. 25 s. -\- 2 pl. (VA Bihang, Bd 13, Afd. 4, N:o 11.) — Om människans ursprung. Sthm 1888. 56 s. 4:e uppl. Sthm 1909. 95 s. (Studentfören. Verdandis småskrifter 1.) — Om zoologien såsom läroämne i de allmänna läroverkens högre klasser (Verdandi 1889, s. 49—64). — Om digestionssekretionen jemte några dermed sammanhängande fenomen hos insekter och myriopoder. Sthm 1890. 51, IV s. -4- 5 pl. (VA Bihang, Bd 16, Afd. 4, N:o 2; belönad med Flormanska priset av VA.) — I hvilken ordning tager djurvärlden en ur hafvet uppdykande ö i besittning? (Entomol. tidskr. 1893, s. 131—144). — Om en myrliknande svensk spindel (ibid., 1895, s. 249—253). — Stridulationsorgan och ljudförnimmelser hos myror (VA Öfversigt, Årg. 52, 1895, s. 769—782). •— Arkeologiska undersökningar i Medelpad (HA Månadsblad, Årg. 1898 —99, s. 183—211; 1900, s. 1—38). — Biologiska meddelanden om rofsteklar (Entomol. tidskr. 1900, s. 161—200). — Bilder ur Sveriges insektlif (Sveriges rike. Handbok för sv. folket, utg. under red. af J. F. Nyström, D. 2, 1902, sp. 1—156; sedermera utg. jämte tvenne andra i samma samlingsverk ingående arbeten under gemensam titel: Sveriges djurvärld. Af L. A. Täger-skiöld, Einar Lönnberg, Gottfrid Adlerz. Sthm 1903. 443 s. 2: a " uppl. Sthm 1911. 432 s.). — Periodische Massenvermehrung als Evolutionsfaktor (Biolog. Centralblatt, Bd 22, 1902, s. 108—119). — Iakttagelser öfver Hoplo-merus reniformis Wesm. (Entomol. tidskr. 1902, s. 241—252). —¦ Ceropales maculata Fab. En parasitisk pompilid. Sthm 1902. 20 s. (VA Bihang, Bd 28, Afd. 4, N:o 14.) •— Lefnadsförhållanden och instinkter inom familjerna Pompilidas och Sphegidas. 1—4. Sthm 1903, 06, 10, 12. 4: o 181, 48, 75, 61 s. (VA Handl., Bd 37, N:o 5; 42, N: o 1; 45, N.-o ,12; 47, N : o 10; 1 belönad med Linnépriset av vetenskapssocieteten i Uppsala och med halva Letterstedtska priset av VA; 3 belönad med halva Björkénska priset av Uppsala universitet.) — Utvecklingen af ett polistes-samhälle (Entomol. tidskr. 1904, s. 97—106). — Om cellbyggnad och tjufbin hos Trachusa serratulas Panz. (ibid., 1904, s. 121—129). — Svenska fjärilar i urval. Inledning till fjärilarnas studium. Sthm 1905. Tvär-8:o. 155 s. -(- 54 pl. — Methoca ichneumonides Latr., dess lefnadssätt och utvecklingsstadier. Sthm 1905. 48 s. 1 pl. (Arkiv f. zool., Bd 3, N:o 4.) — Den parasitiska metoden hos Chrysis viridula L. Sthm 1905. 9 s. (Ibid., Bd 3, N:o 8.) — Iakttagelser öfver solitära getingar. Sthm 1906. 64 s. (Ibid., Bd 3, N:o 17.) — Zwei Gynandromorphen von Anergates atratulus Schenk. Sthm 1908. 6 s. r-f- 2 pl. (Ibid., Bd 5, N: o 2.) —¦ Orienteringsförmågan hos steklar. Sundsvall 1909. 66 s. — Charles Darwin. Sthm 1909. 120 s. -f- portr. 2: a uppl. (Studentfören. Verdandis småskrifter 166.) Sthm 1909. 103 s. — Chrysis ignita L. och Chr. neglecta Shuck. såsom foderparasiter. Sthm 1910. 7 s. (Arkiv f. zool., Bd 6, N:o 11.) — Tiphia femorata Fabr., dess lefnadssätt och utvecklingsstadier. Sthm 1911. 19 s. (Arkiv f. zool., Bd 7, N:o 21.) — Ur grävsteklarnas liv. Sthm 1911. 48' s. (Studentfören. Verdandis småskrifter 175.) — Instinkts- och förståndshandlingar bland grävsteklar. Sthm 1911. 30 s. (Studentfören. Verdandis småskrifter 176.) — Resa till Öland sommaren 1911 (Entomol. tidskr. 1912, s. 152—176). — Myrornas liv. Sthm 1913. 243 s. ¦— Formica fusca-picea JSfyl., en torfmossarnas mvra. Sthm 1914. 5 s. (Arkiv f. zool., Bd 8, N: o 26.) — Grävsteklarnas liv. Sthm 1916. 318 s. — Svenska skalbaggar i urval. Inledning till skalbaggarnes studium. Sthm 1916. 301 s. -\- 8 pl. — Smärre uppsatser i Geol. fören. förhandl. (1898, 1906), Arkiv f. zool. (1903), Fauna och flora (1908), Entomol. tidskr. (1909, 10, 11, 13) m. fl.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Gottfrid A Adlerz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5573, Svenskt biografiskt lexikon (art av ElNAR LÖNNBERG.), hämtad 2022-12-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5573
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Gottfrid A Adlerz, urn:sbl:5573, Svenskt biografiskt lexikon (art av ElNAR LÖNNBERG.), hämtad 2022-12-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se