J Mortimer Agardh

Född:1812-12-21 – Båstads församling, Kristianstads län
Död:1862-09-05 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Astronom


Band 01 (1918), sida 265.

Meriter

2. John Mortimer Agardh, f. 21 dec. 1812 i Båstad, d 5 sept. 1862 i Lund. Föräldrar: handlanden och lantbrukaren Jöns Fredrik Agardh och Helena Elisabet Schonberg. Uppfostrad från åtta års ålder hos farbrodern K. A. Agardh, i vars hem han vistades 1820–35; student i Lund 25 apr. 1826; disp. 22 juni 1829 (Granskning af statsekonomiens grundläror, st. 4, pres. K. A. Agardh); filol. kand. 18 dec. 1830; fil. kand. 30 maj 1832; disp. 16 juni s. å. (Försök till theoretisk och practisk lära om Apollonii parabel, XIII, pres. K. J. Hill); fil. magister 23 juni s. å.; bevistade naturforskarmötet i Köpenhamn 1841 samt företog med offentligt understöd en utrikes resa under åren 1843–45, varunder han huvudsakligen studerade i Altona, Berlin, Königsberg och Paris samt jämväl besökte observatorierna i Hamburg, Wien, Kremsmiinster, München, Brüssel, Bonn, Mannheim, Seeberg vid Gotha och Göttingen. Docent i aritmetik vid Lunds universitet 27 febr. 1835; fr. o. m. ht. 1838 upprepade gånger förordnad till examinator i matematik i studentexamen; förestod de meteorologiska observationerna på Lunds universitets observatorium fr. o. m. mars 1840; observatör 30 okt. 1841; flera gånger förordnad att förestå professuren i astronomi; professor i samma ämne 29 febr. 1848; universitetets representant vid riksdagarna 1848–60. RNO 1857. – Ogift.

Biografi

A. har såsom astronom författat en del avhandlingar (se nedan) om Lunds polhöjd, om solens rörelse i rymden och om solförmörkelsen 28 juli 1851. Han deltog vidare i höjdmätningarna mellan Ishavet och Bottniska viken. Jämte astronomin omfattade han med förkärlek studiet av nationalekonomin, särskilt penningläran och bankväsendet. Hans avhandlingar om bankväsendet ge en klar och självständigt genomtänkt framställning av de teoretiska och praktiska spörsmål, som sysselsatte hans samtid, såsom kapital, kredit och ränta (1856) och sedelutgivande bankers uppgifter (1862); hans största arbete på området utgavs postumt av J. G. Agardh efter ett icke fullt färdigt manuskript (1865). Medlem av bankoutskottet, var han en flitig och delvis framgångsrik motionär bank- liksom i universitetsfrågor. Han följde sin farbroders traditioner även med praktisk verksamhet till utveckling av kreditväsendet i Skåne. Ledande bland grundarna av och ordförande i styrelsen för filialbanken i Lund, som öppnats 2 okt. 1856, gjorde han till denna banks uppgift att utveckla den av de sedelutgivande privatbankerna dittills försummade inlåningsrörelsen och upptog även postremissrörelsen i förbindelse med Skånes enskilda bank, uti vilken filialbanken uppgick som avdelningskontor i Lund 1864. Sparbanken för Lunds stad och kringliggande landsbygd (Nya sparbanken i Lund) startades på hans initiativ 1861 för att tillämpa nya metoder i sparbanksrörelsen med ökat antal sparbanksdagar, friare uttagning och bankmässigare skötsel av småfolkets penning- och kreditrörelse. Skånska hypoteksföreningens ställning efter krisen 1857 fick han såsom ledamot i en kommitté 1859 förtroendet att utreda. Hans skarpa kritik och stränga krav på ökad soliditet, väckte därvid gensagor och missnöje. Vid hans tidiga bortgång efter svårt hjärtlidande framträdde hans ovanliga popularitet inom de skilda kretsar, där han varit verksam.

Författare

C. V. Charlier bidrag av E. SommarinSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

— I Lunds universitetsbibliotek förvaras ett band brev till A., anteckningar från resor i Sverige och utlandet samt anteckningar och koncept till arbeten i nationalekonomiska, matematiska och naturvetenskapliga ämnen.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De residuis cubicis disquisitiones nonnullae. Lund 1834. 20 s. (Diss.) —¦ Afhandling om de i högre aritmetiken förekommande indices och om deras användning såsom supplement till våra vanliga logarithmtabeller (VA Handl., 1838, s. 253—273). — De residuis ex divi-sione numeri per numerum inveniendis. Lund 1839. 16 s. (Diss.) — De methodis, quas ad longitudinem terrestrem per distantias lunares indagandam sunt adhibita;. P. 1—2. Lund 1839. 16 s. (Diss.) — De motu systematis solaris progressivo disputatio astronomica. P. 1—2. Lund 1841. 33 s. — De latitudine speculae Lundensis ex observationibus Stellas polaris deducta. P. 1—5. Lund 1847. 4: o 47 s. (Diss.) — Computatio observationum eclipsis solis, quae. erat die XXVIII Julii MDCCCLI. P. 1—4. Lund 1853. 4: o 27 s. (Diss.) — Kapital, kredit och ränta I (Nord. univ.-tidskr., Årg. 2, H. 2, 1856, s. 91—123). —¦ En sedelutgifvande banks uppgift och sättet att lösa den. De svenska privatbankernas uppkomst och utveckling, jemte tankar om svenska bankväsendets organisation (ibid., Årg. 8, H. 2, 1862, s. 46—131). — Om bank-väsendet och penninge-theorien. Sthm 1865. (4), 460 s. [Utg. av J. G. Agardh.] — Smärre uppsatser, beräkningar och observationer i Astron. Nachrichten samt i Studier, kritiker och notiser m. fl. periodiska skrifter; program vid rektorsombytet i Lund 1856.

Källor och litteratur

Källor: Eckl.-dep. handl. 29 febr. 1848 (meritförteckn.), RA; M. L. Ståhl, Biograph. underrättelser om professorer vid K. universitetet i Lund (1834); Lunds weckoblad 11 sept. 1862.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
J Mortimer Agardh, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5592, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. V. Charlier bidrag av E. Sommarin), hämtad 2021-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5592
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
J Mortimer Agardh, urn:sbl:5592, Svenskt biografiskt lexikon (art av C. V. Charlier bidrag av E. Sommarin), hämtad 2021-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se