Johan August Ahlstrand

Född:1822-08-25 – Växjö stadsförsamling, Kronobergs län
Död:1896-06-14 – Stockholms stad, Stockholms län

Bibliotekarie


Band 01 (1918), sida 321.

Meriter

Ahlstrand, Johan August, f. 25 aug. 1822 i Växjö, d 14 juni 1896 i Stockholm. Föräldrar: konsistorienotarien, slutligen domprosten Anders Gustav Ahlstrand och Gustava Karolina Palmquist. Student i Uppsala 30 okt. 1840; avlade kansliexamen 2 juni 1847. E. o. amanuens vid K. biblioteket 26 jan. 1848; amanuens vid vetenskapsakademins bibliotek 14 nov. 1849; bibliotekarie därstädes 13 febr. 1856; förordnad till andre amanuens vid K. biblioteket 16 apr. 1858 samt till förste amanuens därstädes 22 juli s. å.; erhöll K. fullmakt å sistnämnda syssla 5 jan. 1861; v. bibliotekarie 27 okt. 1865; erhöll avsked från K. biblioteket 4 juli 1878 och från vetenskapsakademins bibliotek 1 juli 1893. RNO 1874; LVA 1889. — Ogift.

Biografi

Boksamlarintresset förband tidigt A. med G. E. Klemming. Likaså, trädde han snart i livlig beröring med svenska fornskriftsällskapets stiftare och ledare, G. Stephens, G. O. Hyltén-Cavallius och A. I. Arwidsson. För den av sällskapet genom Stephens och A. utgivna »S: t Patrikssagan» redigerade han texten till »Tungulus» och författade därjämte den däri intagna uppsatsen »Skärseldssagan inom Norden», som väckte uppmärksamhet genom den lärdom, den röjde. Ett vittnesbörd om det anseende, han snart åtnjöt på det folkloristiska området, är att forskare, såsom Sven Grundtvig, hos honom sökte upplysningar och råd. För fornskriftsällskapet utgav han (1853) »Hertig Fredrik af Normandie»; i denna edition har emellertid Klemming tagit en ej fullt utredd del. Även textrevisionen i editionen av »Konung Alexander» (1863) bör enligt E. W. Dahlgrens utredning tillskrivas A. Sedan barndomstiden i Växjö hyste A. en särskild känsla för Esaias Tegnér, och vid utgivandet av dennes »Efterlemnade skrifter» (1873–74) kunde han också giva Elov Tegnér ett värdefullt biträde och bl. a. lämna material ur sina samlingar av Tegnériana. — Det hade ursprungligen varit A: s avsikt att i Uppsala taga graden, men hans plan stördes av hans boksamlarintressen. De folkloristiska studierna banade för honom vägen till biblioteksarbetet, som sedan helt lade beslag på hans krafter; hans ungdoms bokintresse utvidgades till en boksynthet över stora områden. Såsom biblioteksman såg A. sin uppgift främst i att betjäna andra och på denna väg vara forskningen till gagn. Med utomordentlig tjänstvillighet stod han ständigt till reds. För att rätt kunna biträda andra var det nödvändigt att själv förvärva djupgående insikter, och häri men ej i självständig vetenskaplig verksamhet låg enligt A: s åskådning biblioteksmannens uppgift. Inom K. biblioteket förestod han under en längre tid den utländska avdelningen. Han visade härvid den största förmåga att trots ringa medel förskaffa biblioteket värdefulla accessioner. För tidsenligare anordningar för böckernas uppställning och likaså för det nya katalogiseringsarbete, som på 1860-talet tog sin begynnelse, visade A. stort intresse; bl. a. medverkade han vid utarbetandet av de katalogiseringsregler, som därvid tillämpades. Han var över huvud en av de första i Sverige, som röjde djupare förståelse för modern biblioteksteknik. Av särskild betydelse blev hans verksamhet som vetenskapsakademins bibliotekarie. Dess bibliotek växte under hans ledning till en utomordentligt rikhaltig naturvetenskaplig boksamling. Ehuru A. från början var främmande för naturvetenskaperna, förvärvade han sig småningom en för sin tid enastående litteratur kännedom inom dessa vetenskapers vidsträckta områden. För polarforskningen visade A. stort intresse; en erinran härom utgör det från 1864 års Spetsbergsexpedition härrörande namnet Kap Ahlstrand. Till vetenskapsakademin, för vars angelägenheter A. livligt intresserade sig, donerade han 23,000 kr. såsom en fond för understödjande av zoologiska studier. Betecknande för hans bygdepatriotism är, att företrädesrätt till dylikt understöd tillkommer personer, härstammande från Kronobergs län. — A. var en i hög grad originell personlighet, med vilken samarbetet visserligen kunde ha sina stora vanskligheter. För sina vänner var han i ordets fullaste mening en vän.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: S. Patriks-sagan, innehållande S. Patrik och hans järtecken, Nicolaus i S. Patriks skärseld och Tungulus. Efter gamla handskrifter. Sthm 1844. LII, 89 s. -f- 1 pl. (Samlingar utg. af sv. foraskrift-sällskapet, H. 2; tills, med G. Stephens.) — Hertig Fredrik af Normandie. En medeltids-roman. Efter gamla handskrifter på svenska och danska. Sthm 1853. 228 s. (Samlingar utg. af sv. fornskrift-sällskapet, H. 21.) — Konung Alexander. En medeltids dikt från latinet vänd i svenska rim omkring år 1380 på föranstaltande af riksdrotset Bo Jonsson Grip. Efter den enda kända handskriften utgifven af G. E. Klemming. Sthm 1855—62. 365 s. (Samlingar utg. af sv. fornskrift-sällskapet, H. 23, 25, 39.) — Angående A: s och Klemmings inbördes ställning till utgivandet av de bägge sistnämnda arbetena, se E. W. Dahlgrens nedannämnda levnadsteckning över A.

Källor och litteratur

Källor: E. W. Dahlgren, Johan August Ahlstrand (VA Lefnadsteck-ningar, Bd 4, H. 5, 1912); dens., Nya katalogregler för Kungl. biblioteket i Stockholm (Nord. tidskr. för bok- och biblioteksväsen, Årg. 3, 1916); P. G. Vistrand, Smålands nation i Uppsala (1894—98).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan August Ahlstrand, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5624, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2021-03-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5624
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan August Ahlstrand, urn:sbl:5624, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2021-03-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se