Frantz Joachim von Aken

Född:1738-07-07 – Örebro Nikolai församling, Örebro län
Död:1798-07-23 – Örebro Nikolai församling, Örebro län

Apotekare


Band 01 (1918), sida 342.

Meriter

Frantz Joachim von Aken, f. 7 juli 1738 i Örebro, d 23 juli 1798 därstädes. Föräldrar: hovapotekaren, sedermera hovmedikus Frans Mikael von Åken och Fredrika Margareta Bagge. Farmaceut på faderns apotek Hjorten i Örebro till 1755, i Stockholm å apoteket Markattan hos Jakob Bark till 1758; föreståndare för brunnsapoteket vid Loka sommaren 1761; avreste till England 1761 och praktiserade dels vid Jonsson Jolus & C:ie's stora laboratorier i London, dels å det Haa'ska apoteket, vars dåvarande direktör Michel Clarck var skåning; studerade vid Oxford 1762; mottog som provisor moderns apotek i Örebro 1763; avlade apotekarexamen 16 nov. 1764; förklarad för provinsialapotekare 20 nov. 1764; övertog apoteket i Örebro 1772; assessor 30 nov. 1774. Ledamot av patriotiska sällskapet s. å.

Gift 21 maj 1770 med Sofia Elisabet Kuhlman, f. 1751 (döpt 14 maj), d 21 sept. 18i4, dotter till handlanden Heinrich Kuhlman i Norrköping.

Biografi

Under von A:s ledning utvecklades apoteket Hjorten i Örebro till ett av landsortens främsta och synes ha försett länets övriga apotek med kemikalier. A. var känd så väl för sin skicklighet i fyrverkerikonsten som för det s. k. »Akenska eldsläckningsämnet», varmed ställena omkring eldhärden besprutades; det bestod av alun, järnoxid, järnvitriol och lera, utrört med vatten, och kan möjligen under den tidens bristfälliga brandkårsförhållanden hava spelat en viss roll. Sedan A. 13 maj 1790 släckt »en förfärlig vådeld» i Örebro med alun och vitriol samt därefter anställt åtskilliga experiment, demonstrerade han 1791 och 1792 sitt medel i Stockholm under konungahusets och allmänhetens livliga intresse; 15 jan. 1793 erhöll han K. privilegium å dess tillverkning. Att värdet av uppfinningen emellertid ej lämnades obestritt, framgår av en av A. inspirerad broschyr, som 1794 från honom närstående håll utgavs till dess försvar.

A. ägde, utom gård i staden, en av honom själv gjord uppodling å stadens skog, Akenslund, numera Eriksberg, där han vid sidan av jordbruk även bedrev tegeltillverkning och kalkbränneri. I Örebro stads utveckling och samhällsliv ha såväl A. som hans far gjort en betydande insats; en erinran därom utgör gatunamnet Akensgatan.

Författare

Sv. Odén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Swenska medicinal och apothekar wäxterna efter genera och species upstälde. Örebro 1764. 40 s. (Änon.) — Nödig underrättelse huru magneten wid tand- och annan gikt-wärk appliceras bör, samt huru den förwaras skall, att han må länge behålla sin kraft. Örebro 1765. 4: o 1 bl. — Afhandling om några förbättringar wid bränwins-tilwärkningen i allmänhet, samt at tilreda jäst, och af åtskillige slags bär och frugter samt' potatces tilwärka bränwin. Sthm 1772. 13 s., 1 pl. — Kort afhandling om bränneri-redskap och bränwins-tilwärkning af säd, frukter, bär och rötter, samt om jäst-tilredning och distillerade bränwiner m. m. Örebro 1788. 32 s. (Utvidgad uppl. av föreg.) — Om eld-släckning; uti bref til Kgl. patriotiska sällskapets förste sekreterare (Ny journal uti hushållningen, 1790, s. 152—154; även i Inrikes-tidningar N:o 63, 16 aug. 1790). — Proto-coller angående assessor Frantz Joachim von Åkens försök til eldsläckning och brandskadors förekommande. Örebro 1791. 4: o 4 bl. Utvidgad uppl. jämte ett av A. undertecknat bihang. Sthm 1792. 4: o 9 bl. — Assessor Frantz Joach. von Åkens uptäckte och med rön bestyrkte eldsläckningskonst. Utgifwen af redacteuren til Örebro weckoblad. Örebro 1794. 4: o 12 s. — Korrt af handling om det bästa eldsläcknings sätt med därtil lämpad brand-redskap och nödig brand-ordning; jämte ett bihang. Sthm 1797. 128 s., 1 pl. Ny uppl. Örebro 1840. 73 s., 1 pl. (Även i tysk övers. 1798.)

Källor och litteratur

Källor: J. F. Sacklén, Sveriges apotekare-historia (1833); O. F. Strokirk, Kultur- och personhist. anteckningar (1915).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frantz Joachim von Aken, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5636, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Odén.), hämtad 2023-05-28.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5636
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frantz Joachim von Aken, urn:sbl:5636, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Odén.), hämtad 2023-05-28.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se