Georg F Ameen

Född:1811-09-11 – Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län
Död:1898-04-24 – Stockholms stad, Stockholms län

Tidningsredaktör, Boktryckare, Postdirektör


Band 01 (1918), sida 578.

Meriter

1. Georg Fredrik Ameen, f. 11 sept. 1811 i Karlskrona, d 24 apr. 1898 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten vid örlogsflottan Georg Fredrik Améen och Anna Helena Falk. Student i Lund 8 febr. 1827; avlade juridisk examen 1833. Auskultant i skånska hovrätten 28 juni s. å.; tf. kammarskrivare vid K. M:ts flottas Göteborgsstation 1834 och vid Stockholms station 1837; e. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen och kammarkollegium s. å.; lämnade anställningen i ämbetsverken 1838 och anlade i okt. s. å. ett boktryckeri i Karlskrona under firma Georg Ameen & comp.; utgav från detta tryckeri tidningen Najaden 20 dec. 1838–28 dec. 1852; notarie hos borgarståndet vid riksdagen 1844 –45; redaktör för den moderatliberala tidningen Bore, sedan denna i slutet av 1850 blivit daglig; uppsatte Blekingeposten dec. 1852; lämnade bidrag härtill 1853; flyttade till Stockholm på kallelse av dv. sjöministern K. H. Ulner för att enskilt biträda denne vid frågor rörande sjöförsvaret; notarie hos rikets ständers konstitutionsutskott 1853–54; e. o. kanslist vid generalpoststyrelsen 28 dec. 1854; tf. sekreterare därstädes s. d.; sekreterare 20 apr. 1855; tf. generalpostdirektör kortare tider under åren 1855, 1856, 1858 och 1859; företog en längre utländsk resa för att studera postinrättningarna i Preussen, Sachsen, Bajern och Österrike 1856; postmästare (fr. o. m. 1861 postdirektör) vid Göteborgs postkontors avdelning för ankommande post 10 febr. 1860; stadsfullmäktig i Göteborg 1863–64; erhöll avsked från postdirektörstjänsten 15 dec. 1876 och var därefter bosatt i Södertälje, sedan i Stockholm. LVVS 1865; RNO 1868.

Gift 14 aug. 1848 med Vilhelmina Julia Hildegard Juhlin-Dannfelt, f. 14 aug. 1824, d 2 mars 1903, dotter till brukspatronen Per Juhlin.

Biografi

Under tiden 1839–52 var A. en bemärkt publicist. Hans tidning Najaden intog en bestämt reformvänlig ståndpunkt (för representationsreform och andra liberala krav, liksom bland de första för likbränning i Sverige) och var i vissa avseenden en nagel i ögat för Karlskronaauktoriteterna (särskilt kritiserades landshövdingen hovmarskalken J. O. Nauckhoff); dock var tidningen närmast organ för ortens militära kretsar, under det konkurrentorganet Carlskrona veckoblad representerade det mera borgerliga elementet. Särskilt verkade Najaden i artiklar under den stående rubriken »Några reflexioner öfver Kongl. Maj:ts flotta» till förmån för flottans omdaning — »man borde hellre göra för mycket än för litet för flottan» — och hade till specialitet strid för den »stora flottan»; L. J. Hierta berör också ironiskt i ett brev till A. (i UB) dennes svaghet för stora vackra skepp. A. ivrade för bildningscirklarna, som hade till syfte att sammanföra studerade personer med småborgare och hantverkare. I sin litterära verksamhet, som mest omfattade småuppsatser och noveller, behandlade han ofta tidens idéstämningar, gärna i en lätt kåserande, något ordrik och kvinnlig stil; han slöt sig i sina noveller väl närmast till Fredrika Bremer. Bland medarbetarna i Najaden märkas Bror Edvard Fornell och Per Sparre. På 1860-talet lämnade A. enstaka följetongsbidrag till Göteborgs handels- och sjöfartstidning, där han också stundom skrev i postala ämnen. Även mot slutet av sitt liv lämnade han ibland bidrag till pressen.

Författare

K. Warburg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Kappsäcken. Fragmenter ur min dagbok. H. 1—4. Sthm och Karlskrona 1837—41. (4), 57; (4), 86; 74; 66 s. (Anon.) — En sommar på landet. Berättelser för barn. Karlskrona 1839. 12: o 46 s. (Anon.) — Några reflexioner öfver Kongl. Maj: ts flotta, hufvudsakligast sammandragna ur tidningen Najaden, med åtskilliga tillägg och anmärkningar; 1840 års riksdagsmän tillegnade. Karlskrona 1840. 75 s. (Anon.) — Från eremitaget. Bref till en ung vän. Karlskrona 1843. 12: o (3), 98 s. — Aforismer. Minnen af litterära soiréer i Carlskrona vintren 1845 —1846. Jönköp. 1846. (8), 70 s. — Småsaker på bottnen af »Kappsäcken», utg. af förf. till »Kappsäcken». Karlskrona 1846. 12: o (9), 251 s. — Tre ord om och till bildningscirklarne. Karlskrona 1848. 12: o. — Carlskrona. En skizz för resande. Karlskrona 1852. 12: o 72 s. 2: a uppl. Karlskrona 1856. 48 s. (Anon.) — Assessor Tullboms thésoiréer. 1—2. Karlskrona 1853, 54. 96, 99 s. (Anon.) — Fredrika Bremer. Några minnesblad. Gtbg 1868. 28 s. (Upplasta vid minnesfesten d. 3 nov. 1866; även i Göteborgs K. vet. och vitt. samh. handl., N. F., H. 10, 1870, s. 165 -190.)

Översatt: George Sand [A. L. A. Dudevant, f. Dupin], Leone Leoni. Karlskrona 1839. 228 s. — H. C. Andersen, Bilder-bok utan bilder. Karlskrona 1840. 52 s. — Torkel Trana [F. J. Hansen], Humoristiska noveller. D. 1—2. Karlskrona 1841, 42. XI, 79; 176 s. .

Utgivit: Najaden 1838—52 (se i övrigt texten).

Källor och litteratur

Källor: Finansdep. handl. 10 febr. 1860 (meritförteckn.), RA; [L. Feuk], Hist. skizzer och silhouetter från Carlskrona (1883); H. Hofberg, Sv. biogr. handlexikon, 1 (1873); Ellen Key, Minnen av och om Emil Key, 1 (1915); G. E. Klemming och J. G. Nordin, Sv. boktryckerihistoria (1883); B. Lund- stedt, Sveriges period, litteratur (1895—1902).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Georg F Ameen, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5738, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. Warburg.), hämtad 2023-03-24.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5738
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Georg F Ameen, urn:sbl:5738, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. Warburg.), hämtad 2023-03-24.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se