Reinhold Rüdker Angerstein

Född:1718-10-25 – Hedemora landsförsamling, Dalarnas län (på Vikmanshyttan.)
Död:1760-01-03

Metallurg, Bergsman


Band 01 (1918), sida 792.

Meriter

4. Reinhold Riidker Angerstein, den föregåendes brorson, f. 25 okt. 1718 på Vikmanshyttan, d 3 jan. 1760. Föräldrar: brukspatronen Gustav Angerstein och Anna Rücker. Student i Uppsala 17 febr. 1727. Auskultant i bergskollegiet 2 juni 1738; e. o. notarie 18 dec. 1744; kanslist vid fiskalskontoret 11 juni 1747 (bergskollegiets protokoll); v. fiskal 5 nov. 1752; direktör för den grövre järnförädlingen 28 aug. 1753; e. o. assessor 14 okt. 1756. — Ogift.

Biografi

Tjänsten som direktör för den grövre järnförädlingen, vars förste innehavare A. blev, inrättades på grund av anslag från brukssocieteten. A. var i hög grad verksam för främjande av det svenska bergsbruket. Vid 1755–56 års riksdag ingav han till sekreta handels- och manufaktur- samt bergsdeputationerna åtskilliga förslag i sådant syfte. Viktigast var hans yrkande på åtgärder för att för manufakturverken underlätta anskaffandet av ämnesjärn från hamrarna, i syfte att sätta den inhemska järnindustrin i stånd att själv förädla halvfabrikaten. Av bergskollegiet erhöll han 1759 i uppdrag att deltaga i utarbetandet av förslag till ny manufakturordning. A. företog 1752–53 och 1758 vidsträckta utländska resor, som han skildrat i vidlyftiga reseberättelser. Under den första resan besökte han Spanien, Portugal, Italien, Frankrike och Holland och ägnade därunder ett ingående studium åt handelsförhållandena, särskilt i de stora stapelstäderna Cadiz, Lissabon och Venedig. Om än helt naturligt järnhandeln och möjligheterna för den svenska järnexportens utveckling i främsta rummet äro föremål för hans intresse, utvidgade han dock i själva verket sina redogörelser till översikter över handelsrörelsen i dess helhet, vilka torde äga ett betydande värde ur ekonomisk-historisk synpunkt. För utvecklandet av den svenska exporten på Portugal föreslog han ett av staten understött handelshus, som även kunde tjänstgöra som konsulat. Den andra resan utsträcktes till Schweiz, Baden, Wurtemberg, Elsass, Lothringen och Franche-Comté och användes till studiet av de där belägna järnverken, om vilka A. dels genom personliga besök, dels genom inhämtade upplysningar förvärvade en omfattande kännedom. Sina reseberättelser prydde han med omsorgsfullt utförda avbildningar av maskiner och redskap, stads- och landskapsvyer samt kartor.

Författare

Erik Naumann.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Anmärkningar wid italienska byggnadssättet til förekommande af eldsvådor. Sthm 1759. 4: o (6), 52 s., 3 pl.

Handskrifter: Om handelen på Cadix etc, ett band, innehållande följande berättelser: Om handelen på Cadix. Dat. Bordeaux 21 okt. 1752; Om handelen på Lissabon. Dat. Paris 4 maj 1753; Om handelen på Venedig. Dat. 28 juli 1753; Om handelen på Senegaglia; Om handelen på Ancona (Utländska bergverksrelationer, bergskollegiets arkiv, RA; kop. flerstädes). — Om järnwärc-ken på ymse sidor Rein och Mosell, ett band, innehållande: Om järnwärcken bägge sidor Renströmmen ifrån Bodensee i Sveitz till Coblentz; Om järnwärcken bägge sidor Moselströmmen' ifrån öfra Lottringen till Cöllen (ibid.).

Källor och litteratur

Källor (till A. 1—4): Bergskollegiets prot.; J. A. Almquist, Bergskollegium (1909); G. Géze-lius, Försök til et biogr. lexicon, 4 (1787); Den sw; Mercurius, Årg. 6, 1760—61, s. 211.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Reinhold Rüdker Angerstein, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5839, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2023-09-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:5839
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Reinhold Rüdker Angerstein, urn:sbl:5839, Svenskt biografiskt lexikon (art av Erik Naumann.), hämtad 2023-09-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se