Carl Skarstedt, foto O Petterson, KB

Carl W Skarstedt

Född:1815-08-07 – Domkyrkoförsamlingen i Göteborg, Västra Götalands län
Död:1908-02-27 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Präst, Teolog, Kyrkohistoriker


Band 32 (2003-2006), sida 423.

Meriter

1 Skarstedt, Carl Wilhelm, f 7 aug 1815 i Gbg, Domk, d 27 febr 1908 i Lund. Föräldrar: styrmannen Abraham S o Ida Christina Ljungqvist. Studier vid Willinska friskolan i Gbg, Gbgs h lärdomsskola o Gbgs gymn 23–34, inskr vid UU 15 nov 34, FK där 13 dec 39, prästex 10 dec 40, disp pro gradu vid UU 3 juni 41, prästv i Gbg 26 nov 41, adjunkt i Slöinge, Hall, 12 dec 41–30 april 48, mag vid UU 14 juni 42, tf rektor vid Halmstads h elementarlärov vt 43, inskr vid LU 26 okt 47, doc i exegetisk teologi där 5 april 48–56, prebendekomminister i Hällestad, Malm, 24 juni 48–8 juni 51, tf o bitr stadskomminister i Lund juni 53 o 1 maj 54–16 april 56, kh i Solberga, Älvsb, samt Jörlanda o Halta, Göt, 28 sept 55 (tilltr 1 maj 56), andre teol adjunkt vid LU samt kh i Stångby prebendepastorat, Malm, 31 okt 59 (tilltr 1 jan 60), adjung led av Lunds domkap 60–65, tf prof i dogmatik vid LU vt 60, i prakt teologi där ht 60, TD i Jena, Tyskland, 12 dec 60, tf prof i kyrkohist o symbolik vt 61–vt 65 samt i exegetisk teologi vid LU ht 64, kontraktsprost i Torna kontrakt, Malm, 25 febr 63–30 maj 67, prof i prakt teologi vid LU, led av Lunds domkap samt kh i Uppåkra o Flackarp, Malm, 29 sept 65 (tilltr 1 maj 67), dekanus i domkap i Lund 66 o 68, sekr i Lunds missionssällsk, ordf där 76–78, prof i exegetik vid LU 7 jan 78–31 dec 97, led av allm kyrkomötet 78, 83, 88 o 93. – LVVS 78.

G 1) 24 april 1856 i Gudmuntorp, Malm (kbf i Helsingborg), m Hedvig Elina Wieselgren, f 24 april 1839 i Västerstad, Malm, d 28 dec 1863 i Lund, dtr till domprosten Peter W o Matilda Catharina Rosenquist; 2) 12 aug 1864 i Karlshamn m Ida Paulina Westdahl, f 11 okt 1843 i Jönköping, d 14 april 1916 i Sthlm, Osc, dtr till hovpredikanten o kontraktsprosten Carl Magnus W o grev Paulina Emilia Eleonora Cronhielm.

Biografi

Carl S:s liv omspänner i stort sett hela 1800-talets sv kyrkohistoria. Det formades av triangeln Gbg-Uppsala-Lund. Han föddes och växte upp under små omständigheter i Gbg, där han senare prästvigdes. I Uppsala inledde S sina studier och promoverades. I Lund var han akademiskt verksam i mer än ett halvsekel, förutom under de fyra år han var kyrkoherde i Solberga, norr om Gbg.

Redan som barn tog S intryck av J O Hoofs (bd 19) lärjungar och som gymnasist predikade han med venia av biskop C F af Wingård. I ett tryckt inlägg försvarade S denne gentemot Aftonbladets angrepp vid ärkebiskopsvalet 1839. Själv var och förblev S romantiker. "Allt det bisarra hos romantiken kan man återfinna hos denne man" (Tegnér, s 42). I Uppsala mötte han 1840 P Wieselgren och blev nykterhetsföreningens sekreterare. Sitt första, mer än sexåriga missiv som präst fick han hos H Schartaus (bd 31) vän S Kamp (bd 20, s 606) i Slöinge. Intrycken från Kamp kombinerades med ungdomens beundran för Hoof och L Linderot (bd 23), och med intryck från kretsarna kring C O Rosenius (bd 30). I inställningen till denne ger S:s brev ibland dock ett ambivalent intryck. Beskrivningen av S:s teologiskt-kyrkliga ståndpunkt som "den äldre pietistiska" (Billing) är bara delvis träffande. Den historiskt omdiskuterade termen "schartauska vänstern" (Newman) säger däremot något väsentligt om S. Avgörande för S var att den kristna tron var levande, inte abstrakt. Hans mest beundrade förebild blev J H Thomander, vars byst stod i hans bibliotek. Thomanders kombination av romantik, politisk liberalism och en av väckelsen påverkad, konservativ kristendomsuppfattning blev även S:s. När han avböjde att skriva en biografi över Thomander, var det bl a med motiveringen att denne för honom var "på sätt och vis ett helgon" (brev till H Schönbeck 4 nov 1889).

S har blivit föremål för motstridiga bedömningar. Han har berömts som exeget och lingvist (Ahnfelt), men också nedvärderats som vetenskapsman (Tegnér). Som exeget lämnade han många bidrag till P Fjellstedts (bd 16) bibelverk. S var den siste professorn i Lunds teologiska fakultet som innehade befattningar i så skiftande ämnen som (Gamla testamentets) exegetik, kyrkohistoria, dogmatik och praktisk teologi. Ännu på sin ålderdom publicerade han sig inom skilda discipliner, ibland under pseudonymen C Abrahamsson, och sökte förena vetenskapliga anspråk med ett uppbyggligt innehåll. Han var en polyhistor, präglad av det akademiska befordringssystemet och inte minst av sina motgångar, särskilt svåra i början av 1860-talet. Vid teologie doktorsutnämningen 1860 föreslogs S av Thomander till en doktorsgrad men ströks av ärkebiskop H Reuterdahl (bd 30). S å erhöll han dock, efter att ha inlämnat en avhandling, denna akademiska grad i Jena. I flera av S:s senare historiska arbeten är godtyckligheten vid doktorsutnämningar ett återkommande tema. 1862 förbigicks han vid två professorstillsättningar, 1863 miste han sin hustru, som även hjälpt honom med skrivarbetet, och 1865 avled hans beundrade gynnare Thomander. Två månader senare utnämndes S dock till professor i praktisk teologi. Motsättningen mellan å ena sidan S, å den andra Reuterdahl och den lundensiska högkyrkligheten, särskilt A N Sundberg och C Olbers (bd 28), bestod såväl principiellt som personligt.

S gav ut skrifter inom alla den praktiska teologins områden utom, betecknande nog, kyrkorätt och liturgik, bl a Predikoverksamhetens och den andliga vältalighetens historia i Sverige till omkring 1850 (1879) och Kyrklig själavårdslära (1877). Som specimen för professuren i praktisk teologi skrev han 1862 en avhandling Om den evangeliska kyrkosången; den kan ses som den första i sitt slag av en sv författare. Han skrev själv psalmer, av vilka en återfinns i den sv psalmboken från 1986. S hade medverkat redan i 1849 års upplaga av den s k Thomander-Wieselgrenska psalmboken och bearbetade den senare 1871 och 1875 (för Evangeliska fosterlandsstiftelsen). Störst betydelse fick dessa bearbetningar som utgångspunkt för alla upplagor som gavs ut i Amerika från 1877. Ännu vid 1900-talets mitt användes den vid sv gudstjänster inom Augustanasynoden. S:s bearbetningar innebar ofta en återgång till texten i 1819 års psalmbok. Han översatte såväl P F Hillers av schartaulärjungarna uppskattade sånger (1852), som engelska missionshymner (i samlingen Christeliga missions-sånger 1861). I den sistnämnda infogade han en, jämfört med originalet, ny sångkategori: För de romerska katolikers omvändelse; epitetet "protestant till ytterlighet" (Hallberg) var motiverat. S var musikalisk och komponerade även något. Originell är hans rimmade översättning av Psaltaren (1862), uppställd och ordnad efter sv kyrkans koraler. Hans mest kända psalm har missionen som motiv, och i Lunds missionssällskap tog han verksam del. S engagerade sig för den s k missionsskandinavismen och föreslog 1863 upptagandet av ett gemensamt skandinaviskt missionsarbete i Indien.

S:s skarpa avståndstagande från högkyrklighet och katolicism ledde även till positiva åtgärder. Tillsammans med bl a prof M Weibull bildade han i Lund en Gustaf Adolfs-förening, vars förste ordförande han blev. På kyrkomötet 1888 motionerade S om firandet av en reformationsdag, ett förslag som tidigare väckts av lektor U L Ullman, och som ledde till att Andra böndagen blev reformationsdag. På kyrkomötet 1893 följde S den lågkyrkliga linjen, och bestred av historiska skäl Konkordieformelns ställning som bekännelseskrift.

S var känd för sina ordlekar. Hans avhandling för gamla teol kand-examen behandlade Bibelns ordlekar (De luce ex lusibus verborum), ett ämne som han även senare återkom till, och många av de utgivna predikoutkasten spelar skickligt på ordens uttal eller innebörd. En del ordlekar höjer sig till aforismens plan, "Strödda predikningar äro gemenligen ägnade att göra människor förströdda" (brev till P A Huldberg 16 jan 1861). Andra är mera burleska, och även S:s beundrare insåg att hans predikoämnen ibland var "med så mycket konst uppställda att de dallra på gränsen av det inepta" (obegripliga), samtidigt som hans tillämpningar var "mycket urgenta" (Ahnfelt). Ordlekarna fungerade dock oftast pedagogiskt, och särskilt i yngre år gjorde S stort intryck som en både allvarlig och medryckande predikant. För practical jokes var han inte främmande, men de ännu levande anekdoterna om hans ordlekar går ibland längre än verkligheten. "Han var ytlig och djup. Hans liv var lek och på samma gång järnflit och oändligt allvar" (Hallberg). Hans levnad och hans ordkonst kunde beskrivas på samma sätt.

Arbetet med det största verket i S:s mycket omfattande produktion, Göteborgs stifts herdaminne ur kyrkan och skolan (1878–85), präglades av ett rastlöst insamlingsarbete. Genom att lägga domkapitelsakterna till grund för sitt arbete blev S den förste vetenskapligt arbetande stiftshistorikern i Gbgs stift. Genom hans stora personliga nätverk tillkom ytterligare material. Därtill samlade han som en botaniker "rara växter" ur den stiftshistoriska floran. Herdaminnet präglas således i hög grad av S:s intresse för det originella och speciella i levnadsöden, predikoämnen och församlingsliv. Medan hans uppgifter om tjänstedata i allmänhet visat sig vara pålitliga, är familjeuppgifterna ofta ofullständiga, ibland tom felaktiga. S:s teologiska värderingar får starkt genomslag. Till den ortodoxa kritiken av 1700-talspietismen ställde han sig särskilt oförstående. De många anekdoterna, som länge ansågs minska det historiska värdet av S:s arbete, har senare uppvärderats som belysande för mentalitet och tidsläge. S tillhörde den skola som, med uppgiftssamlandet som program, tog avstånd från den idealistiska historiefilosofin och från den kyrkohistorieskrivning som koncentrerade sig på biskoparna, vilkas ämbeten han själv av principiella skäl ifrågasatte. Nära herdaminnets genre ligger Uddevalla kyrko- och skolminnen (1888), som är ett av hans mest lyckade arbeten. S skrev också flera artiklar i biografiska lexika.

S hjälpte gärna fattiga studenter som han uppfattade som "allvarligt gudfruktiga" och utövade även annars välgörenhet, ofta anonymt. För sina gamla vänner kunde han behålla förtroendet även om de beträtt banor som var honom själv främmande. Avgörande var att de inte var "batardkristna, som mycket strida om tron men föga eller intet för tron, söka och få mänsklig ära men slippa, eller rättare, undvika allt omak av Kristi kors för sin s k tro" (brev till L W Henschen 23 maj 1884). Många studenter med bakgrund i låg- eller gammalkyrklig väckelsefromhet fann i S en faderlig vän. Då S vid 82 års ålder erhöll pension, hade tiden för länge sedan gått ifrån honom. I teologiska fakulteten var han den siste romantikern. Under hans sista år framträdde "det goda hos honom" alltmer och han sökte gottgöra gamla fel (Billing). Vid sin bortgång var S senior både i akademistaten i Lund och inom Sv kyrkans prästerskap. Hans stora bibliotek hamnade efter hans död i Amerika.

Författare

Anders JarlertSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

S:s arkiv i LUB (ms, anteckn:ar, brev m m) o i Bethel academy, St. Paul, Minnesota; brev till S även i KB o GUB. - Brev från S i GUB (bl a till S A Hedlund o många, 181 st, till P Wieselgren), KB (bl a till P Huldberg, C M Carlander, H Schönbeck o H Wieselgren), LUB ( bl a till S Bring o Gustaf Andersson), RA (bl a till C Naumann), UUB (bl a till L W Henschen, C H Rundgren o G Wennerberg) o i Swenson Center, Augustana college, Rock Island, Illinois.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Hvad tänker Aftonbladet och hvad tankes om Aftonbladet i anledning af erkebiskopsva-let? [Omsl: Om anfallet emot Vingård i det adertonde Aftonbladet.] Upsala 1839. 36 s. [Anon.] - De lusibus verborum in lingua Hebraica disquisido. P 1. Upsaliae 1841. 4:o. 10 s. [Akad avh för graden; preses H G Lindgren.] - Samuel Holm Carlsson ([P. Wieselgren, H. M. Melin & C. W. S,] Bidrag till Lunds stifts herdaminne, utg af ett sällskap, Lund 1846, s 47-82; biträdd af S. Kamp, allt enl föret). - De luce ex lusibus verborum, quos dicunt, litterarum sacrarum studioso adful-gente disquisido ... Lunda? 1847. 4:o. 42 s. [För teol kand; presesj M Melin.] — Christelig kyrkohistoria för skolor och familjer ... Overs från tyskan [efter C. G. Barth] o bearb. Lund 1848. (8), 241 s. [Anon.] 2., omarb uppl:... för skolan och hemmet, utg. 1855. 300 s. 3. uppl 1862. 299 s. 4. uppl 1873. 300 s. Övers: Kristin uskokunnan historia ... Turussa 1861. [Anon; enl uppg.] 2. painosjyväskylä 1876. 225 s. [Anon.] - Doc-tor Martin Luthers lefVerne (i korthet) (Doctor Martin Luthers Hus-postilla, ÖfVers af C. J. Blix, 3. uppl Fahlun 1848, 4:o, s [V-VIII]; anon; 4.-9. uppl 1853, 1856, 1858, 1859, 1860, 9. uppl okänd, 10.-11. uppl 1863, 1866, 12.-13. uppl okända, 14. uppl 1871, 15.-16. uppl okända, 17. uppl 1873 o 1874). - Minnesord vid theol. doctorn, prosten öfver Halmstads contract, kyrkoherden i Slöinge o Eftra församlingar, magister Samuel Kamps jordfästn i Slöinge kyrka d 20 dec 1848 ... Lund 1849. 22 s. - Num principaliter, ut ajunt, dif-ferant Lutherani et reformati in construenda ecclesia. Lundse 1849. 75 s. [För adjunktur.] - De ecclesia ante Christum ejusque explicatione, speciatim ex crisi tri-hasresis, quam dicunt, Judaica: consideranda, com-mentatio dogmatico-historica. P 1-2. Lunda? 1851. 101 s. [För professur.] - Handbok i allmänna verlds-historien, efter bibliska grundsatser, bearb för skolan o hemmet. Lund 1851. 340 s. [Anon; efter C G Barth.] 2. genoms uppl Sthlm 1860. (8), 372 s. 3., d:o 1864. 374 s. - De disciplina ecclesiastica, quae dicitur, in systemate theologise practicse suo loco coltocanda et ordinanda commentatio. Lundse 1853. 58 s. [För adjunktur.] - Böne- och tacksägelse-ord vid philoso-phiae doctors-promotionen den 23 juni 1853, framställde. Lund 1853. 5 s. - S. Matthei evangelium / S. Johannis evangelium / Pauli epistel ull de romare / S. Pauli epistel den första till de corinther / ... den andra... / S. Johannis Uppenbarelse [förklaringarna] (Biblia, det är All den heliga skrift med förklaringar af P. Fjellstedt, bd 3. Nya testamentet, Gefle 1854-55, 4:o, s 9-116, 247-323, 409-459, 460-504, 505-531, 759-807; 2. uppl 1862, s 1-111, 237-310, 393-442, 445-486, 487-512, 728-776; [3.]-8. uppl 1869, 1873, 1875, 1878, 1882, 1883, s 9-116, 236-307, 387-44, 435-477, 477-501, 706-750, 9. uppl [reviderad av C Norrby] 1885, s 11-116, 231-299, 377-421, 422-461, 462-484, 686-729, nya uppl 1890, 1893, 1894, 1896, 1898, 1903, 1905, 1910, 1913, [rev av C Åhfeldt] 1919). - Handbok i den bibliska fornkunskapen jemte förklaring af åtskilliga dunklare ställen i Den heliga skrift, [omsl:] af C G Barth. Öfvers af C. W. S. Sthlm 1857. (12), 294 s. [Enl föret helt omarb av S.] 2. tillök uppl: Utg av C. W. S. 1860. (8), 343, (8) s. 3., omarb uppl: Handbok i biblisk fornkunskap jämte förklaring ... skrift, af C. W. S. Sthlm 1890. III, 334 s. - Samling af korta prediko-utkast öfver kyrko-årets så väl nyföre-slagna som äldre högmesso- och aftonsångstexter. Sthlm 1857-58 [omsl]. (8), 830 s. - Bidrag till Göthe-borgs stifts-historia (Götheborgs Stifts-tidningar, 1859-60,1863,1875,1877-80, Gbg, 4:o, passim). - Prestmö-tespredikan, hållen i Götheborg andra mötesdagen den 29 juni 1859 (Handlingar rörande prestmötet i Götheborg den 28 & 29 juni samt 1 juli 1859, Götheborg 1860, 4:o, afd 2, s 27-41; annan utg: P. Wieselgren, C. W. S o J. H. Holmqvist, Predikningar vid prestmötet i Göteborg år 1859 [omsl], Gbg 1959 [-60], s 25-45). - En liten pilt med fem små bröd. Prediko-föredrag öfver evangelium på Midfastosön-dag, hållet för ungdomen i Lunds kathedralschola. Till tr lemnadt på begäran af scholans rector. Lund 1861. 24 s. 2. uppl så. - Christlige lärare uppställde till strids med denna lösen: Herren är sol och sköld. Predikan, hållen i Lunds domkyrka, vid Lunds stifts prest-sällskaps sammanträde d 29 aug 1861. Lund 1861. 20 s. - Christeliga missions-sånger. Med ett förord af d:r P. Fjellstedt. Sthlm 1861. 218 s. [Anon. Dess nr 10 o 40 ingår i Förslag till svensk psalmbok för de evangeliskt-lutherska församlingarne i storfurstendö-met Finland, revideradtHfors 1869 (nr 521 f: Up-tänd ditt ljus, o helge And' o Så långt som hafvets bölja går, anon), Ånyo rev Åbo 1880 o 2. uppl 1883 (525 f), Svensk psalmbok för ... Finland, Hfors 1888 (125 f, ej anon) o senare uppl, andra utg Hfors 1942 (161 f), 1946 (167 f), vidare Psalmisten utg av Sv baptistsamfundet, Gefle 1880 (418, 417), 2.-6. uppl 1880-88, enbart nr 40 i 7.-19. uppl 1903-21, Nonpa-reil-uppl Sthlm 1906, Miniatyruppl 1906-13 o Petit-uppl 1919 (290), Psalmisten, Baptistsamfundets sångbok, 1928, med Ny ed 1930-32 o a uppl 1928-35 (558, 560), Förslag till reviderad psalmbok för Svenska kyrkan af Psalmboks-komitén Sthlm 1889 o Godtköps-uppl 1890 (142 f, med P. Fjellstedt som förf), Upsala 1896 (155 f, S förf), S Alin, Psalmboksförslag, Lund 1903 (148, 147), o bara nr 40 i E Evers, Förslag Sthlm 1902 (179), Den svenska psalmboken 1937 (245) o 1986 (414) o deras uppl.] - Några drag ur Swedenborgianismens äldsta historia. (Insändt.) (Svensk kyrkotidning, årg 7, 1861, Lund, s 283-320). - Om den evangeliska kyrkosången. Acad afh. Lund 1862. 86 s. [För professur.] - Kyrkoherden, magister Hans Birger Hammars lefnad och verksamhet. Lund 1863. 116 s. [Anon. Även utg s å tills med likpredikan över H av P P Welinder.] - Påskdagen (Predikningar öfver de påbudna nya högmessotexterna, utg af pres-ter i Lund stift på föranledande af stiftets biskop (J H Thomander], Första årgången, Lund 1863, s 338-357). - Annandag-pingst (Predikningar öfver Svenska kyrkans nya högmesso-texter under medv af flere bland kyrkans lärare utg af Evangeliska fosterlands -stiftelsen, andra årgången, d 1, Sthlm 1863, s 507-520). - Tjugoandra sönd. efter Trefaldighet (ibid, d 2, 1864. s 341-357). - Christelig likpredikan ... (C W S, N. A. Laurin o F Barfod, Åt minnet af prosten och kyrkoherden i Farhults och Jonstorps församlingar magister Paul Gabriel Ahnfelt, död den 11 o begrafVen d 19 oct. 1863 Helsingborg 1864, 4:o, s 3-22). - Några hufvuddrag af Hedvig Elina Skarstedts lefnadsbild (J H Thomander, Vid doktorinnan Hedvig Elina Skarstedts född Wieselgren, jordfästning i Lunds domkyrka den 5 Januarii 1864, Lund 1864, s 9-24; anon). -Heliga vårdtecken öfver Ansgarii graf, behjertansvär-da för den svenska kyrkan. Missionsbetraktelse vid det tusenåriga minnet af Ansgarii dödsdag, i Lunds domkyrka den 3 febr. 1865. Lund 1865. 18 s. - Handbok i Sveriges kyrkohistoria, för skolan o hemmet. Afd 1/2. Sthlm 1866-67. 244 s. - Missionsbetraktelse öfver Apostl. gern. 14: 21-28. hållen i Lunds domkyrka d. 3 Junii 1867. [Rubr.] Lund 1867. 16 s. (Bihang till Lunds missions-tidning, [N F, årg 22, 1867,] n:o 9.) -Fjerde betraktelsen av C. V. S. / Branden (J. Collian-der m fl, Elfva julbetraktelser till andakt och uppbyg-gelse för troende, saml o utg af E. W. L. Rundquist, Sthlm 1869, s 49-75; sign). - Luther och Napoleon. Tvenne högmessopredikningar, hållne 1869 af C. W. S. Carlshamn 1870 [omsl]. 55 s. [Sign.] [Ny uppl] 1872. (Andeliga småskrifter till godt pris, nr 2.) - Minnesord vid framl. kontractsprosten i Frosta härad och kyrkoherden i Höxeröd Göran Peter Rambergs jordfästning d. 14jan. 1872. Lund 1872. 22 s. - Om "Fader vår" af C. W. S. (Frideborg, christlig folkkalender, utg af B. Wadström, årg 7, 1873, Sthlm 1872, s 49-61; sign). - Lars Linderot (Förr och nu, illustr läsning för hemmet, bd 3, 1872, Sthlm, 4:o, sp 628-632, 635; anon). - Predikan hållen vid contractsprosten Nils Theodor Simonssons jordfästning i Örtofta kyrka den 24 januari 1873. Lund 1873. 18 s. - Den theologiska fakultetens i Lund album under loppet af femtio år 1825-1875. Utg af n. v. dekanus. Lund 1875. TV, 61 s, Completterande bihang... [rubr], s 63-66. [Föret undert C. W. SJ - Kyrklig själavårdslära, belyst af anmärkningar i urval ur J. A. Bengels skrifter, ett försök i praktisk theologi. Sthlm 1877. (8), 325 s. - Om den pastorala kliniken (Theologisk tidskrift, årg 17, 1877, Upsala, s 81-100; sign C. W. S.). - Den bibliska for- meln "nåd och sanning" (ibid, s 229-250; d:o). - Predikan hållen vid framlidne kyrkoherden i Carlshamn, contractsprosten m. m, d. NicolausJohannes Cervin-Stéenhoffs jordfästning i Carlshamns kyrka d. 14 jan. 1879. Carlshamn 1879. 19 s. - Predikoverksamhetens och den andliga vältalighetens historia i Sverige ull omkring 1850. Framställd. Lund 1879. 304 s. - Bi-schof Jesper Swedberg, der Väter Emanuel Sweden-borgs. Eine Biographie. Frei aus Dr. R. L. TafeFs „Do-cuments concerning Swedenborg", hrsg in London 1875. Frankfurt am Main [1879], 98 s. [Anon; dock byggd på artikel sign av S i Sv biogr lex, bd 16.] - Minnesord talade vid v. stadscomministern, th. ph. cand. Jöns A:son Bedingers jordfästning i Lunds domkyrka den 16 april 1880. Lund 1880. 14 s. [S 13 f: Personalia över denne o Gustaf Ask.] - Das Verhältniss der Kul-tuspredigt zur Wissenschaft und zur allgemeinen Bildung (Zeitschrift fiir kirchliche Wissenschaft und kirchliches Leben, Jahrg 2, 1881, Leipzig, 4:o, s 192-226). - Augustus und Augustana. 1-2 (Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchenzeitung, Jahrg 15, 1882, Leipzig, 4:o, sp 1033-35,1057-61). - Om sabba-then. Föredr vid prestmötet i Lund d 22 aug 1883. Lund 1883.4:o. 19 s. (Handlingar rörande prestmötet i Lund den 21, 22 och 23 augusti 1993, Lund 1883-84 [; 7].) - Om formeln ande och sanning. [Rubr.] [Lund 1883.] 4;o. 112 s. [Acta Universitatis Lunden-sis, LUA, T 20. Afd för teologi, 1.] - De formula 6iKa-Loowri Kcd elpfivri, speciatim habita ratione ad concio-nem, quse dicitur montana. [Rubr.] [Lund 1883.] 4:o. 59 s. (Ibid, 20: 2.) - Lifsbilder från det lutherska reformationsårhundradet. Lund 1884. 266 s. [Anon.] -Minnesord vid prebendecomministern Peter And-reens jordfästning i Uppåkra af församlingens kyrkoherde. Lund 1884. 14 s. [Anon.] - Göteborgs stifts herdaminne. Ur kyrkan och skolan. Efter mestadels otr källor sammanfördt. Gbg & Lund 18 [78-] 85. VII, 1272 s. Ny uppl, Utg av KNorborg. Under medv av S Öhrvall. Gbg 19[43-]48. 724 s. - Uddevalla herda-och skolminne. Efter till stor del otr källor samladt o utg af C. W. S. Lund 1886. X, 295 s. [Sign.] [Ny omarb uppl:] Uddevalla kyrko-och skolminne. Efter... 1888. XI, 426 s, 18 pl. - Textudäggningar, jemte ny utkast-följd, öfver alla kyrkoårets evangelier och episdar. 1-3. Sthlm 1886-88. 1. Den första s. k. nya årgången. 1886. 423 s. 2. Den andra s. k. nya årg. 1887. 398 s. 3. Den äldre eller "af ålder nyttjade" årg. 1888. 387 s. -Apostlarne Petrus', Paulus' och Johannes' herdabref. Utläggningsförsök. Sthlm 1887.115 s. - Gymnastikon. Vid en halfsekelsfest i Götheborg d 7 aug 1888... tr såsom manuskr. Lund 1888. 21 s. [Anon vers.] -Jacob Vadman. En presterlig lifsbild från vår tid och vårt land. Sthlm 1889.120s, 1 pl-bl. [Anon.] -En vesterås-biskops fanatism för 130 år tillbaka (Förr och nuN F, bd 4,1889, 8:o, s 25-27, 43 f, 46, 51 f, 54 f; anon). -En fanatisk Göteborgsbiskop för 230 år tillbaka (ibid, s 84-88; anon). - En fanatisk karlstadsbiskop för 170 år tillbaka (ibid, s 145-148; anon). - 1889(-1896) års bönedagstexter utlagda och i predikningar förklarade af C. Abrahamsson. Arg [1-6,] 7-8. Sthlm 1890-96. [Pseud.] 66, 61, 63, 64, 64, 64, 80, 74 s. - Det Nya testamentets heliga skrifter efter J. A. Bengels sätt tolkade och förklarade. 1*. Jacobs ochju-das epistlar. Malmö 1891. 70 s. - Om gudsbegreppet, ur biblisk-filologisk grund uppfattadt (Tidskrift för teologi utg af O Ahnfelt, årg 1, 1891, Lund 1890[-91], s99-130,215-252; sign: C. W. S.).-Kristelig kyrkohistoria i lifsbilder, med ledning af dels äldre almanacksnamnsuppgifter, dels utkast till en ny, evangelisk, kalender. För "skolan och hemmet". Malmö 1892. 142 s. - Det lärda Uddevalla. Ett utkast 1892. [Rubr.] Uddevalla 1892. 4:o. 11 s. [Anon vers.] - Det theologiska doktoratet i Sverige resp. 1593-1893. En tillfällighetsskrift af C. W. S. Lund 1893. 145 s. [Sign.] - Liktal och sorgeqväde vid kyrkoherden Fr. Th. Gustafssons jordfästning i Kågeröd den 17 Juli 1893. Helsingborg 1893.18 s. — Ett tjugofemårs gymnasiiminne från Götheborg 1821-1845. Tillegnadt doktor O. S. Edvard Ström. Tr som manuskr, Lund 1893, 42 s. [Anon.] - Sång om Wiken af C. W. S. (Tr som manuskript.) [Rubr.] Uddevalla 1893. [Omsl.] 4:o. 8 s. [Sign vers.] - Ett femdoårs studentminne [J H Thomander] (Frideborg, folkkalender, 28, 1894, tr 1893, s 144-147; undert C. W. S.). - Gustaf Adolfs minne. Ett föredr på "Alla helgons dag" o Gustaf Adolfs dödsdag (ibid, 29,1895, tr 1894, s 49-61). - Predikant och predikan. En homiledsk läro- o läsebok i öfversättn o bearb av C. Abrahamsson. Sthlm 1894. 228 s. [Pseud.] -Femtonde söndagen efter trefaldighet. Predikan (Predikningar öfver kyrkoårets trenne årgångar högmässotexter af svenske prestmän ... saml o utg afJ Vallin [förtit: Predikningar af svenske prästmän jämte porträtt o biografier], Sthlm 1893[-95], 4:o, Gamla högmässotexterna, s 384-394). - Quantum frequens agnominationum, quae dicuntur, usus apud Hebraeos in litteris sacris interpretandis valeat disquisido. Lund 1895. 4:o. 76 s. [Även: Acta Universitatis Lundensis, LUÅ, T 31: 1. Afhandlingar i teologi o humanistiska ämnen, 2.] - Phcenician colonization in Scandinavia (The imperial and Asiatic quarterly review, 2. series, vol. 10, nos. 19 & 20, Woking 1895, s 400-417). - Ljus och rätt såsom inskrift på Luthers minnesvård. Föredrag i K. F. U. M. d 18 febr 1806. Malmö 1896. 32 s. -"Hvad gången I ut till att se?" (Frideborg, 34, 1900, tr 1899,s 82-92; anon). - Apostelen Petri epistlar öfver-satta och tolkade efter uppränningen af Davidspsalmen XXXTV. Af C. W. S. Sthlm 1903. 104 s. [Sign.] -Rosenius • Rosén • Rosén v. Rosenstein, ett kyrkohisto-riskt rosenblad och korsblomma upprunna vid Roasjö stränder af C. W. S. Sthlm 1904. 46 s. [Sign.] - Ett hundra åra minne af västgötapredikanten magister Jakob Otto Hoofs lif och verksamhet. Utg af C. W. S. Sthlm 1905. 82 s. [Sign.] - Biografier i Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män, bd 8-23, Upsala & Örebro 1842-57, o N F, bd 8, Sthlm 1879-81, samt härtill Register ... i bd 23,18[56-]57, s 457-58, allt sign, oftast C. W. S.; levnadsteckningar även i Brockhaus' Conversations-Lexicon, 10. Aufl, Leipzig, Der Christen-Bote, hrsg v J. C. F. Burk, Stuttgart, Evangelischer Kalender, hrsg v F Piper, Berlin; verser till: pastor Martin Hallen o Hedvig Amalia Leff-ler, vigsel dec 1844, Gbg 1844,15 s (anon), kyrkoh Jo-sua Colliander o Fredrika Thomander, vigsel 16/6 1858, Lund 1858, 4:o, (4) s (undert C. W. S.), o över: Fr. Sjöholm, 1847, Gbg [enl uppg], lektor Gustaf Andersson 23/4 1864 i Lunds domkyrka (i likpredikan avj H Thomander, Lund 1864, s 12 f), prosten Johan Carlsson 29/2 1884 i Okome kyrka (sign S., i d:o av C A Carlsson, Gbg 1884, s 12-14), fru Johanna Jacobi 8/9 1887 i Uddevalla (sign C. W. S., Uddevalla 1887, s 3-5), missionären Anders Blomstrand, begr 21/10 1887 (undert C. W. S., Lund 1887, 4:o, (2) s), Christian Naumann 4/9 1888 (anon, Sthlm 1888,4:o, (4) s), Kammarrådet Carl August Fehr 8/10 1890 (sign C. W. S, Sthlm 1890, 4:o, (4) s); dikter, vanligen sign S. eller C. W. S., även i bl a: Det första skandinaviska missionsmötet i Malmö d. 26 och 27 augusti 1863, Söderköping 1864, s 43-45, Frideborg, (christlig) folkkalender, 1870,1872-75,1877, Sthlm 1869-76, Cecilia, mu-siktidn för folket, 1869, Landskrona, Hemåt, ddn för lutherska kristna, 1879, Sthlm, Augustana och Missionären, 1880, Moline, 111; bidr o recensioner i: Bibelvännen, Lund, Budbäraren, Evangeliska fosterlandsstiftelsens tidn, Sthlm, Frids-budbäraren, tidn för den inre missionen, Sthlm, 4:o (medred från 1848), Her-moder, Sthlm, Nordisk kyrko-tidning, Sthlm, Evangelisk kyrkovän, Sölvesborg, 4:o, Studier, kritiker och notiser, Lund, 4:o, Nykterhetsvännernas tidning, Falun, samt Theologisk Tidsskrift, 1878-80, Kh™, o Dansk Missionsblad, Khvn, vidare i Aftonbladet, Cor-respondenten, Upsala, Skånska Correspondenten, Lund, Snällposten, Malmö, Svenska Minerva, Sthlm, Tiden, Sthlm, Väktaren, Sthlm, Öresundsposten, Helsingborg.

Utgivit: Den svenska psalmboken af år 1819. ÖfVer-sedd af J. H. Thomander, P. Wieselgren m. fl. Malmö 1849. VIII, 409 s. [Anon medutg.] Ny öfVersedd uppl Sthlm 1871. X s, s 11-416 s. [Anon utg. Bland senare utg även:] Chicago 1877. VII s, s 9-419. 1879. 410 s. -C Scrivers Andeliga skattkammare, eller Betraktelser för hvar dag i året uppställda ur Gottholds liknelsesamtal. Öfvers [av G Röhl, reviderad av C W S]. Fah-lun 1849. 273 s. [Anon.] 2. tillök uppl Sthlm [1862]. VIII, 412 s. [3. uppl] 1885. 419 s. - M F Roos, Skiljaktigheten och öfverensstämmelsen Guds barn emellan, i detta lifvet. Betraktade ... samt Utkast till theologiskt sändebref om olikheten emellan den allmänna kyrkoförfattningen o denna tidens enskilta anstalter o församlingar, af ... C F Steinhofer. 3. öfVersedda uppl Lund 1854. 64 s. [Anon. Även övers.] - H Hellman, Om bönen i Jesu namn, afskedspredikan, hållen Bönesöndag 1837 i Uppåkra och Flackarp ... jemte en kort lefnadsteckning. Lund 1856. (4) s [biogr av S, anon], 16 s. [Anon.] - C Palmer, Evangelisk homile-tik. Öfvers af P. G. Ahnfelt. 2. sv uppl efter 3. original-uppl revid af C. W. S. Sthlm 1857. VIII, 557 s. [Sign.] 3. uppl 1879. VIII, 547 s. - A Lindeblad, Henric Schartaus lefnad och lära. 2. tillök uppl. Med ett bihang innehållande utdrag af några förut otr bref, em-betspåminnelser o ett prediko-utkast. Sthlm 1864. 97 s. [Anon. Även övers.] - Den svenska psalmboken ... 1819 / Evangelier och epistlar, jemväl tvänne årg nya predikotexter ... collecter o böner. Sthlm 1869. (8), 447, 515 s. [Anon.] - M F Roos, Jesu Christi Guds sons lära och lefverneshistoria framställda enligt de fyra evangelisterna. Öfvers af J. N. M[ortonso]n. 2. öfversedda uppl. D 1-2. Sthlm 1872. 368, 292 s. [Anon.] -Lunds missions-tidning. 1877-78. Lund. 178, 132 s. [Anon.] - [P F Hiller,] J Arnd's Paradis-lustgård i sånger. [Lund 1877-79.] S 1-44, 49-52, 49-76. [Delvis felpag. Utg med föreg, 1877, nr 9-12, 1878: 1-7, 9-12, 1879: 1-5; anon.] - Martinia. Evangelisk-luthersk kalender och reformations-almanach ... för 1883. Lund 1882. XVIII, 144 s. (Tills med H Råberg.) - D. Martin Luthers och några af hans medreformato-rers andeliga sånger. På sv utg af C. W. S. 1*. Lund 1883. 187 s. [Sign.] - Ett hundraåra minne af västgötapredikanten magister Jakob Otto Hoofs lif och verksamhet. Utg af C. W. S. Sthlm 1905. 82 s. [Sign.] -

Översatt: [L] De Valenti, En blick på vår tid (med hänseende till den såkallade mystiska föreningen i staden Suiza). Ett bidr till skriften: "Öfver protestandska kyrkans förfall". Fahlun 1842,156 s. [Anon.] - C Scri-vers Uppbyggeliga bot-, bikt- och communionbok, ur dess gyllene själaskatt sammandragen o ordnad, samt med morgon- o aftonböner för hvar dag i veckan, äf-vensom med några bot- och communionsånger, tillökad af m. P Simonis... öfvers från 1771 års Leipziger-uppl, Fahlun 1745. 136 s. [Anon.] 2., genoms uppl Sthlm 1861. 124 s. [Anon.] -EG Woltersdorf, Christelig ungdoms-spegel, i hvilken beskådas den stora lycksaligheten af en ddig omvändelse i barndomen och ungdomen, framställd ....Jönköping 1849, X, 275 s. [Anon.] 2. uppl 1856. X, 192 s. [Anon.] - P F Hiller, Nyttig minnesbok för confirmerade. Götheborg 1850. XIV, 182 s. [Anon.] 2. uppl, öfversedd. Sthlm 1856. XV, 176 s. [Anon.] - C G. Barth, Två gånger två och femtio bibliska historier för skolan och hemmet (med afbildningar) utg... från 67:de tyska uppl öfvers o i någon måtto tillökte af C. W. S. Lund 1850. 204 s. [Sign.] [2. uppl:] ... historier, lärobok för ... 1850,220 s, 3.-11. uppl 1852, 1855, 1858, 1860, 1863, 1865, 1869, 1872, 1878. [Nya utg:] New York u å, 327 s. [Anon.] Ett hundra fyra bibliska historier. Lärobok för skolan o hemmet ... på sv bearb. Chicago 1879. 203 s. 1881. 198, (10) s. 1890 [pärm]. -1. De fyra bröderna. II. Peter Trom. III. Rubinkorset. VI.[1] Vaxfi-guren. Gefle 1851. 165 s. [Anon.] (Familj-bibliothek. Utg af en förlagsförening. H 2:1-4.) -1. Yrvädret / II. Vagnshjulet / III. Det förlorade barnet / IV. Säck-dukshandlaren (ibid, 3, Gefle 1851, s 1-128; anon; på titelbl står 2 o 3 i motsatt ordn). - P F Hiller, Andeliga sånger, hörande till M. F. Roos' husliga andaktsbok, innehållande morgon- och aftonbetraktelser för hvar-je dag i året. På sv utg ... af C. W. S. D 1. Malmö (tr Lund) 1852. VIII, 278 s. [Sign.] 2. öfversedda uppl: Andelig skattkammare, i bibelspråk o sånger, för hvar-je ... jemväl hörande till M. F. Roos' Husliga andaktsbok, med morgon- o afton-betraktelser. Sthlm 1875. 378 s. 3. [förk] uppl: Valda minnesverser ur P. F. Hillers Andlig skattkammar... Ny öfvers af C. W. S. Sthlm 1888. 191 s. [Sign.] - Biblisk språk- och skatt-kammare, saml ur d:r M Luthers skrifter, och uppställd af pastor (J F] Schinmeier. Ånyo öfvers från 2. tyska uppl. D 1-2. 2. sv uppl Sthlm 1853. 357 s. [Anon.] 3. uppl 1856. 364 s. 4. uppl 1862. 392 s. Ny uppl Ekesjö 1872. 353 s. - E Pontoppidans Klara tros-spegel, som föreställer Guds barns rätta kännetecken ... Ånyo öfvers af C. W. S. Sthlm 1856. 228 s. [Sign.] 2. uppl 1857. 187 s. [Anon.] 3. uppl 1862. 229 s. - J H Kurtz, Lärobok i kyrkohistorien. Öfvers efter 2. originaluppl o i vissa delar bearb. Lund 1856. VI, 321 s. [Föret.] -Davids 51 :sta psalm utlagd af doctor M Luther. Sthlm 1856. 200 s. [Anon.] 2.-3. uppl 1860, 1874. 204 s. 4. uppl Piteå 1891. - M Luther, Kyrkopostilla. D 1, eller förklaring öfver de årliga sön- och högtidsdagars evangelier. Ny öfvers Sthlm 1860. 4:o. Vinter-afdel-ningen. 344 s. Sommar-afdelningen. 327 s. [Anon.] (Dens, Fullständig årgång utvalda predikningarNy öfvers utg på Evangeliska fosterlands-stiftelsens föranstaltande o förlag [: 1; 2 förf av M G Rosenius].) 2.-4. uppl 1861, 1864,1870. XV, 344 s, 331 s. 5. uppl 1875. XV, 675 s. 6.-7. uppl 1892, 1911. XV, 682 s. - A. F. Huhn, Christelig nattvardsbok i botpredikningar, skriftetal och nattvardsbetraktelser. Örebro 1862. 282 s. [Anon.] [2. uppl:] Kristlig ... Sthlm 1895. 262 s. -Psaltaren, efter grundtexten öfvers o förklarad samt efter den sv kyrkans choral uppställd o anordnad. Sthlm 1862. 217 s. - Johannis bref. Förklarade af J H A Ebrard. Jemte ett bihang Om de katholska brefven. Örebro 1862. X, 490 s. [Anon.] (H Olshausen, Biblisk commentar öfver Nya testamentets samtliga skrifter särdeles för prester och studerande, bd 6, afd 4.) -Johannes Chrysostomus, Sex böcker om prestembetet. Från grekiskan öfvers af C. W. S. Sthlm 1974. XI, 124 s. [Sign.] - En dag ur Martin Luthers lif. [Rubr; omsl:] Öfvers af en student. Lund 1883. 42 s. [Anon; fritt efter Daheim, Kalender fur 1875, Leipzig 1874.] - Latinska sånger fordom använda i svenska kyrkor, kloster och skolor. (Utg af G. E. Klemming.) I urval. Lund 1888. 168 s. -Jobs bok. Grundtextenligt öfvers o delvis förklarad. Tr efter föreläsningsmanuskr. Lund 1894. 83 s.

Källor och litteratur

Källor o litt: P G Ahnfelt, Studentminnen: antecknar o tidsbilder från hemmet, skolan, universitetet o församhen, 2 (1857); G Andersson, Rektor Gustaf Anderssons brevväxling 1832-1863 (1940); A Ar-vastson, Den Thomander-Wieselgrenska psalmboken (1949); dens, C WS (Lunds hm, 2:1, 1980); G Billing, Gottfrid Billings levnadsminnen tom Västerås-tiden, ed H Pleijel (1955); V E Friedlander, Minnesteckn öfver sedan förra prästmötet bortgångna ämbetsbröder (Handkar rör prästmötet i Gbg... junil909, 1909); H E Hallberg, De bortgångnes minne (Handkar rör prästmötet i Lund... september 1912, 1912-13); A Jarlert, Reformationsdagen eller Andra böndagen i hist belysn (Julhälsmar till förs:arna i Gbgs stift, 1980); E Lindquist, An immigranfs American odys-sey: a biography of Ernst S (1974); E Newman, Nordskånska väckelserörelser under 1800-talet, 1 (1925); S-A Selander, Den nya sången: den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige (1973); W Skarstedt, C W S (Lunds stifts julbok, 1928); dens, En sv boksamks märkliga öden (Hågk och livsintr av sv män o kvinnor, 9, 1928); B Sundkler, Sv missionssällsk 1835-1876: missionstankens genombrott o tidigare hist i Sverige (1937); E Tegnér, Minnen o silhouetter: anteckn:ar nedskrifha under sommarvistelser vid Arild på 1890-talet (1974); S Öländer, Anton Niklas Sundberg före ärkebiskopstiden (1951).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl W Skarstedt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6004, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Jarlert), hämtad 2024-04-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6004
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl W Skarstedt, urn:sbl:6004, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anders Jarlert), hämtad 2024-04-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se