Daniel Rolander

Född:1723omkring – Hälleberga församling, Kalmar län
Död:1793-08-10 – Lunds domkyrkoförsamling, Skåne län

Naturforskare


Band 30 (1998-2000), sida 287.

Meriter

Rolander, Daniel, f omkr 1723 i Hälleberga, Kron, d 10 aug 1793 i Lund. Inskr vid Växjö skola 29 okt 36, vid UU 5 juli 44, ämnessven i VA 50, informator hos Carl v Linné omkr 51–54, anträdde forskn:resa till Surinam 21 okt 54 o anlände dit 21 juni 55, informator hos överstelöjtn Carl Gustaf Dahlberg där, åter i Sverige 2 okt 56, ämnessven i VS 16 okt 56, förest för lasaretts- o hospitalsträdgården, Sthlm, 57–61, vistades i Khvn, Landskrona o Lund från 61. – Ogift.

Biografi

Under sin studietid i Uppsala var R inriktad på naturalhistoriska studier. Som medlem av Smålands nation vann han sin nationsinspektor Linnés gillande för entomologiska observationer, vilka publicerades i VAH. R anlitades även av Linné som informator för sonen Carl. För att den obemedlade R bättre skulle kunna "bärga sig vid akademien och med tiden bliva i vetenskapen ett ljus" (cit enl Fries, s 51) utverkade Linné bl a med stöd av Abraham Bäck (bd 7) det Thunska stipendiet, som utdelades av Borgrätten i Sthlm.

1754 sökte överstelöjtnanten Carl Gustaf Dahlberg, bror till livmedikus Nils Dahlberg, en informator till sitt hem vid de av honom ägda plantagerna i Surinam. Linné rekommenderade entusiastiskt R till tjänsten. Bl a genom kontakter med den tyske läkaren Johannes Bartsch hade Linnés intresse väckts för artrikedomen i denna del av Sydamerika. Resan stöddes ekonomiskt av Linné själv, entomologen Charles de Geer (bd 10) och presidenten i Statskontoret, naturaliesamlaren Johan Löwen (bd 24, s 572).

Under sin sju månader långa vistelse i Surinam gjorde R en rad kortare expeditioner under vilka han insamlade ett värdefullt botaniskt och zoologiskt material. I sin omfattande resejournal inte bara beskriver R naturalhistoriska observationer utan kommenterar även levnadsförhållandena för de olika befolkningsgrupperna i landet. R:s insatser begränsades dock av sjukdom samt av de överfall och oroligheter som förrymda negerslavar åsamkade kolonisatörerna.

R, som vid sin hemkomst beskrevs "som vriden till sina sinnen" (Fries, s 54), vägrade Linné tillgång till delar av det hopsamlade materialet och till sin resedagbok. C de Geer fick dock en omfattande samling insekter och andra naturalier, som Linné till slut ändå fick ta del av.

Genom Bäcks förmedling blev R föreståndare för lasaretts- och hospitalsträdgården i Sthlm och höll 1758 trots Linnés motstånd föreläsningar i materia medica. Från 1760-talet vistades R i Khvn där han gjorde bekantskap med professorerna C F Rottböll och C T Kratzenstein. Den förre köpte av R hans herbarium, och den senare förvärvade R:s dagbok i två band, Diarium Surinamicum. Efter att ha fått uppdraget att utföra en flora över Ven flyttade R till Lund, där han genom prof E G Lidbecks (bd 22) välvilja vistades fram till sin död.

R:s vetenskapliga insats skall inte överdrivas. Hans resultat från resan till Surinam kan inte jämföras med dem som Pehr Löfling (bd 24) vid samma tid gjorde i de spanskkontrollerade delarna av Guyana. R:s på latin skrivna dagbok, som ännu (1998) inte kommit till en bredare läsekrets' kännedom, innehåller dock värdefulla informationer som endast delvis beaktats. De drag av feghet och oduglighet som tillskrivits R bekräftas inte av innehållet i resedagboken, vilket kanske inte heller är ägnat att förvåna. Ett avsnitt ur dagboken publicerades av J W Hornemann 1811. Utöver växtsamlingar efter R i Khvn finns ett urval av hans växter från Surinam i Bergianska trädgårdens herbarium, Sthlm.

Författare

Tomas AnfältSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

R:s resedagbok Diarium Surinamicum, 1–2, i Bolån centralbibi, Khvn. – Brev från R i LUB (till E G Lidbeck), KI:s bibi (dll A Bäck), VA (bl a till P Wargentin) o hos Linnean Society, London.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Bidrag i VAH 1750-52, 1754–56, Sthlm, övers i Der Königl. schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltung und Mechanik Bd 12–14, 16–18, Hamburg Sc Leipzig 1754–57, o Analecta U"ansalpina, T 2, Venetiis 1762, s 401–403; beskrivningar av Alpinia mutabilis Rok, Thalia L. o Achyropsis argentea Rol. i C F Rottboell, Observationes ad genera quaedam rariora exoticarum plantarum, cum genere novo Ro-landrae (Societatis medicae Havniensis collectanea, vol 2, Havniae 1775), s 248, 251, 258, om Saccharum monandrum Rol. (Acta literaria Universilatis Hafniensis, 1777, Hafniae, 4:o, s 285, om Clinama prognostica, Rhexia bicornis, Neclandra & N. sanguinea i dens, Descriptiones plantarum quarundam Surinamensium cum fragmento materiae medicae et oeconomicae Surinamensis (ibid, 1778), s 270 f, 275 o 277–281, samt om Arum arborescens jämte En botanisk excursion i J. W. Hornemann, Om den svenske Naturforsker Daniel Rolander og Manuscript af hans Reise til Surinam (Det skandinaviske Litteratursel-skabs Skrifter, [Aarg 7,] 1811, Khvn), s 481-487, även i sep av biografin 1812, s 25–31; se vidare Sandermann Olsen, nedan anf arb, Khvn 1997, s 324 f, o Krok, s 592.

Källor och litteratur

Källor o litt: M Bruun-Neergaard, Extrait d'une notice biographique sur D R, naturaliste-voyageur suédois (Nouvelles annales des voyages, 6, 1820), s 449 ff; G Eriksson, Botanikens hist i Sverige intill 1800 (1969); T M Fries, Linné, 2 (1903); A Grape, Ihreska handskriftssamken i UUB, 1 (1949); J W Hornemann, Om den sv Naturforsker D R og Manuscript af hans Reise til Surinam (Det Skandinaviske Litteratursel-skabsSkrifter 1811); S Lindroth, VA:s hist, 1–2 (1967); C v Linné, Sv arb ed E Ährling, 1 (1879); Y Löwegren, Naturaliekabinett i Sverige under 1700-talet (1952); A Paulin, Sv öden i Sydamerika (1951); S E Sandermann Olsen, Bibliographia discipuli Linnaei (1997); P Wilstadius, Smolandi Upsalienses, 5 (1978).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Daniel Rolander, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/6813, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tomas Anfält), hämtad 2023-01-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:6813
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Daniel Rolander, urn:sbl:6813, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tomas Anfält), hämtad 2023-01-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se