Torsten Pehrson, Foto Herman Bergne

G Torsten Pehrson

Född:1887-11-10 – Maria Magdalena församling, Stockholms län
Död:1970-03-10 – Solna församling, Stockholms län (enl db för Sthlm,Kungsh.)

Zoolog


Band 29 (1995-1997), sida 6.

Meriter

Pehrson, Gustaf Torsten, f 10 nov 1887 i Sthlm, Maria, d 10 mars 1970 i, Solna (enl db för Sthlm, Kungsh). Föräldrar: förvaltaren Per Gustaf Persson o Thurinna Rosina Hasselqvist. Mogenhetsex vid H a l å Södermalm i Sthlm 14 maj 07, inskr vid StH ht 07, FM där 11 mars 11, extra lär vid H a l å Södermalm ht 11 o ht 12vt 16, FL vid StH 30 okt 15, adjunkt i biologi o kemi vid Statens provskola, Nya elementarskolan i Sthlm 31 dec 15 (tilltr ht 16), ordf i Musikaliska sällsk 1662 o 6667, disp vid StH 8 april 22, FD där 30 maj 22, lektor i biologi o kemi vid H reallärov å Norrmalm 30 juni 2248, studierektor vid Södermalms h läroanstalt för flickor 3037, ordf i styr för ab Mjölkbaren 3044, led av styr för Konsertfören 3262, sekr i Amitié Franco-Suédoise 37 47, ordf där 5260, ordf i styr för Sv kryssarklubben 4149, doc i zoologi vid StH 29 juni 42, led av styr för fören Sveriges flottas Sthlmsavd 43, ordf där 5864, ordf i Sthlms kammarorkester 4461, prof i zoologi vid StH 8 (k fullm 30) juni 481 juli 56, comité consult för Sv studenthemmet i Paris 5263.

G 1) 9 maj 1913(27) i Sthlm, Jak, m Märta Naëmi Eriksson, f 6 mars 1891 där, Jak o Joh, d 18 jan 1980 där, Högalid, dtr till urfabrikören Erik Gustaf E o Hilma Christina Jansson; 2) 18 aug 1927 i Sthlm, Matt, m Winona Helen Margaret Waterfield, f 9 juni 1901 i Dunstable, Bedfordshire, England, d 20 april 1974 i Sthlm, Kungsh, dtr till Leonard Arthur W o Helen Maude Ufford.

Biografi

Efter sin första akademiska examen började Torsten P sin långa bana som läroverkslärare; parallellt med denna behöll han emellertid kontakten med högskolan, fortsatte allt mer avancerade studier och disputerade 1922. Från detta år var han under ett drygt kvartsekel lektor vid Högre realläroverket å Norrmalm.

Som lärare utvecklade P stor pedagogisk talang. Under lärartiden framträdde han också flitigt som författare, huvudsakligen av läroböcker för skolans olika stadier. Han ingick i "författarfirman" Hammarsten/Pehrson/Sefve, som producerade läromedel präglade av innehållsrikedom, saklighet och stilistisk precision. Han ägnade sig också åt popularisering av vetenskapen. För amatörer, unga som gamla, spelade den lilla boken om mikroskopet (1925) en stor roll. Arbeten med översikter av typen Växter och djur, Naturens liv i ord och bild och Sveriges djurvärld, framställdes också, stundom tillsammans med annan författare. Som översättare ägnade han sig åt verk av Charles Darwin, marinbiologen William Beebe och psykologen E Kretschmer.

Med undantag för ett mindre arbete om däggdjur (1914) och ett annat, mer omfattande, om kraniet hos sköldpaddor behandlar P:s vetenskapliga produktion huvudsakligen problem rörande byggnaden av kraniet hos olika fiskarter. I sin doktorsavhandling Some points in the cranial development of teleostomian fishes (1922) visade P att fiskarnas sidolinjesystem med dess nerver och sinnesorgan kunde begagnas för att lokalisera vissa av de i huvudet ingående kranieelementen. Samtidigt kom han att som en av de första anslutas till den grupp av zoologer som internationellt benämnts Stockholmsskolan. Denna leddes sedan 1920-talet av professorerna Nils Holmgren (bd 19) och Erik Stensiö och hade åtskilliga elever, också från utlandet. Inom Stockholmsskolan bearbetades biologiskt material genom en kombination av jämförande anatomi, paleozoologi och embryologi.

Efter att ha fungerat som lektor återvände P till högskolans zoologiska institution för att ta del i den pågående forskningen, särskilt om fiskar. Dessa omfattar en lång rad med varandra föga besläktade grupper med var och en sin egen utvecklingshistoria. En del är endast kända som fossil. P:s vetenskapliga produktion har i huvudsak behandlat kraniets uppkomst, sammansättning och relationer till bl a sinnesorgan, nerver och blodkärl hos flera särpräglade fiskgrupper.

Under sin professorstid genomförde P planeringen av ett nytt institut och omflyttningen av Zootomiska institutet från de undermåliga lokalerna på Drottninggatan till nybyggnaden på Rådmansgatan. Flyttningen innebar dock förlusten av den oförlikneliga atmosfären i gamla "Spökslottet", där den sena timmens tystnad mestadels bröts endast av reservoarpennans rasp och ljudet av de glesa, om djupa suckar påminnande, andetagen av institutionens lungfiskar.

Trots att genomförandet av nybygget och flyttningen var en tidskrävande uppgift hann P visa sitt engagemang för undervisningen. Ovanlig var den kurs i sättet att författa vetenskaplig text som tillkom under hans tid. För den grundläggande utbildningen sammanställdes Ryggradsdjurens systematik och Djurgeografi under samma period.

Vid sidan om sina egentliga arbetsuppgifter odlade P uthålligt och seriöst ett antal andra intressen. På 1930-talet var han innovatör inom restaurangbranschen genom att aktivt ta del i uppkomsten av de s k mjölkbarerna; samtidigt agerade han som ordförande i Mjölkpropagandan. Detta var troligen delvis ett resultat av tillfälligheternas spel, även om han hyste ett reellt intresse för näringsläran. Mer långvarigt var P:s engagemang för den musikaliska verksamheten i Sthlm både den organisatoriska och den utövande delen som spelade en stor roll i hans liv. Han var sålunda en av initiativtagarna till Musikaliska sällskapet och under många år dess ordförande. Ännu vid sällskapets 60-årsjubileum 1967 deltog han i kören vid ett framförande av Haydns Skapelsen. Han var under nära två decennier ordförande i Stockholms kammarorkester och tillhörde länge Konsertföreningens styrelse.

P var en stor kännare av Strindbergs Stockholmsskildringar. Han var också en framstående seglare med ett uttalat marinhistoriskt intresse och fungerade under flera år som ordförande i Svenska kryssarklubben. Med sin egen havskryssare företog han långa resor. P var mån om sin institutions elever och gav gärna råd, inte enbart rörande studierna. Han tyckte om att ha studenter i sin närhet och visade dem och andra vänner stor gästfrihet.

Son till P var Matts P (192192). Han blev med kand vid UU 1944 och med lic där 1950. Efter examen tjänstgjorde han vid barnmedicinska avdelningarna vid lasaretten i Vänersborg, Uppsala, Boden och Norrköping. 1965 blev han överläkare vid barnmedicinska kliniken vid Skellefteå lasarett, och från följande år till sin pensionering 1986 var han överläkare och chef för samma avdelning vid Gävle lasarett. Matts P var banbrytare för en modern barnsjukvård med lekterapi, skola och kurator där barnens och föräldrarnas behov stod i centrum. Han låg 1974 bakom tillkomsten av en samvårdande barnklinik där barnläkare, kirurger, ortopeder och öronläkare nära samarbetade. Han var 196469 sekreterare i Sv barnläkarförbundet. Matts P hade ärvt sin fars djupa intresse för musik och verkade aktivt bl a för Gävleborgs läns orkesterförening, i vars styrelse han var ledamot.

Författare

Alf G JohnelsSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från Torsten P i UUB (bl a till O Dahlgren).

Tryckta arbeten

Tryckla arbeten: Beiträge zur Kenntnis der äusseren weiblichen Genitalien bei Affen, Halbaffen und Insectivoren (Anatomischer Anzeiger, Bd 46, 1914, Jena, s 161179). Kemiska räkneuppgifter jämte anvisningar för deras behandling. Sthlm 1918. 84 s. (Tills med N Löfman.) 2. uppl 1926. 71 s. Människokroppen, dess byggnad o förrättningar jämte hälsolära. Lärobok för gymnasiet. Sthlm 1920. VI, 189 s. (Tills med Olof D. Hammarsten.) 2. uppl 1923. 3. uppl 1926. 194 s. 4., oförändr uppl 1928. ... hälsolära. Förk uppl 1923. 136 s. 2.-4. d:o 1926, 1927, 1930. 145 s. Zoologi. Lärobok för gymnasiet. Sthlm 1921. VI, 165 s. (D:o.) 2. uppl 1927. VI, 168 s. - Some points in the cranial development of teleostomian fishes. Akad avh. Sthlm 1922. 4:o. 63 s. [Ur Acta zoologica s å.] Mikroskopet och vad det avslöjar. Sthlm 1925. 161 s. (Försök själv 2.) - Växter och djur. Huru de insamlas o prepareras. Sthlm 1928. 142 s. (Ibid 3.) Cellen och människokroppen jämte hälsolära. Lärobok för det 4 åriga gymnasiets första ring samt real- o mellanskolor-nas avslutningsklass. Sthlm 1928. 177 s. (Tills med O Hammarsten o Ivar Sefve.) 2. tr: ... 4-åriga ... 1929. [Pärm: Hammarsten Pehrson Sefve, Läroböcker i biologi, 4.] 2. uppl 1931. 191 s. 3. uppl 1934. 200 s. 4.-5. uppl 1936, 1938. 6. uppl 1941. 204 s. 7., nästan oförändr uppl 1944. 8. uppl 1947. 213 s. 9. uppl 1950. 2. tr 1952. 10. uppl 1954. 223 s. [S 213-221 även med titel:] För realskolans avslutningsklass. Ärftlighetslära. 1954. (Bilaga till Cellen o människokroppen.) Zoologi. Lärobok för den fyraåriga realskolans första, andra o tredje klass. (4 R: 13.) Sthlm 1929. XI, 233 s. (D:o.) 2. uppl 1931. XI, 240 s. 3. uppl 1933. XI, 248 s. [Pärm: Ibid, 1.] [4. uppl se följ.] Zoologi. Lärobok för den femåri-ga realskolans första, andra, tredje o fjärde klass. (5 R: 1 -4.) Sthlm 1929. XX, 233 s. (D:o.) 2. uppl 1931. XXII, 240 s. 3. uppl 1933. XXII, 248 s. [Pärm: Ibid, 2.] [S 205-212 även med titel:] Den svenska djur- och växtvärldens invandringshistoria samt den sv djurvärldens nuvarande utbredning. [Omsl: Översikt av Sveriges djur- och växtgeografi.] 1934. 2.-3. tr 1936, 1940. 4. uppl [sammanslagning av föreg arb o detta]: Zoologi. Lärobok för realskolan. 1936. XXII, 248 s. [Pärm: D:o, onumr.] 5., nästan oförändr uppl 1940. 6., d:o 1942. 2. tr 1944. 7., d:o uppl 1946. XXI, 247 s. 8. uppl 1948. XXI, 263 s. 2. tr 1950. Zoologi för det differentierade gymnasiet. Sthlm 1930. 172 s. (D:o.) [Pärm: Ibid, 7.] 2. [förk] uppl 1933. 146 s. 3. oförändr uppl 1937. 4. nästan oförändr uppl 1939. 2.-4. tr 1943, 1945, 1948. S 3-146. 5. uppl 1950. 2. tr 1953. Fysiologi för det differentierade gymnasiet. Sthlm 1931. 72 s. (D:o.) [Omsl: Ibid, 10.] 2. uppl 1934. 73 s. 3., oförändr uppl 1937. 4.-5., nästan oförändr uppl 1939, 1943. 6. oförändr uppl 1946. 7. uppl 1950. IV, 92 s. 2. tr 1954. - Vad är mjölk? [Rubr.] Sthlm 1931. 15 s. [Ny uppl] 1933. Folkskolans naturlära ... [utg:] O Friberg o H Norgren. D 12. Sthlm 1934-35. (Medv tills med utg, K Falck, O Hammarsten, E Herlin o I Sefve.) 1. 1934. VI, 248 s, 2 pl-bl. 2-, i huvudsak oförändr uppl 1938. 2. tr 1940. 3. d:o uppl 1943. VI, 250 s. 4. d:o 1946. 2. tr 1947. [Ny tr] 1948. 3.[= 4.] tr 1949. 2. 1935. IV, 231 s, 2 pl-bl. 2. uppl 1939. IV, 235 s, 2 pl-bl. 3. uppl 1942. 2. tr 1945. 4. uppl 1948. IV, 244 s, 1 stjärnkarta, 2 pl-bl. 5. omarb uppl: Dl4. 1950-52. 1. Tredje och fjärde klass. 1950. IX, 194 s, 8 pl-bl, fastade vid pärmen. 2.-4. tr 1952, 1953, 1954. 2. Femte klassen. 1951. VI, 110 s, 4 pl. 2. tr 1953. [Även:] VI, 111 s. 3. tr 1954. VI, 111 s. 3. Sjätte klassen. 1951. 193 s, 4 pl. 2. tr 1953. 4. Sjunde klassen. 1952. 155 s. 2. tr 1953. 1: Djur och växter i hembygden. 6. uppl 1955. VI, 152 s, 8 pl-bl, fastade vid pärmen. 2. tr s å. 24: 6. omarb uppl 1955. 83 s, 4 pl. 163 s, 3 pl. VI, 222 s, 1 pl. Utvecklings- och ärftlighetslära för det differentierade gymnasiet. Sthlm 1935. 57 s. [Omsl: Hammarsten ... biologi, 5.] (Tills med medutg.) 2. uppl 1938. 61 s. 2. tr 1940. 3. uppl 1942. 2. tr 1945. 4. uppl 1948. 5. uppl 1951. 59 s. 2. tr 1953. - Djur vi möta. Text 0 bilder, red. D 1 -2. Sthlm 1938. 4:o. 188 s, 71 pl-bl, s 189-404, 49 pl-bl. 2. uppl 1944. 516 s. 3.-5. uppl 1948, 1950, 1956. 512 s. - [Bidrag] (Folkskolans läsebok Naturkunnighet, d 1. Djuren och deras värld, Sthlm 1939, s 4553, 5761, 168192, 288295, 301305, 314321; 2.-7. tr 1941, 1947, 1952, 1957, 1961, 1964). Människokroppen och dess vård. Lärobok för det fyraåriga gymnasiets första ring, realskolans avslutningsklass o flickskolor. Sthlm 1942. 177 s. [Omsl: Hammarsten ... biologi.] (Tills med E Gedda o medutg.) 2. nästan oförändr uppl: ... avslutningsklass, flickskolor o högre folkskolor. 1946. 3., d:o 1948. VI, 177 s. 4. uppl 1951. VI, 188 s. 5. uppl 1954. 2. tr 1957. 3. tr 1959. VI, 189 s. Laborationsförsök till kursen i människokroppens byggnad och förrättningar. Sthlm 1943. 26 s. [Omsl: Hammarsten ... biologi.] (Tills med medutg.) Biologi för realskolan. D 1-2. Sthlm 1950-52. [Titelrubr: Hammarsten Pehrson Sefve.] (Tills med medutg, K Falck o S Torgård.) 1. 1950. VI, 281 s, 16 pl-bl, fastade vid pärmen. 2. tr 1951. [Senare utg, uppdelad:] För 5-årig realskola. 2. uppl 1953. 260 s, 16 pl-bl, d:o. 2.-3. tr 1954, 1957. För 4-årig realskola. 1952. VI, 204 s, 16 pl-bl, d:o. 2.-5. tr 1953, 1955, 1956, 1957. 2. 1952. 207 s. 2.-4. tr: För 5- och 4-årig realskola. 1953, 1954, 1955. 208s.5.-6. trl956, 1957.207 s. Vertebrater-nas systematik. En handledning för högre studier i zoologi. Sthlm 1954. (8), 177 s. ([Omsl:] Skrifter utg av Biologilärarnas förening, nr 2.) 2. uppl 1963. (9), 177 s. Biologi för gymnasiet, 1-2. Sthlm 1954-55. (Tills med K Falck, O Hammarsten o T Linnell.) 1. För ringarna I3 och II4. 1954. 103 s, 4 pl-bl. 2. För ringarna II3 och III4. 1955. 239 s. Biologi för 3-årig realskola. Sthlm 1955. (8), 370 s, 16 pl-bl, fastade vid pärmen. (D:o.) Djurgeografi. Sthlm 1955. 171 s. Människan: vår kropp och dess funktioner jämte hälsolära, ärftlighetslära och utvecklingslära. Sthlm 1958. 123 s, 1 pl-bl. (Tills med O Hammarsten.) 2.-3. tr 1959, 1961. [4. tr] 1963. - Laborationsövningar till kursen om människan. Sthlm 1958. 21 s. (D:o.) 2.-3. tr 1958, 1959. - Grundskolans biologi för högstadiet, årskurs 7. Sthlm 1962. (8), 183 s, 16 s pl. (Tills med [K] Falck.) - Grundskolans naturlära för mellanstadiet. På grundval av Friberg Norgren Eklunds läroböcker i naturkunskap utarb. Sthlm 1962'. VIII, 309 s, 14 s pl. (Tills med K Falck, E Herlin o H Eklund.) -Människan Arvet Utvecklingen. Grundskolans biologi. [Årskurs] 9. Sthlm 1965. 137 s, 1 pl-bl. (Tills med A Carlsten o Björn Petersen.) [2.-4. tr] 1967, 1969, 1970. [Härtill:] Undersök och studera! Studiehäfte med laborationer i biologi ... anknyter till Carlsten Pehrson Petersen, Människan ... 1966. [Omsl.] 4:o. 80 s. 2.-3. tr 1967, 1970. Artiklar i: Bonniers konversationslexikon, bd 1, Sthlm 1922, Nordisk familjebok, 3. ... uppl, bd 5-21, 23, Sthlm 1926-37, o främst Svensk uppslagsbok, bd 1, Malmö 1947, 4:o, med senare tr; bidrag i Acta zoologica, 1922, 1940, 1944, 1945, 1949, 1958, Sthlm, 4:o.

Redigerat (utgivit): Naturens liv i ord och bild. Strövtåg o upptäckter inom Nordens växt- o djurvärld. D 1 2. Sthlm 1928. 4io. (Red tills med L. A. Jägerskiöld.) 448 s, 12 pl-bl, s 449-880, 8 pl-bl. Ny följd: ... inom växt- o djurvärlden i alla länder. 1930. 448 s ... Läroböcker i biologi. [Pärm- eller omslagstitel.] 110, [1112; även tidigare nummers uppl o tryckn efter 1935 onumr]. Sthlm 1929-43. (Utg tills med O Hammarsten o I Sefve.) [Delar förf tills med dessa se närmare ovan.] 1. O Hammarsten, T P o I Sefve, Zoologi. Lärobok för den fyraåriga realskolans första, andra o tredje klass. 3. uppl 1933. XI, 248 s. 2. Desamma, Zoologi. Lärobok för den femåri-ga realskolans första, andra, tredje och fjärde klass. 3. uppl 1933. XXII, 248 s. [1 o 2 sammanslagna:] 4.-8. uppl jämte tryckn 193650 se ovan.] 3. K Falck o S Torgård, Botanik för realskolan. 1932. IV, 156 s, 16 pl-bl. 2. uppl 1934. 3. uppl 1936. 4., i huvudsak oförändr uppl 1938 5., d:o 1940. III, 156 s, 16 pl-bl. 2.-5. tr 1942, 1945, 1947, 1949. 4. O Hammarsten, T P Cellen och människokroppen jämte hälsolära ... 2. tr 1929. 177 s. 2.-10. uppl 1931-54 se ovan.] 5. S Ekman o I Sefve, Utvecklingslära och ärftlig-hetslära för de allmänna läroverken. 2. uppl 1930. 108 s. [Ny utg:] O Hammarsten, T P Utvecklings- och ärftlighetslära för det differentierade gymnasiet. 1935. 57 s. 2.-5. uppl 193853 se ovan.] 6. G Böös, K Falck o I Sefve, Växternas inre byggnad och livsföreteelser. 2. uppl 1931. 93 s. 3. förk o omarb uppl 1944. 57 s. 2.-3. tr 1947, 1953. 7. O Hammarsten, T P Zoologi för det differentierade gymnasiet. 2. uppl 1933. 146 s. 3.-5. uppl 193753 se ovan. 8. G Böös o K Falck, Kryptogamer jämte en kort översikt över växtrikets utveckling. Lärobok i botanik för gymnasiets näst högsta ring. 1930. 70 s. 2. uppl 1934. 3., nästan oförändr uppl 1938. 2. tr 1941. 4. uppl 1944. 2. tr 1946. 5. uppl 1948. 67 s. 2.-3. tr 1951, 1954. 9. S Ekman o R Sterner, Djur- och växtgeografi. 1931. 73 s. 10. O Hammarsten. T P ..., Fysiologi för det differentierade gymnasiet. 1931. 72 s. 2. uppl 1934. 73 s. 3.-7. uppl 1937-54 se ovan. [11.] E Gedda, O Hammarsten, T P Människokroppen och dess vård. Lärobok för det fyraåriga gymnasiets första ring ... 1943. 177 s. 2.-5. uppl 1946-59 se ovan. [12.] O Hammarsten, T P ..., Laborations-försök till kursen i människokroppens byggnad och förrättningar. 1943. 26 s. Kunskap, universitet för alla. En handbok i vår tids humanistiska o naturvetensk vetande. D 15. Sthlm 192930. 4:o. (Utg tills med J Häggman.) 1. Ur religionernas historia Filosofi Litteraturhist Allm konsthist. 1929. 512 s. 2. Allm hist - Danmarks o Norges hist - Statskunskap Musikhist. 1929. 525 s. 3. Sv språkets hist - Sverges hist Sv kommunalkunskap Befolkningsstatistik Sv konsthist - Register d 13. 1930. 515 s. 4. Matematik - Astronomi Fysik o kemi Geologi Mineralogi Geografi - Meteorologi, oceanografi o klimatologi. 1929. VII, 494 s, 1 pl-bl, 2 tab. 5. Botanik -Växtsystematik, växtpaleontologi o växtgeogr Allm zoologi Djursystematik Fysiologi o hälsolära Ärftlighetslära - Reg d 4-5. 1930. VIII, 449 s. W Björck, S Ekman m fl, Sveriges djurvärld. D 12. Sthlm 1930. 4:o. VIII, 252 s, s 253-535. (Red.) 2. uppl 1958. VII, 551 s. (Scan-dinavian university books.) Djuren o deras värld. Sthlm 1939. IV, 336 s. (Red; under medv av J Wahlman o L Wallerius; Läsebok för folkskolan, 11. uppl = Folkskolans läsebok, [Fackläseböcker,] Naturkunnighet, dl.) [Egna bidrag se ovan o nedan.] 2.-7. tr 1941, 1947, 1952, 1957, 1961, 1964. Acta zoologica. Årg 26-50, 1945-69. Sthlm. 4:o. (Red.)

Översatt: C Darwin, Resa kring jorden, Sthlm 1925, 445 s (Levande litteratur, 3); E Kretschmer, Kroppsbyggnaden och karaktären, en undersökn av kroppskonstitutionen o läran om temperamenten, Sthlm 1926, 280 s, 2. utökuppl 1932, 299 s, 3.-4. d:o 1939, 1947, 314 s; W Beebe: Med djuphåv och dykarhjälm i tropiska hav, Hfors, även Sthlm (tr Hfors), 1927, 301 s, 33 pl-bl, Med kamera och skrivblock på havsbottnen, strövtåg kring Haiti, Sthlm 1928, 187 s, 18 pl-bl, Galapagos, de förtrollade öarna, Sthlm 1929, 355 s, 34 pl-bl, Mina äventyr i djungler och tropiska hav, urval för ungdom ..., Sthlm 1955, 162 s, 7 pl-bl (tills med I Rääf); G A. Dorsey, Hur djuret blir människa: Vår biologiska o psykologiska utveckling till kulturvarelser, Sthlm 1928, 318 s; artiklar i Folkskolans läsebok ... Naturkunnighet, d 1, Sthlm 1939, s 1115, 6878, 88104, 210239, 262-273, 2.-7. tr 1941 -64 se ovan.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 30 juni 1922, nr 66, o 30 juni 1948, nr 4, RA.

E Adelsköld, StH:s matr 19281950 (1984); A G Johnels, T P död (DN 12 mars 1970); L Silén, T P död (SvD 12 mars 1970); Väd. Matts P: H Bäckman, nekr över M P i SvD 5 dec 1992; Väv 1968.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
G Torsten Pehrson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7070, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf G Johnels), hämtad 2021-07-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7070
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
G Torsten Pehrson, urn:sbl:7070, Svenskt biografiskt lexikon (art av Alf G Johnels), hämtad 2021-07-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se