Åke V C Pleijel

Född:1913-08-10 – Johannes församling, Stockholms län
Död:1989-09-24 – Västerleds församling, Stockholms län

Matematiker


Band 29 (1995-1997), sida 373.

Meriter

3 Pleijel, Åke Vilhelm Carl, son till P 1, f 10 aug 1913 i Sthlm, Joh, d 24 sept 1989 där, Västerled. Studentex vid H a l å Östermalm i Sthlm 11 maj 32, inskr vid StH 23 maj 32, FK där 30 maj 33, kortare lärartjänstgöringar vid olika läroanstalter i Sthlm 36–41, FL vid StH 6 mars 37, FM 5 nov 38, disp 29 maj 40, FD 30 maj 40, doc i matematik o amanuens vid matem bibi 14 sept 4020 juni 41, allt vid StH, doc i matematik vid LU 25 april 41, prof i samma ämne vid KTH 22 okt 48 (tilltr 1 jan 49), vid LU 4 aug (tilltr 1 dec) 52–67 (tjänstl från 22 sept 65), dekanus vid matem-naturvetensk fak där 1 juli 5730 nov 61 o läsåret 64-65, ordf i Sv matematikersamf 52, sv red för Mathematica Scandinavica 5365, ordf i Sv nationalkomm för matematik 54, UNESCO-expert i Etiopien läsåren 6567 samt 8082, prof i matematik vid UU 30 juni 6779, dekanus vid matem-naturvetensk fak ht 71–vt 73.  LVA 52, LFS 53, LVS 67.

G 1) 27 nov 1937 (67) i Sthlm, Hedv El (enl vb för Torsvi, Upps), m översättaren Sonja Anna Stina Berg, f 23 sept 1909 på Java, Nederländska Indien, dtr till konsuln Allan Erik B o Caroline Christine van der Velde; 2) 12 dec 1967 i Sthlm, Västerled, m informationschefen Margit Ingrid Riesz, f 27 juli 1917 där, Gust Vasa, dtr till prof Marcel R o Sofia (Sophie) Justina Albertina Eriksson samt tidigare g m univ:rådet Stig Hilding Hammar.

Biografi

Åke P:s matematiska begåvning och vetenskapliga intresse visade sig tidigt. Redan innan han avlagt studentexamen hade han läst in och tenterat stora delar av universitetskurserna i matematik, och när han disputerade hade han förutom avhandlingen publicerat ett par självständiga arbeten inom den del av den matematiska analysen som förblev hans huvudintresse: behandlingen av problem som har sitt ursprung i fysiken. Uppslaget till avhandlingen, som omedelbart ledde till docentur, härrörde från hans lärare prof Torsten Carleman. P utvidgade dennes undersökningar om det asymptotiska uppförandet hos egenvärden och egenfunktioner för vissa svängningsproblem till en rad andra områden, bl a rörande inspända plattor. Under 1900-talets första decennier hade Herman Weyl och Richard Courant studerat hur egenfrekvenserna beror på den svängande kroppens geometri. Carleman införde en ny metod som återförde problemet på en s k Taubersats, en typ av teorem som studerats under hela 1900-talet men som fick förnyad relevans genom Norbert Wiener omkr 1930. Efter P behandlade ett stort antal sv avhandlingsförfattare asymptotik vid egenvärdesproblem, men en mer definitiv lösning gavs först av Lars Hörmander 1985.

Under en forsknings- och stipendievistelse vid the Institute for Advanced Study i Princeton, USA, 1947–48 skrev P tillsammans med den indiske matematikern S Minakshisundaram ett uppmärksammat arbete om egenfunktioner för Laplace-operatorn på en Riemannsk mångfald.

Av P:s arbeten om ordinära differentialekvationer under senare år behandlar några Weyls teori för gränspunkt och gränscirkel. Inom detta område växte ett samarbete fram med universitetet i Edinburgh, i vilket flera av P:s medarbetare i Uppsala deltog. Ett tecken på stor uppskattning från den skotska samarbetspart- nern var valet av P till hedersledamot av Royal Society of Edinburgh.

När P blev professor 1949 fanns det i Sverige endast åtta professurer i det oinskränkta ämnet matematik, och ingen av dessa hade på tolv år varit ledig för tillsättning. Satsningen på naturvetenskap och teknik efter 1945 medförde emellertid en snabb ökning av antalet studerande och antalet professurer i matematik. Dessutom tillkom tjänster i speciella delar av ämnet, t ex tillämpad matematik, matematisk statistik och numerisk analys. För matematikämnet vid de tekniska högskolorna medförde förändringarna bl a ökad efterfrågan på kurser i matematik som s k biämne i licentiatexamen. P ägnade stort intresse åt skapandet av för detta ändamål lämpade kurser, men han lämnade KTH redan 1952 för att efterträda sin blivande svärfar, prof Marcel Riesz, vid dennes pensionering från LU. I Lund stannade P till 1967 då han tillträdde en av professurerna i Uppsala.

De sista åren av sin Lundatid var P tjänstledig för att medverka till en utveckling av den högre utbildningen i matematik i Etiopien. Han återvände även till Addis Abeba under två år efter sin pensionering från Uppsala. P:s verksamhet i Etiopien var framgångsrik. Han författade flera läroböcker, och framför allt lyckades han intressera några unga etiopier för matematisk forskning. En av dessa disputerade i Uppsala och blev senare universitetslärare i hemlandet.

Vid den snabba utvecklingen av matematiken i Sverige från mitten av 1900-talet spelade P en central roll. Han var i mer än 20 år ordförande i den till VA knutna Sv nationalkommittén för matematik, han var ordförande i det 1950 stiftade Sv matematikersamfundet och han var också sv redaktör för den nordiska tidskriften Mathematica Scandinavica. P:s kapacitet utnyttjades även utanför matematikernas krets. Han var bl a i olika perioder fakultetsdekanus såväl i Lund som i Uppsala. Under Lundatiden var han också inspektor för Smålands nation.

Författare

Tord GaneliusSök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Sur la théorie des corps centrobares. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1934. 6 s. ([VA,] Arkiv för matematik, asuxmomi och fysik, bd 24 B, n:o 12.) – Eine hydrodynamische Randwertaufgabe. [Rubr.] Upps 1936. 9 s. (Ibid, 25 A: 17.) – Propriétés asympto-tiques des foncdons fondamentales du probléme des vibrations dans un corps élastique. [Rubr.] Upps 1939. 9 s. (Ibid, 26 A: 19.) – Sur les propriétés asymp-todques des foncdons propres des plaques vibrantes. Note ... presentée par m. J. Hadamard (Comptes rendus hebdomadaires des séances de 1'Académie des sciences, Torne 208, Paris 1939, 4:o, s 1549–51). – Sur les propriétés asymptodques des fonctions et valeurs propres des plaques vibrantes. Note (ibid, 209, Paris 1939, s 717 f). – Propriétés asymptodques des fonctions et valeurs propres de certains problémes de vibrations. [Rubr.] Upps 1940.100 s. (Arkiv för matematik ... 27 A: 13.) Även: Akad avh, Stockholm. IV, 100 s. – Sur la distribution des valeurs propres de problémes regis par 1'équadon Au + Xk (x, y) u = o. [Rubr.] Upps 1942. 8 s. (Ibid, 29 B: 7.) – Quelques problémes de vibrations et les méthodes directes du calcul des variations. [Rubr.] Upps 1943. 17 s. (Ibid, 29 A: 23.) – Le probléme spectral de certaines équa-tions aux dérivées partielies. [Rubr.] Upps 1944. 47 s. (Ibid, 30 A: 21.) – Sur les opérateurs différentiels de type elliptique. [Rubr.] Upps 1945. 14 s. (Ibid, 32 A: 14.) – Matematik. Malmö 1946. Ils. [Enligt bibliogr uppg.] –Quelques remarques sur certains problémes de vibrations dégénérés (Den 10. skandinaviske Matematiker Kongres i Kjabenhavn 26.-30. August 1946, Comptes rendus Khvn 1947, 4:o, s 54–58). – On Hilbert-Schmidt's theorem in the theory of partial differential equations (FS, Förhandlingar, bd 17, 1947, Lund 1948, s 14–24). – On the problem of the asymtotic distribution of proper values in the theory of ordinary differential equations (ibid, s 25–40). – Asymtotic relations for the eigenfunctions of certain boundary problems of polar type (American Journal of mathematics, vol 70, 1948, Baltimore, Md., s 892–907). – Some properties of the eigenfunctions of the Laplace-operator on Riemannian manifolds (Canadian journal of mathematics, vol 1,1949, Toronto, s 242-256; tills med S. Minakshisundaram). – On the eigenvalues and eigenfunctions of elastic plates (Communications on pure and applied mathematics, vol 3, 1950, New York & London, 4:o, s 1–10). – On Green's functions for elastic plates with clamped, sup-ported and free edges (Proceedings of the Symposium on spectral theory and differential problems [20/6-12/7 1950]. Publ by the Mathematics depart-ment, Oklahoma agricultural and mechanical college, Stillwater, Oklahoma, 1951, s 413–437). – Green's functions and asymptotic distribution of eigenvalues and eigenfunctions (ibid, s 439-454). – Sur les valeurs et les fonctions propres des membranes vibrantes (Meddelanden från Lunds universitets matematiska seminarium, Supplementband tillägnat Mar-cel Riesz Lund 1952, s 173–180). – On a theorem of Carleman (Matematisk tidsskrift, B, 1952, Khvn, s 39-43). – Johannes Malmquist in memoriam (Acta mathematica, 88,1952, Upps, 4:o, s IX-XII). – A study of certain Green's functions with applications in the theory of vibrating membranes ([VA,] Arkiv för matematik, bd 2, Sthlm ... 19[53-]54,s 553–569 [1953]). – Nils Erik Fremberg in memoriam (Nordisk matematisk tidskrift, bd 1, 1953, Oslo, s 7–9). – On Green's functions and the eigenvalue-distribution of the three-dimensional membrane equation (Tolfte skandinaviska matematikerkongressen i Lund 10-15 augusti 1953 Lund 1954, s 222-240). - Växelverkan mellan matematik och fysik (Suhaf. Utg av Sveriges universitets- o högskoleamanuensers förb, årg 3, 1954, Upps, nr 1, s 25–27, 29; bearb av installationsföreläsn vid LU 1953). – On the problem of improving Weyl's law for the asymptotic eigenvalue distribution (Convegno internazionale sulle equationi lineari alle derivate parziali promosso dalla Universitå ... Trieste, 25-28 agosto 1954, Roma 1955, s 69–75). – Ivar Fredholm (Nordisk matematisk tidskrift, 4,1956, s 65–75). – On the eigenfunctions of the membrane equation in a singular case (Proceedings of the conference on differential equations held at the University of Maryland March 17,18 and 19,1955 ... [dedicated to Alexander Weinstein], Maryland 1956, s 197-207). - Remarks on Courant's nodal line theorem (Communications on pure and applied mathematics, vol 9, 1956, New York, s 543-550). – Über Distanzpotenzin-tegrale (Archiv der Mathematik vol. 9, 1958, Basel und Stuttgart, s 430-432). - Eigenfunction distribution of certain indefinite differential problems (University of Kansas, Department of mathematics, Tech-nical report 1. Paper written under National science foundation Grant Lawrence, Kansas, 1959; enl egen uppg). - Anders Wiman. * 11/2 1865 t 13/8 1959 ... (FS, Förhandlingar, 29, 1959, tr 1960, s 47–50). – Certain indefinite differential eigenvalue problems – The asymptotic distribution of their eigenfunctions (The University of Wisconsin, Mathematics research center Publ n:o 5. Partial differential equations and continuum mechanics, Proceedings of an international conference conducted by the Mathematics research center ... Madison, June 7–15, 1960, Madison 1961, s 19–37). – A bilateral Tauberian theorem / Remark to my previous paper on a ... (Arkiv för matematik, 4, 19 [60–] 63, s 561–571, 573 f [1962]). – On a theorem by P. Malliavin (Israel Journal of mathematics, vol 1, 1963, Jerusalem, s 166–168). - Some remarks about the limit point and limit circle theory (Arkiv för matematik, 7, 19 [67-] 69, s 543–550 [1968]). - Complementary remarks ... (ibid, 8, 19[69-]71, s 45–47 [1969]). – Spectral theory for pairs of ordinary formally self-adjoint differential operators (to the memory of S. Minakshisundaram) (Journal of the Indian Mathematical society, N S, vol. 34, 1970, Bombay [1971], s 259–268). – Green's functions for pairs of formally selfadjoint ordinary differential operators. Upps 1972 [duplic]. 14 bl. (UU, D[epartment of] Mfathematics], Report no. 40.) Även: Lecture notes in mathematics 280. Conference on the theory of ordinary and partial differential equations held in Dundee/Scotland, March 28-31, 1972, Berlin, Heidelberg, New York 1972, s 131–146. – Formal aspects of a theory for pairs of li-near ordinary differential operators in the regular case. Part 1. Upps 1973 [duplic]. 19 bl. (Ibid, 1973: 1.) – A positive symmetric ordinary differential ope- rator combined with one of lower order (North-Hol-land Mathematics studies 13. Spectral theory and asymptotics of differential equations, Proceedings of the Scheveningen conference on differential equations ... Sept 3–7, 1973, Amsterdam, London / New York 1974, s 1–11). – Generalized Weyl circles (Lecture notes 415. Ordinary and partial differential equations, Proceedings of the conference held at Dun-dee, Scodand, 26–29 March, 1974, Berlin ... 1974, s 211–226). - Selfadjoint extension of ordinary differential operators (ibid, 419. Topics in analysis, Collo-quium on mathemadcal analysis Jyväskylä 1970, Berlin ... 1974, s 42–52; tills med C Bennewitz). - On the boundary condition for the Legendre polynomials. Dedicated to Rolf Nevanlinna. Upps 1975 [duplic]. 15 bl. (UU, D[ep of] M [athematics], 1975: 15.) – A survey of spectral theory for pairs of ordinary differential operators (Lecture notes 448. Spectral theory and differential equations, Proceedings of the Symposium held at Dundee, Scodand, 1–19 July, 1974, [dedicated to ... Konrad Jörgens ...,] Berlin ...1975, s 256–272). – Formal aspects of a theory for pairs of linear ordinary differential operators in the regular case (Annali di matematlca pura ed applicata, serie 4, tomo 103, Bologna 1975, 4:o, s 81–98). – On Legendre's polynomials (North-Holland Mathematics studies 21. New developments in differential equations, Proceedings of the second Scheveningen conference on differential equations ... Aug 25–29,1975, Amsterdam, New York, Oxford 1976, s 175-180). – On the boundary condition for the Legendre polynomials (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, series A, 1. Mathematica, vol 2. Commentationes in honorem Rolf Nevanlinna Hfors 1976, s 397-408). – Difference equations and Weyl's limit-point and limit-circle theory (Acta Universitatis Upsaliensis: Sympo-sia Universitatis Upsaliensis annum quingentesimum celebrantis 7. Differential equations: Proceedings from the Uppsala 1977 international conference on differential equations ... April 18-23, 1977, Upps 1977, s 162–168). – On WeyFs limit-point and limit-circle theory for recurrence equations (Proceedings of the second international symposium in West Africa on functional analysis and its applications Kumasi 1979, Kumasi, Ghana, 1979, s 1–13; enl bibliogr uppg). – On Weyl's limit-point and limit-circle classification (Colloquia mathematica Societatis Janos Bolyai, 35. Functions, series, operators ... [Budapest 22–28/8 1980], vol 1-2, Amsterdam, Oxford, New York 1983, s 977–998). – Reviderat N. E. Fremberg, Matematisk problemsamling, 1-betygskursen, 4. uppl Lund 1956, 51 s (tills med G Bergendal).

Redigerat: T Carleman, Edition compléte des articles ... [Djursholm, tr] Malmö 1960. 552 s. (Under medv av L Lithner oj Odhnoff.) – Avdelningsred för matematik i Lilla uppslagsboken, Malmö 1955–59, 4:o, nya tr 1959–61, 1962, 2. omarb o utvidg uppl 1964–67, ny tr s å; sv red för Mathematica Scandinavica, 1953–65, Khvn.

Källor och litteratur

Källor o litt: ED:s konseljakter 4 aug 1952, nr 4, RA; d:o 30 juni 1967, nr 82, Regeringskansliets centralarkiv, Sthlm.

T Ganelius o L Gårding, nekr över P (DN o SvD 29 sept 1989); LUM 1967-68 (1968).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Åke V C Pleijel, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7330, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord Ganelius), hämtad 2020-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7330
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Åke V C Pleijel, urn:sbl:7330, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord Ganelius), hämtad 2020-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se