Odelstierna, släktBand 28 (1992-1994), sida 32.

Biografi

Odelstierna (Odhelstierna, Odelstjerna), släkt, härstammande från professor Ericus Odhelius' (s 54) son assessor Erich Odhelius, som 1698 adlades med namnet O men skrev sig Odhelstierna (O 1). Hans son notarien i Bergskollegium Erik Odhelstierna (1696–1730) blev i äktenskap med en dotter till bergmästaren David Leijell (bd 22, s 450) svärfar till bergsrådet Sven Rinman och far till Erik O (1723–1805), som var bergmästare vid Nya Kopparberget i Västmanland 1761–93.

Denne blev i sitt första äktenskap – med en dotterdotter till brukspatronen Abraham Heijke (bd 18, s 541) – far till Carl O (1753–95). Han inskrevs vid UU 1763 och var nybliven underlöjtnant, då han vid statskuppen 1772 uppges (Marks v Würtenberg) ha blivit kommenderad att försvara Ladugårdslandsbron (vid nuvarande Nybroviken). O var en av de anhängare av Gustav III som några veckor därefter blev riddare av svärdsorden, och 1782 befordrades han till löjtnant. Följande år fick han professors titel, varefter han till sin död undervisade vid artillerikadettskolan i Sthlm, från 1787 med informationskaptens grad. O drev också en instrumentverkstad, där han tillverkade ett spegelteleskop av utmärkt kvalitet. Verkstaden blev 1782 föremål för VA:s uppmärksamhet, och han blev LVA s å som han dog i lungtuberkulos. Föreläsningar av O publicerades av Georg Adlersparre (bd 1) i Krigssamlingar, 4 (1798), s 129–212, med utgivarens kommentarer s 212–222. Uppgiften (Marks v Würtenberg; Elgenstierna), att han skulle ha varit konung Gustav IV Adolfs lärare i artillerivetenskap, har ej kunnat verifieras i hovstatsräkenskaperna i SIA.


Efter Carl O:s mors död gifte hans far Erik O om sig med en dotter till brukspatron Carl Heijke (bd 18, s 541), och hon blev mor bl a till Carl 0:s halvbröder tvillingarna Swante Odelstjerna (17771828) och Detlof O (17771855), vilka båda fick bergmästares titel 1812. Den förre blev så protonotarie i Bergskollegium. Den senare, som länge var bruksförvaltare vid Finspång i Risinge, Ög, blev far till Detloff Odelstjerna (181792). Denne befordrades till kapten 1858 och fick 1870 majors avsked. 185477 var han lektor i matematik, beskrivande geometri och linearritning vid Chalmerska slöjdskolan i Gbg, och 186974 var han ledamot av Gbgs stadsfullmäktige. O blev LVVS 1862 och LKrVA 1863. Han var också tecknare och målare.

Hans bror Gustaf Odelstjerna (18201901) innehade det av fadern 1819 köpta säteriet Göstad i Vånga, Ög, och var ledamot av Ög:s hushållningssällskaps förvaltningsutskott 186068 och landstingsman 1865, 1866 och 1876–89. Sonen Axel O (1858–1935) blev 1913 överste och chef för fortifikationsdepartementets militärbyrå och 1915 generalmajor och chef för fortifikationen samt var 192223 generallöjtnant i armén. Han skrev en serie artiklar om befästningskonsten i Tidskrift för fortifikation, i vilka han hävdade taktiska synpunkter framför tekniska och menade, att fasta anläggningar saknade strategiskt berättigande.

Hans äldre bror (O 2) var far till Torsten E:son O (18891968) som blev civilingenjör vid KTH 1910 och som 193945 var VD i ab Svanströms pappersagentur. Dennes syster Ingrid E:dotter O (18901982) blev fil dr i Uppsala på en avhandling i latinsk grammatik (De vi futurali ac finali gerundii et gerundivi Latini observationes, 1926) och befordrades vid UUB till 1:e bibliotekarie 1952. Deras äldre bror Erik E:son O (18871945) blev bergsingenjör vid KTH 1909 och var tf byråchef i Riksförsäkringsanstalten 191929, generaldirektörens ställföreträdare där 192629, ledamot av Centrala skiljenämnden 192029 och VD i Försäkringsab Fylgia och Valkyrian från 1929 till sin död.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Elgenstierna.

Erik Odhelstierna: Bergskoll:s arkiv E IV: 178, RA; Bergskoll.

Erik O (d 1805): Ericsbergsarkivets autograf-saml, RA; Bergskoll; S E Bring, Sv boklex 1700-1829, Riksdagshandl (1961); A Grape, Ihreska handskr:saml:en, 12 (1949); S Heijkenskjöld, En bergsmanssläkts hist. Släkten Heijkenskjöld (1933); G Kjellin, Rikshistoriografen Anders Schönberg (1952); D Tilas, Curriculum vitae (HH 38: 1, 1966).

Carl O: Arméns pensionskassas arkiv E V:34, p 27 f, KrA; N W Marks v Würtenbergs konceptgeneal:er över levande ätter, RHA; S Lindroth, VA:s hist, I:2–II (1967); W Sjöstrand, Grunddragen av den militära undervisn:ens uppkomst-o utveckhhist i Sverige till år 1792 (1941).

Swanie Odelstjema: Ericsbergsarkivets autografsaml, RA; Bergskoll.

Detlof O: Sjöholmsarkivet: G af Wetterstedts arkiv, vol 1215, RA; S E Bring, Bolagets direktion, tjänstemän o revisorer (Göta kanals hist, 2, 1930); E Åkerhielm, Sv gods o gårdar, 2. uppl, 1 (1930); s 313.

Detloff Odelstjema: Arméns pensionskassas arkiv E V:114, f 656 o 658, KrA; BachCl; B M H[olmquist], Detlof O (SKL 4, 1961); Gbgs stadsfullm; K Göta artillerireg, 2 (1962); O F Taube, Detlof Odelstjerna (KrVAH 1892, s 312 f); A Wahlstedt, Minnespenningar över enskilda sv män o kvinnor, 2 (Numismat meddel, 24, 1925).

Gustaf Odelstjerna: H Schött, Ög:s hushålln:sällsk:s hist, 12 (191314); S G Thulin, Porträttgalleri (Ög:s landsting 18631962, 1962); Åkerhielm, a a.

Axel O: TU 7:88, KB; Boden. Fästn:en. Garnisonen. Samhället (1990); H de Champs, Från gången tid (1948), s 47, 107 o 120; Fd generallöjtn Axel O (KrVAH 1935, s 196 ff); Fortifik, 5:1 (1952); Förteckn över statl utredn:ar 190445 (1953); Hulthander; F M[artin], Axel O (SMoK 5, 1949); O v P[ost], Axel O (Tidskr i fortifikation 1935); SPG; Sv uppslagsbok, 21 (2. uppl, 1952); Väd 1935 (1934).

Torsten E:son O: BachCl; SvTeknF; Torsten O (SvD 5 mars 1968); Väd 1967 (1966); Väv inom handel o industri 194445 (1944); Väv. Stor-Sthlm, 2. uppl (1962); d:o. Svealand (1964); Östra real ... 190655 (Sveriges studenter, 7, 1960).

Ingrid E.dotter O: G Hornwall, Ingrid O in memoriam (SvD 27 febr 1982); dens, Ingrid O död (NTBB 1982); Ingrid O (SvD 24 febr 1982); Sv biblimatr 1955 (1956); UUM 195160 (1975); Väv. Svealandsdelen (1947).

Erik E.son O: K Englund, Försäkring o fusioner (1982); Erik O död (SvD 19 april 1945); T E[rlande]r o Å E[lmér], Erik O (Sv uppslagsbok, 21, 2. uppl, 1952); Förteckn över statl utredn:ar 190445 (1953); Indebetou, a a; K Lfjndman], Erik O (SMoK 5, 1949); SvTeknF; Väd 1945 (1945); Väv inom handel o industri 194445 (1944); Väv. Sthlmsdelen (1945).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Odelstierna, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7620, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2023-03-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:7620
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Odelstierna, släkt, urn:sbl:7620, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2023-03-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se