Nils V E Nordenmark

Född:1867-04-15 – Hammerdals församling, Jämtlands län
Död:1962-02-02 – Johannes församling, Stockholms län

Astronom


Band 27 (1990-1991), sida 242.

Meriter

Nordenmark, Nils Victor Emanuel, f 15 april 1867 i Hammerdal, Jämtl, d 2 febr 1962 i Sthlm, Joh. Föräldrar: folkskolläraren Sven N o Anna Nilsson. Mogenhetsex vid h a l i Hudiksvall 25 maj 87, inskr vid UU ht 87, FK 25 maj 89, amanuens vid astronomiska observatoriet 9195, FL 14 dec 93, disp 20 okt 94, FD 31 maj 95, allt vid UU, aktuarie i livförsäkr:bol Svecia 9701, i livförsäkr:ab Nordpolen 0118, registrator i riksförsäknanst 0218, ledare för sv livförsäkr:bolags dödlighetsundersökn:ar 0715, VD i försäkr:bol Bore 1830, sekr i Sv astronomiska sällsk 1927, v ordf 28, ordf där 42, red för Populär astronomisk tidskr 2023, sekr i VA:s komm ang uppförande av observatorium i Saltsjöbaden 2731, led av Sv nationalkomm för astronomi 31, profs namn 2 maj 41.

G 13 juli 1922(54) i Sthlm, Gust Vasa, m Sigrid Charlotta Alexandra Nordström, f 17 febr 1894 i Vaxholms landsförs, Sth, d 21 sept 1973 i Sthlm, Engelbr, dtr till pigan Matilda Charlotta Petersdtr, samt tidigare g Rosén.

Biografi

Nils N studerade matematik och astronomi vid UU med den energi och målmedvetenhet som kom att karaktärisera hela hans livsgärning. Svåra ekonomiska omständigheter tillät inte heller ett långvarigt studentliv. Efter doktorsgraden i astronomi började han sin yrkesverksamhet inom försäkringsväsendet. N var aktuarie i livförsäkringsbolagen Svecia och Nordpolen fram till 1918. Han tjänstgjorde också som registrator i riksförsäkringsanstalten och slutade sin bana som verkställande direktör i försäkringsbolaget Bore. Under hela denna tid var N livligt engagerad i den interna försäkringsdebatten, både i facktidskrifter och i Sv försäkringsföreningen.

N ägnade sig emellertid helst åt den astronomiska vetenskapen. Hans populärvetenskapliga författarskap inleddes tidigt. 1897 hade han översatt och bearbetat Flammarions Astronomie populaire, som följdes av en reviderad sv version Världsrymdens under (1910). 1927 påkallade de vetenskapliga framstegen en ny omarbetning, Stjärnorna. Trots att N i dessa tre steg alltmer avlägsnade sig från originaltexten består de starka banden till Flammarion. Liksom denne ser N kunskapen om himlens under som uppbygglig för människan: Den som kan orientera sig i vetenskapen förmår även att bygga ett förnuftigare samhälle. Även en stark naturkänsla lyser fram i N:s texter. Minnet av ungdomsårens upplevelser av den norrländska stjärnhimlens prakt förblev levande.

Det var på N:s initiativ och tack vare hans organisatoriska förmåga som det Sv astronomiska sällskapet bildades i okt 1919 och som Populär astronomisk tidskrift kunde utkomma med sin första årgång 1920. De 40 år N befann sig i ledningen för sällskapet och tidskriften sammanföll med en period av stark vetenskaplig utveckling. Då formades en ny syn på människans plats i kosmos, och den moderna fysiken vann insteg i astronomin. Sv forskare spelade framträdande roller i denna utveckling, och den blev på ett föredömligt sätt dokumenterad i Populär astronomisk tidskrift.

Efter pensioneringen 1930 kunde N dela sina krafter mellan det organisatoriska arbetet i Sv astronomiska sällskapet och vetenskapshistorisk forskning. Det var främst den äldre sv astronomin som intresserade honom. Wargentin ägnades en omfattande biografi, men ytterligare en lång rad sv astronomer träder fram i livfulla skildringar. Tålamodsprövande detaljkontroller och korrekturläsning var emellertid inte N:s starka sida, och hans koleriska temperament kunde göra honom till en besvärlig diskussionspartner. Sv astronomiska sällskapets verksamhet och artiklarna i dess tidskrift riktade sig främst till en elit av välutbildade, men N verkade oförtröttligt på flera fronter. I sina böcker vände han sig till en läsande allmänhet; han hade även inflytande genom sina många kontakter och vänskapsförbindelser med politiskt, ekonomiskt och kulturellt ledande personer. Så kom N att spela en viktig roll vid flyttningen av Sthlms observatorium till Saltsjöbaden. K A Wallenbergs intresse väcktes av N:s appell i Populär astronomisk tidskrift 1926 och ledde till den donation som möjliggjorde uppbyggandet av det nya observatoriet. Appellen löd: "... levde nu de män, som den gången skaffade Stockholm ett observatorium, så skulle de helt visst åter se till, att vi finge ett nytt, tidsenligt och staden värdigt observatorium. Det är nästan så, att jag skulle vilja väcka dem upp ur graven."

Det är ett uttalande som rymmer N:s syn på vetenskapens utveckling som en process som styrs av handlingskraftiga personer. Ur historien lär vi känna hur kampen för framsteg skall föras. Det gäller sedan att finna de rätta praktiska tillämpningarna i vår egen tid och att verka i den utstakade riktningen. Själv var han en av dessa handlingskraftiga. När N erhöll professors namn var det ett erkännande av hans stora insatser som organisatör, forskare och folkbildare.

Författare

Anita SundmanSök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

Brev från N i KB (bla till Erik Axel Karlfeldt), LUB (bl a många till C Charlier) o i UUB (bl a många, drygt 250 st, till J Nordström).

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: De nyaste upptäckterna rörande planeten Mars (Svensk tidskrift utg av F v Schéele, årg 3, 1893, Upsala, 4:o, s 1418; även sep, 4 s). Sur le moyen mouvement dans 1'anneau des astéroides. [Akad avh.] Upsala 1894. 4:o. 63 s. Karta öfver norra stjärnhimmeln. Sthlm [1895]. Stor fol. (1) s. [Jämte:] Förklarande text till Karta ... Sthlm 1895. Tv-4:o. 16 s. Himmelsmekaniken (Nordisk revy för litteratur och konst, politik och sociala ämnen årg 1, 1895, Sthlm, s 546). Den Kant-Laplaceska världshypotesen (ibid, 2, 1896, s 374-379). Om den totala solförmörkelsen den 9 augusti 1896. Sthlm 1896. 24 s. Solförmörkelseexpedi-tionen till St. Sjöfallet. [Rubr.] Linköping 1896. Stor fol. (2) bl. [Ur Östgöta correspondenten.] Kan och bör undervisningen i astronomi och matematisk geografi meddelas i våra skolor? (Pedagogisk tidskrift, årg 32, 1896, Örebro, s 215-222; även sep, 8 s). Den totala solförmörkelsen den 8[!) augusti 1896 observerad vid Stora Sjöfallet... Medd d 11 nov 1896. Sthlm 1897. 5 s, 2 pl. (VAH, Bihang, bd 22. 189697, afd 1 [Mathema-tik, astronomi, mekanik, fysik, meteorologi o beslägtade ämnen], n:o 6.) Iakttagelser under den totala solförmörkelsen den 9 aug. 1896 vid Stora Sjöfallet (STFÅ, 1897, Sthlm, s 7176). C Flammarion, Populär astronomi ... Fri bearb. Sthlm 18[95-]97. 4:o. (8), 626 s, 6 pl, 4 kartor. [Nya uppl:] Världsrymdens under. Populär stjärnkunskap (efter C. Flammarion). 19[09]10. (10), 864 s, 14 pl, 2 bil. Stjärnorna, en populär framställning av världsrymdens under. 3. omarb uppl 1926. 1040 s, 20 pl, 1 karta. 4. uppl 1928. Stjärnklara kvällar. Amatörastronomi med teaterkikare. Sthlm 1898. 76 s, 13 vikta stjärnkartor. 2. uppl 1906. 89 s. Huru beräknas lifförsäkrings-premier? En populär framställning. [Sthlm, tr] Norrköping 1898. 36 s. Om stjärnornas natur. Sthlm 1899. 17 s. (Studentföreningen Verdandis småskrifter, 80.) 2. genoms uppl 1910. 19 s. Om arbetareförsäkring (Ekonomisk tidskrift, årg 1, 1899, Sthlm, s 300-305). - Är universum oändligt. En studie öfver stjärnvärlden. Sthlm 1904. 61 s, 11 pl. Hvarför kan ej lifförsäkring byggas på uttaxeringar? Efter ett föredr i Sveriges praktiska lifförsäkringsfören. Sthlm 1904. 15 s. [Nyatr:] 1905, 1906, 1907. 2. uppl 1912. 14 s. -Uber die Bedeutung der Verlängerung der Lebensdauer für die Berechnung der Leibrenten (Berichte, Denkschriften und Verhandlungen des fiinften internationalen Kongresses fur Versicherungs-Wissenschaft zu Berlin vom 10. bis 15. September 1906 [även fr o eng titel], Berlin 1906, Bd 1. Berichte, s 421429). Månen, vår grannvärld. Sthlm 1907. 62 s, 1 vikt månkarta. Svensk försäkringskalender 1908, red. Upps ... 1908. 119 s. Halleys komet 12 f. Kr. 1910 e. Kr. Sthlm 1910. 4:o. 40 s. 2. uppl [omsl] s å. Den sociala försäkringen. En öfversikt af dess uppgifter. Sthlm 1911. 56 s. Den obligatoriska olycksfallsförsäkringens organisation (Ekonomisk tidskr, 13, 1911, Upps s 479-489). Fattigvård eller socialförsäkring? En granskning av ålderdomsförsäkringskommitténs förslag. Sthlm 1913. 40 s. Varför böra lifförsäkringsförening-ar upptaga fasta avgifter? [Omsl.] Östersund 1914 [omsl]. 8 s. Die neue Sterblichkeitsunter-suchung der schwedischen Lebensversicherungs-gesellschaften (Zeitschrift fur die gesamte Ver-sicherungs-Wissenschaft, bd 16, [1916,] Berlin 1916, s 679691). Kinematografisk fotografering av den totala solförmörkelsen den 21. 22. aug. 1914 (Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres 16. M0te i Kristiania den 10. 15. Juli 1916, Kristiania 1918, s 133138). Undersökning av dödligheten hos livförsäkrade medlemmar av I. O. G. T. i Sverige 18891917, utförd på uppdrag av Livförsäkringsbolaget I. O. G. T. Sthlm 1919. 48 s. Stjärnklara kvällar. En orientering på stjärnhimlen. Radioföredrag. Sthlm 1928. 92 s, 4 pl, 1 vikt stjärnkarta. (Bonniers små handböcker i vetenskapliga ämnen [21].) Per Wilhelm Wargentin. 17171783 (Nordisk statistisk tidskrift, bd 8, 1929, Sthlm, s 242252, 1 pl; även i eng version: Nordic statisti-cal journal, vol 1, 1929, Sthlm, s 241252). Zeiss' planetarium och stellarium. Stockholmsut- ställningen 1930. Sthlm 1930. 24 s. Anders Spole. Professor i astronomi i Lund o Uppsala (VA, Årsbok för år 1931, Sthlm, s 401504, 2 pl). ¦ Swedenborg som astronom. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1933. 102 s, 3 pl, 1 bl rättelser. ([VA,] Arkiv för matematik, astronomi och fysik, bd 23 A, n:o 13.) Svensk astronomi och svenska astronomer 1700 - 1730. [Rubr.] [Sthlm, tr] Upps 1933. 114 s, 2 pl. (Ibid, 24 A, 2.) Anders Celsius, Linné och den hundragradiga termometern (SLSÅ, årg 18, 1935, Upps, 4:o, s 124- 133).  Anders Celsius, professor i Uppsala, 17011744. Upps 1936. 284 s. (Lychnos-bibliotek, 1.)  Pehr Wilhelm Wargentin, Kungl. vetenskapsakademiens sekr o astronom 1749—1783. [Sthlm, tr] Upps 1939. 4:o. 464 s, 1 pl. - Ett inspek-torsval i Jemtlando-Medelpadiska nationen, en bild från frihetstidens nationsliv (Norlandica, skriftserie utg av Norrlands nation i Uppsala, 1, Upps 1939, s 16-28). - Olof Hiorter. Minnesteckning (VA, Levnadsteckningar över ... ledamöter, bd 7, Sthlm 1939-48, s 179-277 [= 118, 1943]). Även sep: O H, Observatör regius 16961750. Minnesteckn. [Omsl.] 99 s. Även: 102 s. (VAA 1942, bilaga.) — Mårten Strömer. Minnesteckning (ibid, 1 pl, s 367-457 [= 122, 1944]). Även sep, 90 s, 1 pl. (Även VAÅ 1944, Bilaga.) — Fredrik Mallet och Daniel Melanderhjelm, två Uppsala-astronomer. Utg av K sv vetenskapsakad. [Sthlm, tr] Upps 1946. 256 s, 2 pl. Anders Celsius 17011744 (Swedish men of science 16501950, cd and with an introduction by S Lindroth, Sthlm 1952, s 6673). Astronomiens historia i Sverige intill år 1800. Upps & Sthlm 1959. XVI, 295 s. (Lychnos-bibliotek, 17. Naturvetenskapernas historia i Sverige intill år 1800, d 2.) [Jämte J Nordström, Utgivarens suppl 12, 196065.] Utarb Astronomiska bilder, 12, u o o å, stor fol, 2 bl; som sekr i Kommittén för sv dödlighetstabeller medv i [O Samson, M S Hansson o H Westergaard,] Undersökning af dödligheten enligt erfarenheten hos sjutton svenska lifför-säkringsbolag: läkareundersökta normala risker 1/1 189531/12 1906, Sthlm 1915, 78, 432 s; bidrag i bl a: OoB 1895-96, 1908, Sthlm; Försäkringsföreningens tidskrift 1902, 190406, 190810, Sthlm; Lychnos, Lärdomshist samfundets årsbok, 1936, 193840, 1942, 1944/45, 1948/4953, Upps 193654, 4:o; nedan nämnda red tidskr; G HT o S-T.

Redigerat: Förhandlingar vid det 15de skandinaviska naturforskaremötet i Stockholm den 712 juli 1898. Sthlm 1899. 415 s. [Föret.] Assurans, sv försäkrings tidning. Årg 12: nr 19, 190001. Sthlm. Fol. 198, 160 s. (Även ansv utg.) -Nordpolen. Meddelanden från Lifförsäkringsak-tiebolaget Nordpolen till dess ombud. Årg 111, 190818. Sthlm. 4:o. Svenska aktuarieföre-ningens tidskrift. Årg 14, 191417. [Forts:] Skandinavisk aktuarietidskrifr ... Årg 13, 191820. Upps. (Även ansv utg.) Populär astronomisk tidskrift, utg av Svenska astronomiska sällsk. Årg 133, 192052. Sthlm. 4:o. (Tills med bl a H. v. Zeipel.) [Efter 1952 i redaktionskomm; medv till 1956.] Utgivit: Wargentins Beobachtungen uber o (Mira) Ceti. Sthlm ... 1941. 4:o. 26 s. (Stockholms observatoriums annaler (Astron iakttagelser o undersökn å Stockholms observ), bd 13, n:o 7.) G Svanberg, Redovisning för en lång lefnad. Upps ... 1949. 700 s. (UUA, 1949, 1.) Laurentius Paulinus Gothus föreläsningar vid Uppsala universitet 1599 över Copernicus hypotes. Jämte inledn o övers ... (VA, Arkiv för astronomi, bd 1, Sthlm ... 19[49-]55, s 261-300 = nr 24 [1951]).

Översatt: [H] Broecker, Grunddragen af lifförsäkringstekniken, i populär framställn för agenter o försäkrade ... med hänsyn till sv förhållanden, Sthlm 1907, 56 s.

Källor och litteratur

Källor o UU: ED:s konseljakter 2 maj 1941, nr 27, RA.

K Englund, Försäkring o fusioner (1982); N Forssell, N N död (SvD 9 febr 1962); B Lindblad, N N 75 år (SvD 13 april 1942); dens, N N (Populär astronomisk tidskr 1962).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nils V E Nordenmark, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8230, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anita Sundman), hämtad 2024-07-15.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8230
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nils V E Nordenmark, urn:sbl:8230, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anita Sundman), hämtad 2024-07-15.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se