Nyblæus, släktBand 27 (1990-1991), sida 652.

Biografi

Nyblaeus, släkt, härstammande från skattebonden och fjärdingsmannen Olof Nilsson (d 1661) i (Södra) Nybble, Sköllersta, Ör, som var nämndeman från 1646 eller 1647 och blev far (Sköllersta P I:1) till kaplanen Sven N (d 1711, 81 år gammal) i Sköllersta. Den senare kallas (Sköllersta P I:1) farbror till kh Olof N (1668–1710) i Sköllersta, vilken kallade Sven N "patruus" (farbror) i sina självbiografiska anteckningar (tr Follén, s 510) och var son (Sköllersta C:2, f 13 v) till Erik Olofsson (d 1693, 60 år gammal) i (Södra) Nybble, som var nämndeman åtminstone från 1670 och riksdagsman 1680 och 1682.

Olof N:s son kaplanen Olof N (1709–57) i Asker, Ör, var far till inspektören vid Ärendals bruk i Frustuna, Söd, Claes Adam N (1752–92). Dennes sonson Claes Gudmund N (1817–92) avlade 1838 apotekarexamen, drev 1849–72 i Sthlm fabriker för tillverkning av parfymer, hälsovatten och läskedrycker och var även fotograf. 1876 flyttade Gudmund N till Södertälje, där han 1878–84 innehade en bokhandel och 1885–87 fortsatte denna med en dotterdotter som kompanjon. Bland hans talrika skrifter kan nämnas Om helsovatten (1844), Lärobok uti pharmaceutisk technologie (1846), Apotekeriet och allmänheten (1870), Lärobok i praktisk fotografi (1874), Blickar in i det fördolda eller försök till förklaring af lifvet i tiden och evigheten (1878), Bibelns sagor i den nyare forskningens ljus (1885), Jesu lefnad jemte skildring af Messias-idéen hos judarne (1887) och Kristendomens legender jämförda med hedniska religioners och deras tillkomst förklarad (1888).

Claes Adam N:s äldre halvbror inspektören vid Gimo bruk i Skäfthammar, Upps, Eric N (1746–1824) var far till kammarrådet Olof N (1782–1840), som i äktenskap med en syster till grosshandlaren Anton Wilhelm Frestadius (bd 16) blev far till målaren och tecknaren Agnes Christina Ulrica N (1819–1906). Hennes farbror med dr Johan Eric N (1780–1860) i Sthlm blev far till kh Erik August N (1817–92) i Nysätra, Upps, och till professor Johan Axel N (N 2).

Johan Eric och Olof N:s yngre bror Gustaf N (1783–1849) blev hovrättsråd i Svea hovrätt 1826 och var justitieråd 1831–48 samt även verksam som akvarellist och tecknare. Han utpekades i den liberala pressen som en av justitiestatsministern Mathias Rosenblads handgångna män och var ett av de tre justitieråd om vilkas föreslagna avgång opinionsnämnden röstade vid riksdagen 1840 utan att oppositionen lyckades få den föreskrivna kvalificerade majoriteten av två tredjedelar av antalet röster. I äktenskap med en från Elias och Sophia Elisabeth Brenner (bd 6) härstammande kusin till Carl Johan, Christian Eric och Axel Magnus Fahlcrantz (bd 15), Benjamin Höijer (bd 19) och Christian Stenhammar blev N morfar till bibliografen Kristian Setterwall och far till översten och föreståndaren för GCI Gustaf N (N 1). Denne var svärfar till generallöjtnanten friherre Carl Wilhelm Ericson (bd 14) och far till Gustaf Adolf N (1853–1928). Denne Gustaf N var överste och sekundchef för Livregementets husarer 1904–13 och generalmajor och inspektör för kavalleriet 1912–15. Han var en av kapplöpnings- och ridsportens föregångsmän i Sverige, bl a som en av initiativtagarna till bildandet 1886 av Sthlms fältrittklubb, vars förste sekreterare han var 1886–87, och 1889 av Sv jockeyklubben, vars förste sekreterare han var 1890–1904. Bland N:s tryckta skrifter märks Hästsport (1880), Nordiska stuteriboken, 4 (1897; tillsammans med J Philipson) och Engelska kavalleriet under fälttåget i Palestina 1917–18 (1925). Han var svärfar till hovrättspresidenten Holger Elliot (bd 13, s 360) och far till Gustaf Nils Arvid N (1907–88). Denne Gustaf N deltog med stor framgång på av honom utbildade hästar i internationella ryttartävlingar och var sålunda som ryttare, lagledare eller dressyrdomare med i alla olympiska spel 1936–80 utom ett. Han blev chef för ridskolan vid Strömsholm 1953, befordrades 1959 till överste och var 1959–71 försvarsområdesbefalhavare i Strängnäs. Syster till honom är tecknaren, målaren och reklamkonstnären Margareta Klingspor (f 1914), som 1943–66 var gift med disponent Richard Klingspor.

Författare

HG-mSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor o litt: Allmänt: Sv släktkal, 19 (1974); F Wulff, Axel o Gustaf N (Under Lundagårds kronor. Ny saml, 1921), släkttavla vid s 174; Örnberg, 6 (1890).

Olof Nilsson: Ör:s renov domböcker, vol 14, f 280, o 23, f 707 o 714 v, RA; Sköllersta kyrkoarkiv C:l, f 16, ULA.

Sven N: Sköllersta kyrkoarkiv P 1:1, ULA; J E Folien, Nerikes hm (1817); J Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933); Strängnäs hm, 4 (1901).

OlofN (d 1710): Sköllersta kyrkoarkiv C:2, f 13 v, o C:4: 8 april 1710 samt N:l, f 42 v, ULA; Folien, a a; A Holmberg, Den Bergianska avskr: samken i VA:s bibi (1938), s 40; Lagerholm, a a; Strängnäs hm, 4 (1901).

Erik Olofsson: Ör:s renov domböcker, vol 30, f 1023, o vol 48: 18 febr o 27 maj 1692, RA; Sköllersta kyrkoarkiv C:2, f 13 v o 69, ULA; L Mårtensson, Förteckn över bondeståndets led:er vid riksdagarna 1600-1697 (1950), s 149 o 156.

Olof N (d 1757): Folien, a a; Lagerholm, a a; Strängnäs hm, 4 (1901).

Claes Gudmund N: TU 7:86, KB; I A Bonnier, Anteckmar om sv bokhandlare intill år 1900, 1 (1920); I Hammarström, Sthlm i sv ekonomi 1850–1914 (1970); S I Olofsson, Nya tiden efter 1860 (Södertälje stads hist, 2, 1968).

Eric N: Avskr av reg över Gimo o Rånäs bruks arkiv, RA; B Boéthius, Robertsfors bruks hist (1921), s VI; ISP.

OlofN (d 1840): Biographica, RA; J Kleberg, Statskontoret 1680–1946 (1948); SKL; E Thyse-lius, Förteckn öfver komitébetänkanden afgifna under åren 1809-94 (1896); [V Örnberg,] Anteckmar om kammarkollegiet, 1 (1874), s 21 o 54.

Agnes Christina Ulrica N: SKL.

fohan Eric N: Carlander; SLH 1:3-5 o 2:2; SPG.

Erik August N: TU 7:86, KB; Carlander; Uppsala hm, 4.

Gustaf N (d 1849): Biographica, RA; Anjou; A Brusewitz, Opinionsnämnden (Sveriges riksdag, 15, 1938), s 570; O I Fåhraeus, Skildringar ur det offentliga lifvet (1880), s 209 o 214; B Hilde-brand, Jacob Pehrsson Fagerberg (SBL 14, 1953); T Höjer, Sthlms stads drätselkommission 1814–64 (1953); ISP; C W Liljecrona, Bakom riksdagens kulisser (1917); E Lpljegren], Gustaf N (SKL 4, 1961); B Wedberg, Tärningskast om liv o död (1935), s 168–74; dens, Konungens HD 1809–44 (1940), s 555–59; O Wieselgren, Till belysning af Lars Hiertas politiska åskådning (PHT 1914).

Gustaf Adolf N: Ericsbergsarkivets autograf-saml, RA; TU 7:86, KB; G A[sk], Gustaf A N (Allhems sportlex, 3, 1951); A Braunerhjelm, K lifreg:ts till häst hist, 5:2 (1922); C C[ederström], Gustaf A N (NF:s sportlex, 5, 1943); O Crone-borg, Några minnen från studenttiden (Hågk o livsintr, 18, 2. uppl, 1937), s 104; H L de Champs, Gustaf Adolf N (KrVAH 1928, s 213 fl); Förteckn över statliga utredn:ar 1904–05 (1953); Generalstaben 1873-1923 (1923); Hulthander; A Lewenhaupt, Sv sjuttiotal (2. uppl, 1937); J Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse (1974); Lundstedt; F M[artin], Gustaf Adolf N (SMoK 5, 1949); C O Nordensvan, Värmlands reg:s (Närkes o Värmlands) hist, 2 (1904); Prins Eugen, Breven berätta (1942), s 114, 122, 124, 166, 170, 212, 239 o 326; SPG; Sv officersmatr, 1 (1921); E Thyselius, Förteckn öfver komm:betänkanden, 2 (1904); Väd 1927 (1926); I Zachau, Prins Eugen, nationalromantikern (1989).

Gustaf Nils Arvid N: De sv ätterna Hamilton (1936), bih, s 145; C Lundquist, Olympisk veteran (SvD 10 dec 1987); M af Petersens, Gustaf N död (SvD 29 febr 1988); Väd 1987 (1986); Väv. Svealand, 2. uppl (1964).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Nyblæus, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8434, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2022-07-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:8434
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Nyblæus, släkt, urn:sbl:8434, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2022-07-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se